ข้อสอบเรื่องระบบนิเวศ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3

โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม   อำเภอเวียงแก่น   จังหวัดเชียงราย
แบบสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1-2  รายวิชาวิทยาศาสตร์  รหัส ว 33101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คำอธิบาย
1. ข้อสอบมี  10 หน้า   เวลาสอบ  60  นาที 
แบ่งเป็น 2 ตอน   ตอนที่  1  แบบปรนัย   จำนวน  60  ข้อ  25  คะแนน
ตอนที่   2  แบบอัตนัย   จำนวน    1   ข้อ  5  คะแนน
      2. ก่อนตอบคำถาม จงเขียนชื่อ สุกล  ชั้น เลขที่ ลงในกระดาษคำตอบให้ครบถ้วน
      3. ในการตอบตอนที่ 1 ให้ใช้ปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ ทำเครื่องหมาย X ตัวเลือกหรือคำตอบที่ต้องการลงใน
          กระดาษคำตอบเพียงตัวเลือกเดียวให้เต็มช่อง
      4. หลังสอบเสร็จห้ามนำข้อสอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด
 
1. ข้อใด ไม่ จัดเป็นระบบนิเวศ
 ก. บ่อน้ำที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เต็ม ข. สนามกีฬาในโรงพละ
 ค. สนามหญ้าและสระน้ำหน้าโรงเรียน ง. อุทยานแห่งชาติและป่าสงวน
2.  ระบบนิเวศที่ใหญ่ที่สุด คือ
 ก. ขอนไม้ ข. ทุ่งหญ้า ค. ทะเล ง. โลกของสิ่งมีชีวิต
3.  ข้อใดคือความหมายของระบบนิเวศ
 ก. สถานที่ซึ่งมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
 ข. สิ่งต่างๆ ที่อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิต
 ค.  กลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันในแต่ละแห่ง
 ง.  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อยู่ร่วมกันในแหล่งที่อยู่เดียวกัน
4.  โครงสร้างของระบบนิเวศประกอบด้วยปัจจัยใหญ่ๆ 2 ประการ คือ
 ก. ปัจจัยทางบกและน้ำ ข. ปัจจัยทางน้ำและอากาศ
 ค.  ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ ง. ปัจจัยทางกายภาพและเสถียรภาพ
5.  ปลวกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ คือมีหน้าที่เป็น
 ก. ผู้ผลิต ข. ผู้บริโภค
 ค. ผู้ย่อยสลาย ง. เป็นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
6.  สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากที่สุด
 ก. หนู ข. หญ้า ค. กิ้งกือ ง. กระต่าย
7.  สิ่งมีชีวิตกลุ่มใดที่สามารถเปลี่ยนอนินทรียสารเป็นอินทรียสารได้
 ก. พืชสีเขียว ข. สัตว์กินพืช ค. สัตว์กินเนื้อ ง. ผู้ย่อยสลาย
8.  การอยู่ร่วมกันระหว่างนกเอี้ยงกับควาย เป็นการอยู่ร่วมกันแบบใด
 ก. แบบปรสิต ข. แบบอิงอาศัย ค. แบบพึ่งพากัน ง. แบบแก่งแย่งกัน
 
