ข้อสอบเรื่องระบบนิเวศ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม   อำเภอเวียงแก่น   จังหวัดเชียงราย
แบบสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1-2  รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัส ว 33101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คำอธิบาย
1. ข้อสอบมี  10 หน้า   เวลาสอบ  60  นาที 
แบ่งเป็น 2 ตอน   ตอนที่  1  แบบปรนัย   จำนวน  60  ข้อ  25  คะแนน
ตอนที่   2  แบบอัตนัย   จำนวน    1   ข้อ  5  คะแนน
      2. ก่อนตอบคำถาม จงเขียนชื่อ สุกล  ชั้น เลขที่ ลงในกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน
      3. ในการตอบตอนที่ 1 ให้ใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ ทำเครื่องหมาย X ตัวเลือกหรือคำตอบที่ต้องการลงใน
          กระดาษคำตอบเพียงตัวเลือกเดียวให้เต็มช่อง
      4. หลังสอบเสร็จห้ามนำข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
 
1. ข้อใด ไม่ จัดเป็นระบบนิเวศ
 ก. บ่อน้ำที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เต็ม ข. สนามกีฬาในโรงพละ
 ค. สนามหญ้าและสระน้ำหน้าโรงเรียน ง. อุทยานแห่งชาติและป่าสงวน
2.  ระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุด คือ
 ก. ขอนไม้ ข. ทุ่งหญ้า ค. ทะเล ง. โลกของสิ่งมีชีวิต
3.  ข้อใดคือความหมายของระบบนิเวศ
 ก. สถานที่ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
 ข. สิ่งต่างๆ ที่อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิต
 ค.  กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในแต่ละแห่ง
 ง.  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกัน
4.  โครงสร้างของระบบนิเวศประกอบด้วยปัจจัยใหญ่ๆ 2 ประการ คือ
 ก. ปัจจัยทางบกและน้ำ ข. ปัจจัยทางน้ำและอากาศ
 ค.  ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ ง. ปัจจัยทางกายภาพและเสถียรภาพ
5.  ปลวกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ คือมีหน้าที่เป็น
 ก. ผู้ผลิต ข. ผู้บริโภค
 ค. ผู้ย่อยสลาย ง. เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
6.  สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากที่สุด
 ก. หนู ข. หญ้า ค. กิ้งกือ ง. กระต่าย
7.  สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่สามารถเปลี่ยนอนินทรียสารเป็นอินทรียสารได้
 ก. พืชสีเขียว ข. สัตว์กินพืช ค. สัตว์กินเนื้อ ง. ผู้ย่อยสลาย
8.  การอยู่ร่วมกันระหว่างนกเอี้ยงกับควาย เป็นการอยู่ร่วมกันแบบใด
 ก. แบบปรสิต ข. แบบอิงอาศัย ค. แบบพึ่งพากัน ง. แบบแก่งแย่งกัน
 
9.  การอยู่ร่วมกันแบบปรสิต เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในลักษณะใด
 ก. ได้ประโยชน์ทั้งคู่   
 ข.  เสียประโยชน์ทั้งคู่
 ค.  ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์
 ง.  ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายไม่ได้หรือไม่เสียประโยชน์
10.  ในระบบนิเวศทั่วๆ ไป ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต 3 กลุ่มคือ ..1.. มีหน้าที่สร้างอาหาร  ซึ่งเป็นอินทรียสาร โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง..2..เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ต้องการพลังงานและสารอาหารที่ได้จากการย่อยอินทรียสารจากสิ่งมีชีวิต .3..เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วให้เป็นสารอนินทรีย์  ทั้งนี้ 1, 2 และ 3 คือข้อใด
 ก. ผู้ย่อยสลาย ผู้ผลิต ผู้บริโภค 
 ข. ผู้ย่อยสลาย ผู้บริโภค ผู้ผลิต
 ค. ผู้ผลิต ผู้ย่อยสลาย ผู้บริโภค 
 ง. ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย
11.  ข้อใดคือความหมายของคำว่า "ประชากร"
 ก. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยในโลกนี้
 ข.  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน
 ค.  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในทุกที่ที่มีสภาพแวดล้อมเดียวกัน
 ง.  สิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง
12.  ความหนาแน่นของประชากร หมายถึงข้อใด
 ก.  จำนวนตัวต่อชนิด
 ข.  จำนวนชนิดต่อกลุ่มสิ่งมีชีวิต
 ค.  จำนวนกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่อระบบนิเวศ
 ง.  จำนวนตัวต่อชนิดต่อพื้นที่หรือต่อปริมาตร
13.  ปัจจัยที่กำหนดให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรคือข้อใด
 ก. อาหารและที่อยู่อาศัย
 ข. อาหารและปรสิตรวมถึงผู้ล่า
 ค. กลุ่มของประชากรอื่นในที่อยู่อาศัยเดียวกัน
 ง. อัตราการเกิดและการตาย อัตราการอพยพเข้าและอพยพออก
14.  ห่วงโซ่อาหารเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
 ก. การมีระดับของสิ่งมีชีวิต ข. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
 ค. การถ่ายทอดพลังงานต่อกันไป ง. ความเกี่ยวข้องของระดับชีวิต
 
