ใบงานที่ 1 วิชาภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

รูปภาพของ skwsaeng-aroon

ชื่อ..........................................................................ชั้น...................เลขที่...............................
ใบงานสาระ ภูมิสาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ม.๓  ( ส๓๓๑๐๑ )
๑.  จงบอกอาณาเขตของทวีปแอฟริกา
 ทิศเหนือ     ติดต่อกับ.....................................................................................................................................
ทิศใต้      ติดต่อกับ.......................................................................................................................................
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ.......................................................................................................................................
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ.....................................................................................................................................
๒.  ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนล์ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บริเวณประเทศใด ............................................................................................
๓.  ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ๒ ของโลกรองจากทะเลสาบสุพีเรียในทวีบอเมริกาเหนือ คือ .............................. ในทวีปแอฟริกา
๔.  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา แบ่งออกเป็น ........... เขต   ได้แก่
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๕.  ประชากรในทวีปแอฟริกาคือชาติพันุ์ใด............................................................................................................................
๖.  เพชร พบมากที่สุดที่ประเทศใด..........................................................................................................................................
๗.  จงบอกลักษณะเด่นที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ มา๓  อย่าง
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................๘.  ทวีปยุโรปแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาค....................  มีภูมิภาคใดบ้าง
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๙. “ ฟยอร์ด” เกิดจาก.............................................................................................................................................................
๑๐. จงบอก อารยธรรมแรกเริ่มของทวีปยุโรป........................................................................................................................
๑๑.  ช่องแคบที่กั้นระหว่างทวีปแอฟริกาและทวีปยุโรป.........................................................................................................
๑๒.  คลองที่กั้นระหว่างทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชีย.............................................................................................................
๑๓.  ประชากรในทวีปยุโรปส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ใด..........................................................................................................
๑๔.  ประชากรผิวขาวในทวีปยุโรป จำแนกได้ ๓  กลุ่มคือ................................................................................................................................................................................................
๑๕.  ทางทิศใต้ของทวีปยุโรป  ติดต่อกับ................................................................................................................................
๑๖.  ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนมีลักษณะอย่างไร............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
๑๗.จงบอกอารยธรรมที่สำคัญในทวีปยุโรป...........................................................................................................................
๑๘.  นักเดินเรือที่ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือชื่อว่า...................................................................................................................
๑๙.  กลุ่มประเทศแองโกลอเมริกาประด้วยประเทศใดบ้าง....................................................................................................
๒๐.  เทือกเขาที่สำคัญในทวีปอเมริกาเหนือคือ .....................................................................................................................
๒๑.  ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ แบ่งออกเป็น........เขต คือ..............................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................๒๒.  ประเทศที่มีประชากรมีคุณภาพชีวิตสูงที่สุดในโลกคือ.................................................................................................
๒๓.  แผ่นดินเก่าลอเรเชีย ประกอบด้วยบริเวณใดบ้าง............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
๒๔.  เทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกที่อยู่ในทวีปแอฟริกาใต้คือ...................................................................................................
๒๕.  บนเทือกเขาแอนดีสมีทะเลสาบที่สำคัญคือ....................................................................................................................
๒๖.  ทวีปอเมริกาใต้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกรองมาจากทวีป...................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
๒๗. ที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอนมีลักษณะอย่างไร...................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
๒๘.  คลองใดที่กั้นกลางระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปอเมริกาใต้...................................................................................
๒๙.  เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญในทวีปอเมริกาใต้ได้แก่........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
๓๐.  กีฬาใดที่สร้างชื่อเสียงให้กับทวีปอเมริกาใต้มากที่สุดคือ................................................................................................
๓๑.  ที่ราบลุ่มแม่น้ำใดกว้างที่สุดในโลก.................................................................................................................................
๓๒.  จงบอกอาณาเขตติดต่อของทวีปอเมริกาใต้
 ทิศเหนือ     ติดต่อกับ.....................................................................................................................................
ทิศใต้      ติดต่อกับ.......................................................................................................................................
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ.......................................................................................................................................
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ.....................................................................................................................................
๓๓.  ภูมิอากาศแบบใดที่ทำให้พืชพรรณธรรมชาติเป็นมอสไลเคน.....................................................................................
๓๔.  บริเวณใดที่เรียกว่าเป็นปอดของโลก.............................................................................................................................


  

 

รูปภาพของ smstippawan

คุณครูน่ารักจัง....Kiss

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 460 คน กำลังออนไลน์