9.  การอยู่ร่วมกันแบบปรสิต เป็นการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตในลักษณะใด
 ก. ได้ประโยชน์ทั้งคู่   
 ข.  เสียประโยชน์ทั้งคู่
 ค.  ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์
 ง.  ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ แต่อีกฝ่ายไม่ได้หรือไม่เสียประโยชน์
10.  ในระบบนิเวศทั่วๆ ไป ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต 3 กลุ่มคือ ..1.. มีหน้าที่สร้างอาหาร  ซึ่งเป็นอินทรียสาร โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง..2..เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ต้องการพลังงานและสารอาหารที่ได้จากการย่อยอินทรียสารจากสิ่งมีชีวิต .3..เป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วให้เป็นสารอนินทรีย์  ทั้งนี้ 1, 2 และ 3 คือข้อใด
 ก. ผู้ย่อยสลาย ผู้ผลิต ผู้บริโภค 
 ข. ผู้ย่อยสลาย ผู้บริโภค ผู้ผลิต
 ค. ผู้ผลิต ผู้ย่อยสลาย ผู้บริโภค 
 ง. ผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้ย่อยสลาย
11.  ข้อใดคือความหมายของคำว่า "ประชากร"
 ก. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยในโลกนี้
 ข.  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน
 ค.  สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในทุกที่ที่มีสภาพแวดล้อมเดียวกัน
 ง.  สิ่งมีชีวิตที่เป็นชนิดเดียวกัน อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง
12.  ความหนาแน่นของประชากร หมายถึงข้อใด
 ก.  จำนวนตัวต่อชนิด
 ข.  จำนวนชนิดต่อกลุ่มสิ่งมีชีวิต
 ค.  จำนวนกลุ่มสิ่งมีชีวิตต่อระบบนิเวศ
 ง.  จำนวนตัวต่อชนิดต่อพื้นที่หรือต่อปริมาตร
13.  ปัจจัยที่กำหนดให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรคือข้อใด
 ก. อาหารและที่อยู่อาศัย
 ข. อาหารและปรสิตรวมถึงผู้ล่า
 ค. กลุ่มของประชากรอื่นในที่อยู่อาศัยเดียวกัน
 ง. อัตราการเกิดและการตาย อัตราการอพยพเข้าและอพยพออก
14.  ห่วงโซ่อาหารเกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
 ก. การมีระดับของสิ่งมีชีวิต ข. ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
 ค. การถ่ายทอดพลังงานต่อกันไป ง. ความเกี่ยวข้องของระดับชีวิต
 
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 15-18

 

 

 

 

 

 


15.  แผนภาพข้างต้นนี้แสดงอะไร
 ก. ห่วงโซ่อาหาร ข. สายใยอาหาร
 ค. พีระมิดอาหาร ง. การถ่ายทอดพลังงาน
16.  สิ่งมีชีวิตใดที่ ไม่ใช่ ผู้บริโภคลำดับแรก
 ก. เห็ด ข. กวาง ค. หมูป่า  ง. กระต่าย
17.  เสือจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่  3  ถ้าเสือกินอะไร
 ก. ไก่ป่า ข. กวาง ค. กระต่าย ง. แบคทีเรีย
18.  สิ่งมีชีวิตในข้อใดคือผู้ผลิต
 ก. เห็ด ข. เชื้อรา ค. หญ้าแพรก ง. แบคทีเรีย
19.  ข้อใดที่ ไม่ ถูกต้องเกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงาน
 ก. ผู้ผลิตเป็นตัวเริ่มของห่วงโซ่อาหารทุกชนิด
 ข.  ในระบบนิเวศใดที่มีสายใยอาหารซับซ้อนมากแสดงระบบนิเวศนั้นมีความสมดุลมาก
 ค.  จุลินทรีย์มีบทบาทในการย่อยสลายสารอินทรีย์ แต่ไม่ได้มีส่วนในการถ่ายทอดพลังงาน
 ง.  ห่วงโซ่อาหารที่มีจำนวนสิ่งมีชีวิตยิ่งมาก สิ่งมีชีวิตท้ายๆ ห่วงโซ่อาหารยิ่งได้รับพลังงานน้อยลง
20.  การถ่ายทอดของสารอาหารจากห่วงโซ่อาหารหนึ่งไปสู่อีกห่วงโซ่อาหารหนึ่ง  เรียกว่าอะไร
 ก. สายใยอาหาร ข. ห่วงโซ่อาหาร ค. พีระมิดพลังงาน ง. วัฏจักรอาหาร
 
21. ทางผ่านของสารอาหารจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นเรื่อยๆ ไปในกลุ่มสิ่งมีชีวิตเรียกว่าอะไร
 ก. สายใยอาหาร ข. ห่วงโซ่อาหาร ค. พีระมิดจำนวน ง. วัฏจักรอาหาร
ข้อมูลต่อไปนี้ใช้ตอบคำถามข้อ 22-24
แก๊ส  ข.

