การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

รูปภาพของ mwksaipin

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

 หลักการ วิธีการทำโครงงาน รูปแบบการทำโครงงาน และการประเมินโครงงานวัฒนธรรมท้องถิ่น

มาศึกษาวิธีการทำโครงงานวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นอย่างไร
         การทำโครงงาน  คือ การค้นคว้าหาความรู้จากข้อสงสัยของนักเรียน ดังนั้น นักเรียนจะเป็นผู้วางแผนการทำงาน ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบการทำงาน ออกแบบการทดลอง  ศึกษาค้นคว้า  และรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  สรุปผลข้อค้นพบ เป็นผลงานออกมาตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงถือได้ว่าสำเร็จ 1  โครงงาน ในการทำโครงงาน นักเรียนจะทำเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ก็ได้ แต่ไม่เกิน  5  คน  ต่อ  1  โครงงาน  ซึ่งควรจะเป็น  3  คน  เหมาะสมที่สุด

ความหมายของโครงงาน               

          โครงงานหมายถึง   กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นใดไปใช้ในการศึกษาหาคำตอบในเรื่องนั้นๆ โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้น แนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษา ค้นคว้า ดำเนินการวางแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการนำเสนอผลงาน  โดยทั่วๆ ไปการทำโครงงานสามารถทำได้ทุกระดับการศึกษา ซึ่งอาจทำเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงงาน อาจเป็นโครงงานเล็กๆที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน หรือเป็นโครงงานใหญ่ที่มีความยากและซับซ้อนก็ได้                

          โครงงานวัฒนธรรมท้องถิ่น 

           เป็นการศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อตอบปัญหาที่สงสัยในขอบเขตของวัฒนธรรมท้องถิ่น สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากความสนใจของผู้ทำโครงงาน  มีกระบวนศึกษา  ค้นคว้าเพื่อหาคำตอบอย่างมีระบบตามวิธีการทำโครงงานตลอดไปจนถึงมีการจัดทำรายงานและเผยแพร่ผลงานของตนเองให้ผู้อื่นไดรับทราบและเข้าใจได้  โดยมีครูที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ เป็นที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ

           ความสำคัญของโครงงาน 

           การทำโครงงานจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่งานอาชีพและการศึกษาต่อตามที่ตนเองถนัดและสนใจ สร้างประสบการณ์การปฏิบัติจริงเกี่ยวข้องกับชีวิตทำให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ได้ทดสอบความถนัดของตนเองแก้ปัญหาในงานที่ตนสนใจ  เกิดความภาคภูมิใจในผลงาน

วัตถุประสงค์ 

การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน
1. มีประสบการณ์โดยตรง
2. ได้ทำการทดลองและพิสูจน์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง
3. รู้จักการทำงานอย่างมีระบบ มีขั้นตอน
4. ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
5. ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
6. ได้รู้จักวิธีการต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา
7. ฝึกวิเคราะห์ และประเมินตนเอง

           ประเภทของโครงงาน
           โครงงานมีหลายลักษณะซึ่งในการจัดทำโครงงานแต่ละโครงงานนั้นจะต้องรู้ว่าทำโครงงานประเภทใด  เพื่อจะได้รู้ว่าจะต้องทำในลักษณะใด (สสวท. 2529 : 7)  ได้แบ่งออกเป็น  4  ประเภท  ดังนี้
 1.  โครงงานประเภทสำรวจ รวบรวมข้อมูล 
 2.  โครงงานประเภทการทดลอง
 3.  โครงงานประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ์ 
 4.  โครงงานประเภททฤษฎี หลักการ หรือแนวคิด 

สร้างโดย: 
ครูสายพิน วงษารัตน์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 326 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr14313