ใบงานที่ 1 วิชาภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

รูปภาพของ skwsaeng-aroon

ชื่อ..........................................................................ชั้น...................เลขที่...............................
ใบงานสาระ ภูมิสาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ม.๓  ( ส๓๓๑๐๑ )
๑.  จงบอกอาณาเขตของทวีปแอฟริกา
 ทิศเหนือ     ติดต่อกับ.....................................................................................................................................
ทิศใต้      ติดต่อกับ.......................................................................................................................................
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ.......................................................................................................................................
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ.....................................................................................................................................
๒.  ที่ราบลุ่มแม่น้ำไนล์ มีพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่บริเวณประเทศใด ............................................................................................
๓.  ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ๒ ของโลกรองจากทะเลสาบสุพีเรียในทวีบอเมริกาเหนือ คือ .............................. ในทวีปแอฟริกา
๔.  ลักษณะภูมิประเทศของทวีปแอฟริกา แบ่งออกเป็น ........... เขต   ได้แก่
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๕.  ประชากรในทวีปแอฟริกาคือชาติพันุ์ใด............................................................................................................................
๖.  เพชร พบมากที่สุดที่ประเทศใด..........................................................................................................................................
๗.  จงบอกลักษณะเด่นที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนล์ มา๓  อย่าง
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................๘.  ทวีปยุโรปแบ่งออกเป็นกี่ภูมิภาค....................  มีภูมิภาคใดบ้าง
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
๙. “ ฟยอร์ด” เกิดจาก.............................................................................................................................................................
๑๐. จงบอก อารยธรรมแรกเริ่มของทวีปยุโรป........................................................................................................................
๑๑.  ช่องแคบที่กั้นระหว่างทวีปแอฟริกาและทวีปยุโรป.........................................................................................................
๑๒.  คลองที่กั้นระหว่างทวีปแอฟริกาและทวีปเอเชีย.............................................................................................................
๑๓.  ประชากรในทวีปยุโรปส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ใด..........................................................................................................
๑๔.  ประชากรผิวขาวในทวีปยุโรป จำแนกได้ ๓  กลุ่มคือ................................................................................................................................................................................................
๑๕.  ทางทิศใต้ของทวีปยุโรป  ติดต่อกับ................................................................................................................................
๑๖.  ภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนมีลักษณะอย่างไร............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
๑๗.จงบอกอารยธรรมที่สำคัญในทวีปยุโรป...........................................................................................................................
๑๘.  นักเดินเรือที่ค้นพบทวีปอเมริกาเหนือชื่อว่า...................................................................................................................
๑๙.  กลุ่มประเทศแองโกลอเมริกาประด้วยประเทศใดบ้าง....................................................................................................
๒๐.  เทือกเขาที่สำคัญในทวีปอเมริกาเหนือคือ .....................................................................................................................
๒๑.  ลักษณะภูมิอากาศของทวีปอเมริกาเหนือ แบ่งออกเป็น........เขต คือ..............................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................๒๒.  ประเทศที่มีประชากรมีคุณภาพชีวิตสูงที่สุดในโลกคือ.................................................................................................
๒๓.  แผ่นดินเก่าลอเรเชีย ประกอบด้วยบริเวณใดบ้าง............................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
๒๔.  เทือกเขาที่ยาวที่สุดในโลกที่อยู่ในทวีปแอฟริกาใต้คือ...................................................................................................
๒๕.  บนเทือกเขาแอนดีสมีทะเลสาบที่สำคัญคือ....................................................................................................................
๒๖.  ทวีปอเมริกาใต้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกรองมาจากทวีป...................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
๒๗. ที่ราบลุ่มแม่น้ำแอมะซอนมีลักษณะอย่างไร...................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
๒๘.  คลองใดที่กั้นกลางระหว่างทวีปอเมริกาเหนือกับทวีปอเมริกาใต้...................................................................................
๒๙.  เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำที่สำคัญในทวีปอเมริกาใต้ได้แก่........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
๓๐.  กีฬาใดที่สร้างชื่อเสียงให้กับทวีปอเมริกาใต้มากที่สุดคือ................................................................................................
๓๑.  ที่ราบลุ่มแม่น้ำใดกว้างที่สุดในโลก.................................................................................................................................
๓๒.  จงบอกอาณาเขตติดต่อของทวีปอเมริกาใต้
 ทิศเหนือ     ติดต่อกับ.....................................................................................................................................
ทิศใต้      ติดต่อกับ.......................................................................................................................................
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ.......................................................................................................................................
ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ.....................................................................................................................................
๓๓.  ภูมิอากาศแบบใดที่ทำให้พืชพรรณธรรมชาติเป็นมอสไลเคน.....................................................................................
๓๔.  บริเวณใดที่เรียกว่าเป็นปอดของโลก.............................................................................................................................


  

 

รูปภาพของ smstippawan

คุณครูน่ารักจัง....Kiss

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 111 คน กำลังออนไลน์