แผนการจัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ใบเสร็จค่าไฟ สู่จิตสำนึกการใช้ไฟอย่างประหยัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ใบเสร็จค่าไฟฟ้า สู่จิตสำนึกการใช้ไฟอย่างประหยัด   จำนวน 4 ชั่วโมง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
 ศึกษา อธิบายวิธีการคำนวณหาค่าไฟฟ้าได้

สาระการเรียนรู้
 การคำนวณหาค่าไฟฟ้า

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      1.  ความพอเพียง
 1.1  ความพอประมาณ
  การรู้จักการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ใช้เท่าที่จำเป็น
1.2 ความมีเหตุผล
   การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าฟ้าได้
1.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
จ่ายค่าไฟฟ้าน้อย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
2.1 คุณธรรมกำกับความรู้
2.1 เงื่อนไขคุณธรรม
สร้างจิตสำนึกในการใช้ไฟฟ้าในบ้านโดยใช้เท่าที่จำเป็น   
2.2 เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง)
คำนวณค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนได้   

กิจกรรมการเรียนรู้
 ขั้นนำ
1. นักเรียนดูภาพใบเสร็จค่าไฟฟ้าของจริงที่ครูนำมาให้นักเรียนดู
2. นักเรียนและครูร่วมกันสนทนาถึงที่มาของใบเสร็จค่าไฟฟ้าและการคิดเงินค่าไฟฟ้าตามใบเสร็จ
3. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบ
ขั้นให้ประสบการณ์ 
1. แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4- 5 คน ศึกษาใบความรู้ที่1เรื่อง การคิดเงินค่าไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย
2. ครูอธิบายวิธีการคิดเงินค่าไฟฟ้า เพิ่มเติมและยกตัวอย่างการคิดเงินค่าไฟฟ้าตามใบเสร็จให้นักเรียนดู
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มคิดเงินค่าไฟฟ้า ตามโจทย์ที่ครูให้ แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนถึงวิธีการคิดเงินค่าไฟฟ้า พร้อมอธิปรายและซักถาม
4. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 การคิดเงินค่าไฟฟ้า โดยให้นักเรียนใช้ใบเสร็จค่าไฟฟ้าของบ้านนักเรียนแต่ละคนมาคำนวณหาค่าไฟฟ้าที่บ้านนักเรียนต้องจ่ายในแต่ละเดือน
5. ให้นักเรียนสอบถามข้อมูลการคิดคำนวณเงินค่าไฟฟ้าเพิ่มเติมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงแก่น
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปดังนี้
1. การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดช่วยลดเงินค่าไฟฟ้าที่ต้องได้จ่ายในแต่ละเดือนลงได้
2. ครูแนะนำให้นักเรียนช่วยบอกคนในครอบครัวของตนเองช่วยกันใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดด้วย

สื่อ
1. ใบเสร็จค่าไฟฟ้า
2. ใบความรู้
3. ใบงาน
4. http://www.mea.or.th

แหล่งเรียนรู้
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงแก่น
2. ห้องสมุด

การวัดและประเมินผล
 วิธีการวัดและประเมินผล
1. ประเมินทักษะการทำงานของนักเรียน
2. ตรวจผลงาน
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือการวัด
1. แบบประเมินทักษะการทำงานของนักเรียน
2. ใบงาน
3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 
เกณฑ์การประเมิน
18 -  20  คะแนน  = ระดับ 4 (ดีมาก)
  15 -  17  คะแนน  = ระดับ 3 (ดี)
   12 -  14  คะแนน  = ระดับ 2 (พอใช้)
0 -    11  คะแนน  = ระดับ 1 (ปรับปรุง)

กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

           
(ลงชื่อ)……………………….
            (นายนิทัศน์  สิทธิยศ)
                          ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
     วันที่…….เดือน………………………….พ.ศ………..
 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้       
บรรยากาศระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.  ด้านผลการสอน
1.1  การประเมินด้านความรู้
      1. ผลการประเมินโดยใช้ใบงาน
                           การประเมินผลโดยใช้ใบงานที่ 1  พบว่า
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 3 (ดี)        จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 2 (พอใช้) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ…………… ผ่านเกณฑ์
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ……………ไม่ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ ระดับ 2
1.2 การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
              ผลการประเมินโดยใช้แบบประเมินทักษะการทำงานของนักเรียน พบว่า
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 3 (ดี)        จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 2 (พอใช้) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ…………… ผ่านเกณฑ์
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ……………ไม่ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ ระดับ 2
 
1.3 การประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
           ผลการประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 3 (ดี)       จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 2 (พอใช้) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) จำนวน........คนคิดเป็นร้อยละ….
                        นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ…………… ผ่านเกณฑ์
                        นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ……………ไม่ผ่านเกณฑ์
                        ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ ระดับ 2
2.  ปัญหา/อุปสรรค………………………………………………………………………………….....                        
      ……………………………………………………………………………………………………..
      ……………………………………………………………………………………………………..
      ……………………………………………………………………………………………………..
3. ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………...
     ……………………………………………………………………………………………………..
     ……………………………………………………………………………………………………..
     ……………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………..