  ผู้ผลิต ก.      ผู้บริโภค   ค.

  แก๊ส ง.                 ผู้ย่อยอินทรียสาร จ.
22.  แก๊ส  ง น่าจะเป็นแก๊สชนิดใด
 ก. ออกซิเจน ข. ไนโตรเจน ค. คาร์บอนไดออกไซด์ ง. ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
23.  กระบวนการที่ทำให้เกิดแก๊ส  ง คือกระบวนการใด
 ก.  การหายใจ ข. การย่อยอาหาร
 ค. การสังเคราะห์เคมี ง.  การสังเคราะห์ด้วยแสง
24.  ข้อใดแสดงการหมุนเวียนคาร์บอนที่สมบูรณ์
 ก. ก         ค         ง          ก   ข.    ก     ข         ค          ง 
 ค. ก         ข         ค         ก ง.    ก         ค         ข         ง 
25.  สัตว์ได้รับสารประกอบไนโตรเจนโดยวิธีใด
 ก. กินพืช ข. กินสัตว์ ค. การหายใจ ง. กินสิ่งเน่าเปื่อย
26.  สิ่งใดที่จะขาด ไม่ได้ ในวัฏจักรไนโตรเจน
 ก. คาร์บอน ข.  สาหร่าย ค.  พืชตระกูลถั่ว ง. แบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจน
27. ทรัพยากรธรรมชาติสิ้นเปลือง   หมายถึงข้อใด
 ก. ทรัพยากรธรรมชาติที่มีราคาแพงและใช้หมดไปได้โดยง่าย
 ข. ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อเปลี่ยนรูปไปแล้วไม่สามารถทำให้เหมือนเดิมได้อีก
 ค.  ทรัพยากรธรรมชาติที่เราไม่สามารถหาสิ่งอื่นซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายกันมาทดแทนได้
 ง.  ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อใช้หมดไปแล้วไม่สามารถทำหรือสร้างให้เกิดขึ้นมาใหม่ในชั่วชีวิตมนุษย์ได้
28.  ข้อใดที่มีทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถสร้างทดแทนได้ และทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป
 ก. น้ำมัน เหล็ก ทองคำ วาฬ ข. ทองแดง ตะกั่ว เงิน ดีบุก
 ค. มะค่าโมง ตะเคียนทอง ไก่ฟ้า ฉลาม ง. กุ้งมังกร ปลิงทะเล ข้าวโพด มะพร้าว
 
