ห้องเรียนของนักเรียนชั้น ม.6 ห้อง 10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี(ครั้งที่ 3)

รูปภาพของ pnppreecha

งานม.6 ครั้งที่ 3 คะแนนเต็ม 40 คะแนน
ขอให้นักเรียนชั้นม.6/10 ทุกคนจัดทำสื่อความรู้ออนไลน์ คนละ 1 เรื่อง เรื่องอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์ ซึ่งมีข้อมูลดังนี้
1. ความยาวของเนื้อหาไม่น้อยกว่า 100 บรรทัด
2. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> แบ่งหน้าด้วย โดยให้แบ่งตามความเหมาะสม
3. ควรมีภาพประกอบให้มากที่สุดที่เหมาะสมกับเนื้อหา
4. จัดทำให้ดูสวยงาม น่าสนใจ
5. ห้ามกำหนดรูปแบบ font เป็นแบบอื่น กำหนดขนาดตัวอักษรได้
6. ห้ามลอกข้อมูลมาโดยตรงจากเว็บไซต์อื่น หรือคัดลอกมาจากไฟล์เวิร์ดโดยตรง
7. รูปภาพต้อง upload ขึ้นเก็บไว้ใน www.thaigoodview.com เท่านั้น
8. ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดดังนี้
     - รูปภาพ อ้างไว้ใต้ภาพแต่ละภาพ (ยกเว้นภาพที่ผู้จัดทำเป็นเจ้าของ)
     - ข้อความ อ้างไว้ล่างสุดของ Page
9. เนื้อหาที่จะจัดทำต้อง
     - เป็นความรู้ ส่งเสริมสติปัญญา
     - ไม่เป็นพิษภัยต่อผู้เข้ามาอ่าน
     - สามารถจัดเข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระได้

10. การเยี่ยมชมผลงานเพื่อน ๆ
     -  ให้นักเรียนเข้าสู่ระบบ โดยใช้ username และ password ของคนเอง
     -  เข้าไปดูผลงานของเพื่อน ๆ ทุกคน แล้วให้แสดงความคิดเห็น โดยใช้ชื่อผู้เยี่ยมชมเป็น username เช่น pnp31125
     -  ให้คะแนนผลงานของเพื่อน ๆ ตามความเหมาะสมของผลงาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน

กำหนดส่งงาน
- ส่งงานภายในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2552 เวลา 23:30 น.
- แจ้งส่งที่ตรงแสดงความคิดเห็นว่าอยู่ที่ URL อะไร เช่น http://www.thaigoodview.com/node/21511

เกณฑ์การให้คะแนน

1. ตรงเวลา  5  คะแนน

2. ความสมบูรณ์และความสวยงามของเนื้อหา  20  คะแนน

3. คะแนจากเพื่อน ๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชม 10  คะแนน

4. คะแนนที่ไปเยี่ยมชมผลงานของเพื่อน  5 คะแนน

ส่งงานซ่อม ครับ

นายธีรวุฒิ  สมคะเณ 6/10

http://www.thaigoodview.com/node/58768

ส่งงานซ่อมเเก้ตัวครั้งที่ 2 ครับ

ยาย วัลลภ   ยิ้มจินดา 6/10

http://www.thaigoodview.com/node/41371

รูปภาพของ pnp31546

ส่งงานค่ะ

นายพิพัฒน์  พริ้มพราย เลขที่21

http://www.thaigoodview.com/node/40350

ส่งงานครับ

นายวิวัฒน์  เเห่งหน เลขที่ 32

http://www.thaigoodview.com/node/40151

ส่งงานครับ

นายกริทร์  อัฐระ เลขที่ 25

http://www.thaigoodview.com/node/40148

รูปภาพของ pnp33636

http://www.thaigoodview.com/node/40073

 

ส่งงาน...

