แผนการจัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ใบเสร็จค่าไฟ สู่จิตสำนึกการใช้ไฟอย่างประหยัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ใบเสร็จค่าไฟฟ้า สู่จิตสำนึกการใช้ไฟอย่างประหยัด   จำนวน 4 ชั่วโมง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 ศึกษา อธิบายวิธีการคำนวณหาค่าไฟฟ้าได้

สาระการเรียนรู้
 การคำนวณหาค่าไฟฟ้า

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      1.  ความพอเพียง
 1.1  ความพอประมาณ
  การรู้จักการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็น
1.2 ความมีเหตุผล
   การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าฟ้าได้
1.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
จ่ายค่าไฟฟ้าน้อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
2.1 คุณธรรมกำกับความรู้
2.1 เงื่อนไขคุณธรรม
สร้างจิตสำนึกในการใช้ไฟฟ้าในบ้านโดยใช้เท่าที่จำเป็น   
2.2 เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง)
คำนวณค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนได้   

กิจกรรมการเรียนรู้
 ขั้นนำ
1. นักเรียนดูภาพใบเสร็จค่าไฟฟ้าของจริงที่ครูนำมาให้นักเรียนดู
2. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงที่มาของใบเสร็จค่าไฟฟ้าและการคิดเงินค่าไฟฟ้าตามใบเสร็จ
3. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบ
ขั้นให้ประสบการณ์ 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4- 5 คน ศึกษาใบความรู้ที่1เรื่อง การคิดเงินค่าไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย
2. ครูอธิบายวิธีการคิดเงินค่าไฟฟ้า เพิ่มเติมและยกตัวอย่างการคิดเงินค่าไฟฟ้าตามใบเสร็จให้นักเรียนดู
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดเงินค่าไฟฟ้า ตามโจทย์ที่ครูให้ แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนถึงวิธีการคิดเงินค่าไฟฟ้า พร้อมอธิปรายและซักถาม
4. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 การคิดเงินค่าไฟฟ้า โดยให้นักเรียนใช้ใบเสร็จค่าไฟฟ้าของบ้านนักเรียนแต่ละคนมาคำนวณหาค่าไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนต้องจ่ายในแต่ละเดือน
5. ให้นักเรียนสอบถามข้อมูลการคิดคำนวณเงินค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงแก่น
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปดังนี้
1. การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดช่วยลดเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องได้จ่ายในแต่ละเดือนลงได้
2. ครูแนะนำให้นักเรียนช่วยบอกคนในครอบครัวของตนเองช่วยกันใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดด้วย

สื่อ
1. ใบเสร็จค่าไฟฟ้า
2. ใบความรู้
3. ใบงาน
4. http://www.mea.or.th

แหล่งเรียนรู้
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงแก่น
2. ห้องสมุด

การวัดและประเมินผล
 วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินทักษะการทำงานของนักเรียน
2. ตรวจผลงาน
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือการวัด
1. แบบประเมินทักษะการทำงานของนักเรียน
2. ใบงาน
3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
เกณฑ์การประเมิน
18 -  20  คะแนน  = ระดับ 4 (ดีมาก)
  15 -  17  คะแนน  = ระดับ 3 (ดี)
   12 -  14  คะแนน  = ระดับ 2 (พอใช้)
0 -    11  คะแนน  = ระดับ 1 (ปรับปรุง)

กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

           
(ลงชื่อ)……………………….
            (นายนิทัศน์  สิทธิยศ)
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
     วันที่…….เดือน………………………….พ.ศ………..
 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้       
บรรยากาศระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.  ด้านผลการสอน
1.1  การประเมินด้านความรู้
      1. ผลการประเมินโดยใช้ใบงาน
                           การประเมินผลโดยใช้ใบงานที่ 1  พบว่า
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 3 (ดี)        จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 2 (พอใช้) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ…………… ผ่านเกณฑ์
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ……………ไม่ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ ระดับ 2
1.2 การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
              ผลการประเมินโดยใช้แบบประเมินทักษะการทำงานของนักเรียน พบว่า
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 3 (ดี)        จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 2 (พอใช้) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ…………… ผ่านเกณฑ์
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ……………ไม่ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ ระดับ 2
 
1.3 การประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
           ผลการประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 3 (ดี)       จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 2 (พอใช้) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) จำนวน........คนคิดเป็นร้อยละ….
                        นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ…………… ผ่านเกณฑ์
                        นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ……………ไม่ผ่านเกณฑ์
                        ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ ระดับ 2
2.  ปัญหา/อุปสรรค………………………………………………………………………………….....                        
      ……………………………………………………………………………………………………..
      ……………………………………………………………………………………………………..
      ……………………………………………………………………………………………………..
3. ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………...
     ……………………………………………………………………………………………………..
     ……………………………………………………………………………………………………..
     ……………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………..