29. "สิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ เรียกว่า ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นแสงอาทิตย์จึงถือได้ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติเช่นกัน" ข้อความนี้ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด
 ก. ถูกต้อง เพราะ แสงมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์
 ข.  ถูกต้อง เพราะ เราสามารถแปลงแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานได้
 ค.  ไม่ถูกต้อง เพราะ แสงเป็นสิ่งที่ไม่ต้องเสาะแสวงหามาใช้ประโยชน์
 ง.  ไม่ถูกต้อง เพราะ แสงไม่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมได้
30.  ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ดีที่สุด
 ก. การบุกเบิกป่าชายเลนเพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
 ข.  การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรโดยใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากติดต่อกัน
 ค.  การปฏิบัติตามผังเมืองเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น
 ง.  การปล่อยป่าไม้ให้อยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการตัดเลย เพื่อเป็นการรักษาต้นน้ำลำธาร
31. ข้อใดคือระบบนิเวศ
 ก. กลุ่มสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่  ข. กลุ่มผู้บริโภคกับแหล่งที่อยู่
 ค. กลุ่มผู้ผลิตกับแหล่งที่อยู่   ง. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
32. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเอง  และระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมเรียกว่า
 ก. แหล่งที่อยู่   ข. กลุ่มสิ่งมีชีวิต        ค. ระบบนิเวศ                  ง. นิเวศวิทยา
33.  เสือไล่ตะปบกวางกินเป็นอาหาร ข้อใดถูก
 ก.  ผู้ล่าเหยื่อคือกวาง   ข.  เสือเป็นทั้งผู้ล่าและเหยื่อ
 ค.  เสือเป็นเหยื่อกวางเป็นผู้ล่า  ง.  เสือเป็นผู้ล่ากวางเป็นเหยื่อ
34. ข้อใดไม่ใช่สิ่งแวดล้อม
 ก. อุณหภูมิ  แสงสว่าง   ข.  ต้นไม้กับขอนไม้
 ค. ดิน  น้ำ  ความชื้น    ง.  ไม่มีข้อถูก
35. ผู้ที่ทำหน้าที่เปลี่ยนสารอินทรีย์ไปเป็นสารอินทรีย์คือผู้ใด
 ก. ผลิต    ข. ผู้บริโภคพืช  ค.  ผู้บริโภคสัตว์  ง.  ผู้ย่อยอินทรียสาร
36. เพราะเหตุใด จึงมักไม่พบต้นหญ้าหรือไม้พุ่มขนาดเล็กๆ ในป่าดงดิบ
 ก.  อุณหภูมิไม่พอเหมาะ    ข.  ความชื้นในอากาศสูงเกินไป
 ค.  ขาดแสงสว่างเพื่อการสร้างอาหาร  ง.  ยังตัดสินแน่นอนไม่ได้
37.สิ่งมีชีวิตชนิดใดทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตในบ่อเลี้ยงปลาแบบจำลอง
 ก.  ปลา  ข.  ไรแดง  ค.  สาหร่าย  ง.  แบคทีเรีย
38. การจำศีลในสัตว์เป็นการปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดสิ่งต่อไปนี้
 ก. ชะลอการเพิ่มจำนวนประชากร
 ข. เพื่อให้มีช่วงชีวิตยาวขึ้น
 ค. เพื่อปรับและรักษาสภาวะสมดุลของระบบในร่างกาย
 ง. เพื่อหลบหลีกสภาวะการขาดอาหารและสภาพภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสม
39. ความสมดุลของประชากรในธรรมชาติถูกควบคุมโดยภาวะใดมากที่สุด
 ก. ภาวะเกื้อกูล    ข.  ภาวะที่ต้องพึ่งพา
 ค. ภาวะปรสิต     ง.  ภาวะล่าเหยื่อ
40. พืชช่วยรักษาสมดุลของอากาศโดยวิธีใด
 ก. การคายน้ำ     ข.  ดูดพลังงานแสง
 ค. การหายใจ     ง.  ควบคุมอุณหภูมิของอากาศ
41. สิ่งใดที่สามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
 ก. มนุษย์   ข.  สัตว์  ค.  ภัยธรรมชาติ  ง.  พืช   
42. ข้อใดเป็นปรสิต
 ก. กาฝาก  ข. ฝอยทอง  ค.  พยาธิปากขอ  ง.  ถูกทุกข้อ
43. ข้อใดไม่มีผลต่อปรากฏการณ์เรือนกระจก
 ก. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
 ข. แก๊สออกซิเจน
 ค. ฝุ่นละออง
 ง. ไอน้ำ
44. ข้อใดแสดงตัวอย่างของผู้บริโภคลำดับแรกอย่างชัดเจนที่สุด
 ก. นกกินปลา
 ข. กบกินแมลง
 ค. กระต่ายกินผัก
 ง. เห็ดบนขอนไม้ผุ
45. ความสัมพันธ์ในข้อใดที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์  แต่อีกฝ่ายไม่ได้ประโยชน์หรือไม่เสียประโยชน์
 ก. ดอกไม้กับผึ้ง
 ข. พลูด่างกับต้นไม้ใหญ่
 ค. งูกับกบ
 ง. มดกับเพลี้ย
46. ข้อใดเรียงลำดับโซ่อาหารผิดตำแหน่ง
 ก.  เหยี่ยว   งู    หนู    ข้าว
 ข.  ข้าว    แมลง   นก   สุนัข
 ค.  ถั่วเขียว   นกพิราบ   แมว
 ง.  หญ้า  หนอน  ลูกไก่  แมว