                 
       ลงชื่อ…………………………..ผู้สอน
                              (…………………………)
       วันที่…….เดือน………………….พ.ศ……......

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 (ลงชื่อ)
                    (...................................................)
ตำแหน่ง................................................
วันที่.......เดือน.....................พ.ศ...............

ภาพใบเสร็จค่าไฟฟ้า
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ใบเสร็จค่าไฟฟ้า สู่จิตสำนึกการใช้ไฟอย่างประหยัด
 
ใบความรู้
การคิดค่าไฟฟ้าประเภท บ้านที่อยู่อาศัย

ค่าไฟฟ้าปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1. ค่าไฟฟ้าฐาน  กำหนดจากค่าลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า   สายส่งไฟฟ้า  สถานีจ่ายไฟฟ้า และค่าเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้าฐานมีอัตราแน่นอน โดยแบ่งตามผู้ใช้ไฟฟ้า 7 ประเภทอัตราค่าไฟฟ้าฐานมีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2534 และได้แยกภาษีมูลค่าเพิ่มออกเมื่อเดือนมกราคม 2540 ปัจจุบันยังไม่มีการปรับ ซึ่งหากมีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าฐาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ค่าไฟฟ้าฐานจะแสดงในรายการค่าไฟฟ้าในใบเสร็จรับเงิน
2. ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) คือ ค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนตามต้นทุนการผลิต   ระบบส่ง  และระบบจำหน่าย เนื่องมาจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน   ปัจจุบันจะทำการปรับ 4 เดือนต่อครั้ง การปรับค่าไฟฟ้าผันแปรดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการกำกับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการพิจารณานโยบายพลังงาน ทั้งนี้ค่าไฟฟ้าผันแปรจะแสดงในช่อง Ft ส่วนเพิ่ม/ส่วนลด ในใบเสร็จค่าไฟฟ้าหรือใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม คิดเป็นร้อยละ 7 ของค่าไฟฟ้าฐานรวมกับค่าไฟฟ้าผันแปร

 

 

 

 

 

 

 


ประเภท1.1 การใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน
5 หน่วย (หน่วยที่ 1-5 ) เป็นเงิน 0.00 บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 6-15 ) หน่วยละ 1.3576 บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่16-25 ) หน่วยละ 1.5445 บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26-35 ) หน่วยละ 1.7968 บาท
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36-100) หน่วยละ 2.1800 บาท
50 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101-150) หน่วยละ 2.2734 บาท
250 หน่วยต่อไป(หน่วยที่ 151-400) หน่วยละ 2.7781 บาท
เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป ) หน่วยละ 2.9780 บาท
ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 8.19 บาท
ประเภท 1.2 การใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน
150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 1-150 ) หน่วยละ 1.8047 บาท
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151-400)หน่วยละ 2.7781 บาท
เกินกว่า 400 หน่วย (หน่วยที่ 401 เป็นต้นไป ) หน่วยละ 2.9780 บาท
ค่าบริการรายเดือน เดือนละ 40.90 บาท
วิธีคิดค่าไฟฟ้า
ตัวอย่างที่ 1
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย  อัตรา 1.1 (อัตราปกติ แบบอัตราก้าวหน้า)
ผู้ใช้ไฟฟ้ามีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 120 หน่วยต่อเดือน
การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย อัตโนมัติ (Ft) 21.95 สตางค์/หน่วย
ส่วนที่ 1 ค่าไฟฟ้าฐาน
1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้า
5 หน่วยแรก (หน่วยที่ 1 – 5)    = 0.00 บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 6 – 15)   = (10x1.3576)   = 13.576  บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 16 – 25)  = (10x1.5445)   = 15.445  บาท
10 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 26 – 35)  = (10x1.7968)   = 17.968  บาท
65 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 36 – 100)  = (65x2.1800)  = 141.70  บาท
20 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 101 – 120)  = (20x2.2734)   = 45.468 บาท
รวม         = 234.1570 บาท
1.2 ค่าบริการ    = 8.19 บาท
รวมค่าไฟฟ้าฐาน = 234.157 + 8.19  = 242.3470 บาท