                 
       ลงชื่อ…………………………..ผู้สอน
                              (…………………………)
       วันที่…….เดือน………………….พ.ศ……......

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 (ลงชื่อ)
                    (...................................................)
ตำแหน่ง................................................
วันที่.......เดือน.....................พ.ศ...............

ภาพใบเสร็จค่าไฟฟ้า
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ใบเสร็จค่าไฟฟ้า สู่จิตสำนึกการใช้ไฟอย่างประหยัด
 
ใบความรู้
การคิดค่าไฟฟ้าประเภท บ้านที่อยู่อาศัย

ค่าไฟฟ้าปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ค่าไฟฟ้าฐาน  กำหนดจากค่าลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า   สายส่งไฟฟ้า  สถานีจ่ายไฟฟ้า และค่าเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้าฐานมีอัตราแน่นอน โดยแบ่งตามผู้ใช้ไฟฟ้า 7 ประเภทอัตราค่าไฟฟ้าฐานมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2534 และได้แยกภาษีมูลค่าเพิ่มออกเมื่อเดือนมกราคม 2540 ปัจจุบันยังไม่มีการปรับ ซึ่งหากมีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าฐาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ค่าไฟฟ้าฐานจะแสดงในรายการค่าไฟฟ้าในใบเสร็จรับเงิน
2. ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) คือ ค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนตามต้นทุนการผลิต   ระบบส่ง  และระบบจำหน่าย เนื่องมาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน   ปัจจุบันจะทำการปรับ 4 เดือนต่อครั้ง การปรับค่าไฟฟ้าผันแปรดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการกำกับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน ทั้งนี้ค่าไฟฟ้าผันแปรจะแสดงในช่อง Ft ส่วนเพิ่ม/ส่วนลด ในใบเสร็จค่าไฟฟ้าหรือใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นร้อยละ 7 ของค่าไฟฟ้าฐานรวมกับค่าไฟฟ้าผันแปร

 

 

 

 

 

 

 


ประเภท1.1 การใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน
5 หน่วย (หน่วยที่ 1-5 ) เป็นเงิน 0.00 บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 6-15 ) หน่วยละ 1.3576 บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่16-25 ) หน่วยละ 1.5445 บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26-35 ) หน่วยละ 1.7968 บาท
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36-100) หน่วยละ 2.1800 บาท
50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101-150) หน่วยละ 2.2734 บาท
250 หน่วยต่อไป(หน่วยที่ 151-400) หน่วยละ 2.7781 บาท
เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป ) หน่วยละ 2.9780 บาท
ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 8.19 บาท
ประเภท 1.2 การใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน
150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 1-150 ) หน่วยละ 1.8047 บาท
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151-400)หน่วยละ 2.7781 บาท
เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป ) หน่วยละ 2.9780 บาท
ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 40.90 บาท
วิธีคิดค่าไฟฟ้า
ตัวอย่างที่ 1
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย  อัตรา 1.1 (อัตราปกติ แบบอัตราก้าวหน้า)
ผู้ใช้ไฟฟ้ามีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 120 หน่วยต่อเดือน
การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย อัตโนมัติ (Ft) 21.95 สตางค์/หน่วย
ส่วนที่ 1 ค่าไฟฟ้าฐาน
1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้า
5 หน่วยแรก (หน่วยที่ 1 – 5)    = 0.00 บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 6 – 15)   = (10x1.3576)   = 13.576  บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 – 25)  = (10x1.5445)   = 15.445  บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 – 35)  = (10x1.7968)   = 17.968  บาท
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 – 100)  = (65x2.1800)  = 141.70  บาท
20 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 – 120)  = (20x2.2734)   = 45.468 บาท
รวม         = 234.1570 บาท
1.2 ค่าบริการ    = 8.19 บาท
รวมค่าไฟฟ้าฐาน = 234.157 + 8.19  = 242.3470 บาท