 

47. ถ้าให้
  +  แทนการได้ประโยชน์
  -  แทนการเสียผลประโยชน์
  0  แทนการไม่ได้และไม่เสียผลประโยชน์
 สิ่งมีชีวิตชนิดใดที่มีความสัมพันธ์แบบ +,+  ;  +,0  และ +,-  เรียงลำดับ
 ก.  ผีเสื้อกับดอกไม้ ,  เพลี้ยกับมดดำ,  เห็บกับสุนัข
 ข.  นกเอี้ยงกับควาย,  เฟิร์นบนต้นไม้,  ฝอยทองบนต้นไม้
 ค.  เสือกับอีแร้ง,  กล้วยไม้บนต้นไม้,  กาฝากบนต้นมะม่วง
 ง.  รากับสาหร่าย,  ปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล, พยาธิตัวตืดกับคน
48. การกระทำใดของมนุษย์ที่ทำให้เสียสมดุลธรรมชาติ และไม่สามารถกลับคืนสู่สภาพสมดุลได้ง่าย
 ก.  การตัดไม้ในป่า
 ข.  การทำไร่เลื่อนลอย
 ค.  การใช้ยาปราบศัตรูพืช
 ง.  ไฟไหม้ป่า เพราะมนุษย์เป็นเหตุ 
49. ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตคู่ใดที่แสดงว่าฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์
 ก.  เสือกับอีแร้ง
 ข.  อีแร้งกับกวาง
 ค.  ฝอยทองกับต้นไม้
 ง.  ปลาฉลามกับเหาปลาฉลาม
50.  กำหนดให้
 A =  สิ่งมีชีวิตใดชนิดหนึ่ง
 B =  ประชากรกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
 C =  กลุ่มสิ่งมีชีวิต คือสิ่งมีชีวิตหลายชนิด
 D =  ระบบนิเวศ
 E  =  โลกของสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศหลายระบบ
ให้นักเรียนเลือกข้อที่มีการเรียงลำดับจากขนาดเล็กไปใหญ่
 ก.  A  B  C  D  E
 ข.  A  C  D  B  E
 ค.  C  D  A  B  E
 ง.  E  D  A  B  C
51. จากข้อ 50. ให้นักเรียนดูว่าข้อต่อไปนี้ ข้อใดคือ C
 ก.  ปลาในบ่อคือปลานิล   ข.  คนในเมืองมี 200 คน
 ค.  มดแดงในรัง 1,000 ตัว  ง.  มด นก หนูอย่างละ 10 ตัว

52. อะไรคือ A  ในข้อ 50
 ก.  มด 1 ตัว
 ข.  คน 1  คน
 ค.  อะมีบา  1  ตัว
 ง.  ถูกทุกข้อ
53.วิธีสงวนป่าไม้ทางอ้อมที่ดีที่สุดได้แก่อะไรบ้าง
 ก.การปลูกป่า
 ข.การตัดไม้ที่ได้ขนาด
 ค.การออกกฎหมายควบคุม
 ง.การประกาศเป็นป่าสงวน
54.เหตุใดจึงกล่าวว่าการปลูกป่าเป็นการอนุรักษ์น้ำ
 ก.ป่าไม้ทำให้ฝนตก
 ข.ป่าไม้คายน้ำให้อากาศ
 ค.ต้นไม้เก็บน้ำไว้ที่ลำต้น
 ง.ต้นไม้ชะลอการระเหยและการไหลซึมของน้ำ
55.ผลเสียของการทำลายป่าที่ร้ายแรงที่สุดคือข้อใด
 ก.การขาดแหล่งอาหาร
 ข.ทำให้ดินสึกกร่อน
 ค.เสียสมดุลธรรมชาติ
 ง.เกิดภัยธรรมชาติ
56.ข้อใดทำให้สัตว์ป่าเปลี่ยนแปลงมากที่สุด
 ก.การล่าสัตว์
 ข.ภัยธรรมชาติ
 ค.การเก็บของป่า
 ง.การลักลอบตัดไม้
57.ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งต่างๆ สิ่งสำคัญที่จำเป็นต้องคำนึงถึงมากที่สุดคือข้อใด
 ก.เงินทุน
 ข.บุคลากร
 ค.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 ง.ผลประโยชน์ที่จะได้ตอบแทน
 
