ระบบการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

ระบบการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย

ลักษณะการปกครองสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
         

          การปฏิรูปการปกครองใหม่ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และต่อมาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 นั้น ได้ใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศสืบมา จนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จะแก้ไขปัญหาในบางสมัย ก็เป็นแต่แก้พลความ ส่วนตัวหลักนั้นยังคงยึดของเดิมอยู่ การปกครองสมัยอยุธยาตอนปลายมีดังนี้

**แทรก กราฟิกที่นี่***แบ่งการปกครองส่วนกลาง ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ

           ๑. ฝ่ายทหาร มีสมุหกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชา ตำแหน่งเทียบเท่าอัครมหาเสนาบดี มีบรรดาศักดิ์เป็นพระยามหาเสนาบดี ทำหน้าที่ควบคุมดูแลเกี่ย