ส่วนที่ 2 ค่าไฟฟ้าผันแปร ( Ft )
จำนวนพลังงานไฟฟ้า x ค่า Ft  = 120 x 0.2195  = 26.34 บาท
ส่วนที่ 3 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft) x 7/100   = (242.3470 + 26.34) x 7/100 = 18.808 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า = 242.3470 + 26.34+ 18.808 = 287.495 บาท
ที่มา : http://www.mea.or.th/ (30 มิถุนายน 2548)
ตัวอย่างที่ 2
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัยอัตรา 1.2 (อัตราปกติ แบบอัตราก้าวหน้า)
ผู้ใช้ไฟฟ้ามีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 313 หน่วยต่อเดือน
การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย อัตโนมัติ (Ft) 21.95 สตางค์/หน่วย
ส่วนที่ 1 ค่าไฟฟ้าฐาน
1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้า
150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 1 – 150)  = (150x1.8047)  = 270.7050 บาท
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 313)  = (163x2.7781)  = 452.8303 บาท
รวม  = 723.5353 บาท
1.2 ค่าบริการ  = 40.90 บาท
รวมค่าไฟฟ้าฐาน  = 723.5353 + 40.90  = 764.4353 บาท
ส่วนที่ 2 ค่าไฟฟ้าผันแปร ( Ft )
จำนวนพลังงานไฟฟ้า x ค่า Ft  = 313 x 0.2195  = 68.7035 บาท
ส่วนที่ 3 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft) x 7/100  = (764.4353 + 68.7035) x 7/100 = 58.3197 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า = 764.4353 + 68.7035 + 58.3197 = 891.4585 บาท
ที่มา :  http://www.pea.co.th/rates/rates_ex_calculation.htm
              http://www.mea.or.th/ (30 มิถุนายน 2548)
 
ใบงานที่ 1
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ใบเสร็จค่าไฟฟ้า สู่จิตสำนึกการใช้ไฟอย่างประหยัด

คำชี้แจง : ให้นักเรียนแสดงวิธีการคำนวณค่าไฟฟ้าตามใบเสร็จค่าไฟของบ้านตนเอง

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………

เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ
มิติการประเมิน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
1.  มีระเบียบวินัย ปฏิบัติโดยต้องมีผู้ควบคุม กำกับดูแล หรือสั่งการอยู่ตลอดเวลา ปฏิบัติโดยต้องมีผู้ควบคุม กำกับดูแล หรือสั่งการเป็นบางครั้ง ปฏิบัติได้เองโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม กำกับดูแล ปฏิบัติได้เองโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมดูแลจนเป็นนิสัยและเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนได้
2.  มีความรับผิดชอบ ทำงานที่รับมอบหมายไม่ครบถ้วนและส่งงานไม่ตรงเวลา ทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่ครบถ้วน และส่งงานตรงเวลา ทำงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนและส่งตรงเวลา ทำงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนสมบูรณ์ เต็มความสามารถและส่งตรงเวลา
3.  ตรงเวลา ไม่มีความกระตือรือร้นและมาช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มีความกระตือรือร้นแต่มาตรงเวลาที่กำหนดเป็นบางครั้ง มีความกระตือรือร้นและมาตรงเวลาที่กำหนดเป็นบางครั้ง มีความกระตือรือร้นเตรียมความพร้อม สนใจและมาตรงเวลาสม่ำเสมอ
4.  มีความคิด
      สร้างสรรค์ ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บ้าง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากและแปลกใหม่อยู่เสมอ
5.    การทำงานร่วมกับ
        ผู้อื่น ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม ให้ความร่วมมือในการทำงานของกลุ่มพอใช้ ให้ความร่วมมือในการทำงานของกลุ่มดี ให้ความร่วมมือในการทำงานของกลุ่มอย่างยอดเยี่ยม

เกณฑ์การประเมิน
18 -  20  คะแนน  = ระดับ 4 (ดีมาก)
  15 -  17  คะแนน  = ระดับ 3 (ดี)
   12 -  14  คะแนน  = ระดับ 2 (พอใช้)
0 -    11  คะแนน  = ระดับ 1 (ปรับปรุง)
 *  ผู้ที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 294 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • mayah
  • sss29925