ส่วนที่ 2 ค่าไฟฟ้าผันแปร ( Ft )
จำนวนพลังงานไฟฟ้า x ค่า Ft  = 120 x 0.2195  = 26.34 บาท
ส่วนที่ 3 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft) x 7/100   = (242.3470 + 26.34) x 7/100 = 18.808 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า = 242.3470 + 26.34+ 18.808 = 287.495 บาท
ที่มา : http://www.mea.or.th/ (30 มิถุนายน 2548)
ตัวอย่างที่ 2
ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัยอัตรา 1.2 (อัตราปกติ แบบอัตราก้าวหน้า)
ผู้ใช้ไฟฟ้ามีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 313 หน่วยต่อเดือน
การปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดย อัตโนมัติ (Ft) 21.95 สตางค์/หน่วย
ส่วนที่ 1 ค่าไฟฟ้าฐาน
1.1 ค่าพลังงานไฟฟ้า
150 หน่วยแรก (หน่วยที่ 1 – 150)  = (150x1.8047)  = 270.7050 บาท
250 หน่วยต่อไป (หน่วยที่ 151 – 313)  = (163x2.7781)  = 452.8303 บาท
รวม  = 723.5353 บาท
1.2 ค่าบริการ  = 40.90 บาท
รวมค่าไฟฟ้าฐาน  = 723.5353 + 40.90  = 764.4353 บาท
ส่วนที่ 2 ค่าไฟฟ้าผันแปร ( Ft )
จำนวนพลังงานไฟฟ้า x ค่า Ft  = 313 x 0.2195  = 68.7035 บาท
ส่วนที่ 3 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
(ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft) x 7/100  = (764.4353 + 68.7035) x 7/100 = 58.3197 บาท
รวมเงินค่าไฟฟ้า = 764.4353 + 68.7035 + 58.3197 = 891.4585 บาท
ที่มา :  http://www.pea.co.th/rates/rates_ex_calculation.htm
              http://www.mea.or.th/ (30 มิถุนายน 2548)
 
ใบงานที่ 1
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ใบเสร็จค่าไฟฟ้า สู่จิตสำนึกการใช้ไฟอย่างประหยัด

คำชี้แจง : ให้นักเรียนแสดงวิธีการคำนวณค่าไฟฟ้าตามใบเสร็จค่าไฟของบ้านตนเอง

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………………………………………

เกณฑ์การให้คะแนนแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ระดับคุณภาพ
มิติการประเมิน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4
1.  มีระเบียบวินัย ปฏิบัติโดยต้องมีผู้ควบคุม กำกับดูแล หรือสั่งการอยู่ตลอดเวลา ปฏิบัติโดยต้องมีผู้ควบคุม กำกับดูแล หรือสั่งการเป็นบางครั้ง ปฏิบัติได้เองโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม กำกับดูแล ปฏิบัติได้เองโดยไม่ต้องมีผู้ควบคุมดูแลจนเป็นนิสัยและเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนได้
2.  มีความรับผิดชอบ ทำงานที่รับมอบหมายไม่ครบถ้วนและส่งงานไม่ตรงเวลา ทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่ครบถ้วน และส่งงานตรงเวลา ทำงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนและส่งตรงเวลา ทำงานที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนสมบูรณ์ เต็มความสามารถและส่งตรงเวลา
3.  ตรงเวลา ไม่มีความกระตือรือร้นและมาช้ากว่าเวลาที่กำหนด ไม่มีความกระตือรือร้นแต่มาตรงเวลาที่กำหนดเป็นบางครั้ง มีความกระตือรือร้นและมาตรงเวลาที่กำหนดเป็นบางครั้ง มีความกระตือรือร้นเตรียมความพร้อม สนใจและมาตรงเวลาสม่ำเสมอ
4.  มีความคิด
      สร้างสรรค์ ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์บ้าง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากและแปลกใหม่อยู่เสมอ
5.    การทำงานร่วมกับ
        ผู้อื่น ไม่ให้ความร่วมมือในการทำงานกลุ่ม ให้ความร่วมมือในการทำงานของกลุ่มพอใช้ ให้ความร่วมมือในการทำงานของกลุ่มดี ให้ความร่วมมือในการทำงานของกลุ่มอย่างยอดเยี่ยม

เกณฑ์การประเมิน
18 -  20  คะแนน  = ระดับ 4 (ดีมาก)
  15 -  17  คะแนน  = ระดับ 3 (ดี)
   12 -  14  คะแนน  = ระดับ 2 (พอใช้)
0 -    11  คะแนน  = ระดับ 1 (ปรับปรุง)
 *  ผู้ที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป ถือว่าผ่าน

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์