 

น.ส. ศิริยา มูลมงคล เลขที่46 ม.6/10

รูปภาพของ pnp31569

ส่งงาน... ค๊า

 

http://www.thaigoodview.com/node/40072

 

น.ส. พัชจนันทน์ ช้างเผือก เลขที่ 36 ม.6/10

รูปภาพของ pnp33628

ส่งงานค่ะ

นางสาวฐนิดา  เกียรติ์ศักดิ์ขจร ม6/10 เลขที่ 38

http://www.thaigoodview.com/node/40068

รูปภาพของ pnp31155

ส่งงานค่ะ

นางสาววันทนา  เเซ่ลิ้ม  ม6/10 เลขที่ 35

http://www.thaigoodview.com/node/39895

รูปภาพของ pnp31172

ส่งงานคัรบ

นายจักรรินทร์   วัตรัตน์  ม6/10 เลขที่ 3

http://www.thaigoodview.com/node/39838 

รูปภาพของ pnp33624

ส่งงานครับ

นายรติธน  จันทร์โกมล ม6/10 เลขที่30

http://www.thaigoodview.com/node/39812

รูปภาพของ pnp31392

ส่งงานครับ

นายยุรรัตร์  โฆษะบดี  ม6/10 เลขที่ 14

http://www.thaigoodview.com/node/39811

รูปภาพของ pnp31135

ส่งงานครับ

นายณัฐพงษ์  งามหลาย ม6/10 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/39803

รูปภาพของ pnp31129

ส่งงานครับ

นายเชษฐวุฒิ  สกิดใจ ม6/10 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/39802

รูปภาพของ pnp31241

ส่งงานครั้งที่ 3 ครับ

 นาย ณรงค์พงศ์ คชเกตุ ม.6/10 เลขที่ 8

http://www.thaigoodview.com/node/37586

รูปภาพของ pnp31493

ส่งงานครับ

นายวิทวัส  ประเสริฐ  ม6/10 เลขที่ 17

http://www.thaigoodview.com/node/38917

รูปภาพของ pnp31449

ส่งงานครับ

นายศราวุฒิ  สรีเกตุ ม6/10 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/38916

รูปภาพของ pnp31631

ส่งงานครับ

นายธิติพันธ์  บางยัวงาม ม 6/10 เลขที่24

http://www.thaigoodview.com/node/38915

รูปภาพของ pnp31389

ส่งงานครับ

นายภูมิทร์  ชูอินทร์ ม6/10เลขที่13

http://www.thaigoodview.com/node/38913

รูปภาพของ pnp31395

ส่งงานครับ

นายวันเฉลิม  วัชโรบล ม6/10 เลขที่ 15

http://www.thaigoodview.com/node/38910

รูปภาพของ pnp31305

ส่งงาน

 นายเอกริทร์  กิตติเวช ม.6/10 เลขที่ 12

http://www.thaigoodview.com/node/38305

รูปภาพของ pnp31533

ส่งงานครับ

    นายจิรวัฒน์   เเสงตุ้ม  ม6/10 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/38297

รูปภาพของ pnp31629

ส่งงานนะคับอาจารย์

http://www.thaigoodview.com/node/37280

นายณรงค์ชัย บุญยะวัน ม.6/10 เลขที่23

รูปภาพของ pnp31196

ส่งงานครับ

 นายสรวุฒิ  นุชถาวร  ม6/10 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/37277

รูปภาพของ pnp31176

ส่งงานครับ

 นาย ชุติพงศ์  มณีตัน ม6/10 เลขที่ 4

http://www.thaigoodview.com/node/37041

ส่งงานครับ

นายอรรณพ  ล้อมสวัสดิ์ ม6/10 เลขที่ 33

http://www.thaigoodview.com/node/36164

รูปภาพของ pnp33635

งานครั้งที่สาม * ^^

ถูกหักไปแล้วหละ ห้า คะแนน

นางสาววนัสนิอร  ศรคำรณ ชั้น ม.6/10 เลขที่ 45

 

http://www.thaigoodview.com/node/36006

 

รูปภาพของ pnp34385

ส่งงานครับ

นาย ธนพล  สุชาติพงศ์  ม6/10 เลขที่ 34

http://www.thaigoodview.com/node/36004

รูปภาพของ pnp31291

ส่งงานครับ

 นายปริญญา  อุ๋ยตระกูล ม 6/10 เลขที่ 11

http://www.thaigoodview.com/node/35994

รูปภาพของ pnp33629

ส่งงานที่ 3 Tongue out

http://www.thaigoodview.com/node/35747

นางสาวเดือนฉาย หน่ายคอน เลขที่ 39 ม.6/10

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์