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 15-18

 

 

 

 

 

 


15.  แผนภาพข้างต้นนี้แสดงอะไร
 ก. ห่วงโซ่อาหาร ข. สายใยอาหาร
 ค. พีระมิดอาหาร ง. การถ่ายทอดพลังงาน
16.  สิ่งมีชีวิตใดที่ ไม่ใช่ ผู้บริโภคลำดับแรก
 ก. เห็ด ข. กวาง ค. หมูป่า  ง. กระต่าย
17.  เสือจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่  3  ถ้าเสือกินอะไร
 ก. ไก่ป่า ข. กวาง ค. กระต่าย ง. แบคทีเรีย
18.  สิ่งมีชีวิตในข้อใดคือผู้ผลิต
 ก. เห็ด ข. เชื้อรา ค. หญ้าแพรก ง. แบคทีเรีย
19.  ข้อใดที่ ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงาน
 ก. ผู้ผลิตเป็นตัวเริ่มของห่วงโซ่อาหารทุกชนิด
 ข.  ในระบบนิเวศใดที่มีสายใยอาหารซับซ้อนมากแสดงระบบนิเวศนั้นมีความสมดุลมาก
 ค.  จุลินทรีย์มีบทบาทในการย่อยสลายสารอินทรีย์ แต่ไม่ได้มีส่วนในการถ่ายทอดพลังงาน
 ง.  ห่วงโซ่อาหารที่มีจำนวนสิ่งมีชีวิตยิ่งมาก สิ่งมีชีวิตท้ายๆ ห่วงโซ่อาหารยิ่งได้รับพลังงานน้อยลง
20.  การถ่ายทอดของสารอาหารจากห่วงโซ่อาหารหนึ่งไปสู่อีกห่วงโซ่อาหารหนึ่ง  เรียกว่าอะไร
 ก. สายใยอาหาร ข. ห่วงโซ่อาหาร ค. พีระมิดพลังงาน ง. วัฏจักรอาหาร
 
21. ทางผ่านของสารอาหารจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นเรื่อยๆ ไปในกลุ่มสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไร
 ก. สายใยอาหาร ข. ห่วงโซ่อาหาร ค. พีระมิดจำนวน ง. วัฏจักรอาหาร
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 22-24
แก๊ส  ข.

  ผู้ผลิต ก.      ผู้บริโภค   ค.

  แก๊ส ง.                 ผู้ย่อยอินทรียสาร จ.
22.  แก๊ส  ง น่าจะเป็นแก๊สชนิดใด
 ก. ออกซิเจน ข. ไนโตรเจน ค. คาร์บอนไดออกไซด์ ง. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
23.  กระบวนการที่ทำให้เกิดแก๊ส  ง คือกระบวนการใด
 ก.  การหายใจ ข. การย่อยอาหาร
 ค. การสังเคราะห์เคมี ง.  การสังเคราะห์ด้วยแสง
24.  ข้อใดแสดงการหมุนเวียนคาร์บอนที่สมบูรณ์
 ก. ก         ค         ง          ก   ข.    ก     ข         ค          ง 
 ค. ก         ข         ค         ก ง.    ก         ค         ข         ง 
25.  สัตว์ได้รับสารประกอบไนโตรเจนโดยวิธีใด
 ก. กินพืช ข. กินสัตว์ ค. การหายใจ ง. กินสิ่งเน่าเปื่อย
26.  สิ่งใดที่จะขาด ไม่ได้ ในวัฏจักรไนโตรเจน
 ก. คาร์บอน ข.  สาหร่าย ค.  พืชตระกูลถั่ว ง. แบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจน
27. ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง   หมายถึงข้อใด
 ก. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีราคาแพงและใช้หมดไปได้โดยง่าย
 ข. ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อเปลี่ยนรูปไปแล้วไม่สามารถทำให้เหมือนเดิมได้อีก
 ค.  ทรัพยากรธรรมชาติที่เราไม่สามารถหาสิ่งอื่นซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกันมาทดแทนได้
 ง.  ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อใช้หมดไปแล้วไม่สามารถทำหรือสร้างให้เกิดขึ้นมาใหม่ในชั่วชีวิตมนุษย์ได้
28.  ข้อใดที่มีทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างทดแทนได้ และทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป
 ก. น้ำมัน เหล็ก ทองคำ วาฬ ข. ทองแดง ตะกั่ว เงิน ดีบุก
 ค. มะค่าโมง ตะเคียนทอง ไก่ฟ้า ฉลาม ง. กุ้งมังกร ปลิงทะเล ข้าวโพด มะพร้าว
 
29. "สิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เรียกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นแสงอาทิตย์จึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติเช่นกัน" ข้อความนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
 ก. ถูกต้อง เพราะ แสงมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
 ข.  ถูกต้อง เพราะ เราสามารถแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานได้
 ค.  ไม่ถูกต้อง เพราะ แสงเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสาะแสวงหามาใช้ประโยชน์
 ง.  ไม่ถูกต้อง เพราะ แสงไม่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมได้
30.  ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุด
 ก. การบุกเ