58.นักเรียนจะปฏิบัติอย่างไร เพื่อช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 ก.นำทรัพยากรมาใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดและประหยัดที่สุด
 ข.เข้าไปสร้างที่อยู่อาศัยในป่า เพื่อชื่นชมธรรมชาติ
 ค.ไม่ตัดไม้หรือนำไม้มาใช้โดยเด็ดขาด
 ง.การใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงกำจัดศัตรูพืช
59.ผู้ที่มีหน้าที่ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุดคือใคร
 ก.รัฐบาล
 ข.ประชาชน
 ค.นักวิจัยภาวะแวดล้อม
 งงสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
60.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นมาตรการใด
 ก.เพื่อมิให้เกิดมลพิษในโลกของสิ่งมีชีวิต
 ข.เก็บรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่โดยไม่ใช้ประโยชน์
 ค.ทะนุบำรุงทรัพยากรธรรมชาติเฉพาะที่กำลังสูญหายให้คงอยู่
 ง.คุ้มครอง สงวน และบำรุงทรัพยากรธรรมชาติให้มีอัตราผลิตผลสูงกว่าอัตราการใช้ประโยชน์

#####ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดี#####

ลงชื่อ……………………………ผู้ออกข้อสอบ
                                (นายสุริยา     บุดดี)
ครูผู้สอน
 
   ลงชื่อ……………………………ผู้ตรวจ
                                  (นายสุริยา    บุดดี)
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

   
ลงชื่อ…………………………….ผู้ตรวจ
               (นายอนุศักดิ์   พิมพ์เงิน)
               วัดผล
 
ชื่อ…………………………..สกุล………………………เลขที่…………ชั้น…………………………..
1.  นักเรียนจะปฏิบัติตนอย่างไร เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอเฉลยด้วยค่ะ

 

ขอเฉลยย หน่อยครับ จำเป็นจิงๆคับ

 

อยากได้เฉลยคะ

ขอเฉลยหน่อยค่ะ

 

ง่ายมาก

มีเฉลยมั้ยค่ะ

เจ๋งงงงงงงงงYell

ไหนเฉลยอะ

ขอเฉลยด้วยค่ะ...รบกวนหน่อยนะค่ะ

 

oxygen_jaoa@hotmail.com

ต้องเฉลยข้อ

อยากได้เฉลย ข๊ ๆ ๆๆ

ขอเฉลยด่วนด้วยคะ

ขอเฉลยด้วยคนค่ะ ด่วนSmile

ขอเฉลยครับ

 

ขอเฉลยหน่อยครับ....

รูปภาพของ boonsong21

เป็นข้อสอบที่ดีมาก  ขอคุณมากถ้าจะอนุเคราะห์เฉลยด้วยครับ

รูปภาพของ boonsong21

แผนภาพข้อ 15 หายไปไหนครับ  เป็นข้อสอบที่ดีมาก  และขอความอนุเคราะห์เฉลยด้วยนะคระบ  ขอบคุณครับ

รบกวนขอเฉลยด้วยนะคะ

พอดีต้องใช้ด่วนจริง ๆ

ขอบคุณค่ะ

อยากได้เฉลยข้อสอบเรื่องระบบนิเวศหน่อยครับ
ต้องการด่วนมากครับ
ไม่เกินวันอาทิตได้ไหมครับ
เพราะต้องส่งครู
ขอบคุณครับ

ขอโทษที่ต้องรบกวนครับ

อยากได้เฉลยข้อสอบเรื่องระบบนิเวศหน่อยครับ

ขอบคุณครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์