แผนจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.1 วิชาสังคมศึกษา ส 31101

รูปภาพของ ssspoonsak

แผนจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ม.1 วิชาสังคมศึกษา ส 31101 โดยใช้กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ช่วงชั้นที่ 3

 


          การจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ เป็นแผนการเรียนรู้ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ส 31101 โดยใช้กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จนสามารถทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน และส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง ตลอดจนเป็นคนที่มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน โดยผู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ คือ นายธนากร  นาคโคตร ครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าวให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และนำเสนอเพื่อขอคำแนะนำ ข้อติชม ต่าง ๆ ไปใช้ในการพัฒนาการจัดทำในครั้งต่อไป ขอสงวนสิทธิ์การคัดลอกสำเนาเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

          ทั้งนี้ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ เป็นการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างการจัดทำ ตามความคิด และความเข้าใจของผู้จัดทำเอง โดยนำเอารูปแบบการมาจากการทำผลงานอาจารย์ 3 ที่ผ่านการประเมินเรียบร้อยแล้ว แต่ถ้ายังมีข้อบกพร่อง  ไม่สมบูรณ์ในเนื้อหาในตอนใด หรือไม่ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ก็ต้องกราบขออภัยไว้  ณ  ที่นี้

 

นายธนากร  นาคโคตร
ครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา

ศึกษาข้อมูลทั้งหมด คลิกที่นี่

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
 

จัดทำโดยครูฟักทอง
โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต 2
ติดต่อ fuk_thong1@thaimail.com โทรศัพท์ 0 6242 6083

 

สร้างโดย: 
ครูธน