แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรื่อง เทคนิควิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง เทคนิควิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด   จำนวน 4 ชั่วโมง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
    สืบค้นข้อมูล อธิบายเทคนิควิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด

สาระการเรียนรู้
    เทคนิควิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย ประหยัด

การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      1.  ความพอเพียง
    1.1  ความพอประมาณ
        มีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เท่าที่มีความจำเป็น
1.2    ความมีเหตุผล
        การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย  ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
1.3    การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
2.1    คุณธรรมกำกับความรู้
2.1    เงื่อนไขคุณธรรม
สร้างจิตสำนึกให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด
เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้  รอบคอบ ระมัดระวัง)
มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย  และประหยัด

กิจกรรมการเรียนรู้
    ขั้นนำ
1.    ครูถามนักเรียนว่าบ้านของนักเรียนใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากี่ชนิดอะไรบ้าง
2.    สุ่มให้นักเรียนตอบประมาณ 5 – 6 คน
3.    นำเตารีดให้นักเรียนดูแล้วถามนักเรียนว่าการใช้เตารีดที่ถูกต้อง ปลอดภัย มีวิธีใช้อย่างไร และถ้าเราใช้อย่างถูกต้องปลอดภัย จะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าหรือไม่
4.    ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้นักเรียนทราบ

ขั้นให้ประสบการณ์    
1.    แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ 4- 5 คน ศึกษาใบความรู้ที่1เรื่อง เทคนิควิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด    
2.    ครูอธิบายเทคนิควิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัด เพิ่มเติมให้กับนักเรียนโดยการดูภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดประกอบการอธิบาย
3.    นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มละ 1 ชนิด  แล้วออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนถึงเทคนิควิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัดของเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดนั้นๆ พร้อมอธิปรายและซักถาม
4.    ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 เรื่อง การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
5.    นักเรียนทำหนังสือทำมือ เทคนิควิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด
6.    นักเรียนทำปฏิทินเทคนิควิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด
ขั้นสรุป
นักเรียนและครูร่วมกันสรุปดังนี้
1.    การเลือกและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย  ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
2.    ครูแนะนำให้นักเรียนช่วยบอกคนในครอบครัวของตนเองช่วยกันใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างอย่างถูกต้อง ปลอดภัยจะช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
3.    เมื่อนักเรียนซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ดูเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานจากร้านสินธานีสาขา อำเภอเวียงแก่น และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากพนักงานขาย

สื่อ
1.    เตารีดของจริง
2.    รูปเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ
3.    ใบความรู้
4.    ใบงาน
5.    http://www.pea.co.th

แหล่งเรียนรู้
1.    ร้านสินธานีสาขาอำเภอเวียงแก่น
2.    ห้องสมุด

การวัดและประเมินผล
    วิธีการวัดและประเมินผล
1.    ประเมินทักษะการทำงานของนักเรียน
2.    ตรวจผลงาน
3.    ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เครื่องมือการวัด
1.    แบบประเมินทักษะการทำงานของนักเรียน
2.    ใบงาน
3.    แบบประเมินหนังสือทำมือ
4.    แบบประเมินปฏิทิน
5.    แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เกณฑ์การประเมิน
18 -  20  คะแนน        =    ระดับ 4 (ดีมาก)
     15 -  17  คะแนน        =    ระดับ 3 (ดี)
      12 -  14  คะแนน        =    ระดับ 2 (พอใช้)
0 -    11  คะแนน        =    ระดับ 1 (ปรับปรุง)

กิจกรรมเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

ความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                              
(ลงชื่อ)……………………….
                                 (นายนิทัศน์  สิทธิยศ)
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
                    วันที่…….เดือน………………………….พ.ศ………..
 
บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้        
บรรยากาศระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1.  ด้านผลการสอน
1.1  การประเมินด้านความรู้
      1. ผลการประเมินโดยใช้ใบงาน
                           การประเมินผลโดยใช้ใบงานที่ 1  พบว่า
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 3 (ดี)        จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 2 (พอใช้) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ…………… ผ่านเกณฑ์
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ……………ไม่ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ ระดับ 2
1.2 การประเมินด้านทักษะ/กระบวนการ
                 ผลการประเมินโดยใช้แบบประเมินทักษะการทำงานของนักเรียน พบว่า
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 3 (ดี)        จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 2 (พอใช้) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนมีทักษะการทำงาน อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ…………… ผ่านเกณฑ์
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ……………ไม่ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ ระดับ 2
ผลการประเมินโดยใช้แบบประเมินหนังสือทำมือ พบว่า
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 3 (ดี)        จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 2 (พอใช้) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ…………… ผ่านเกณฑ์
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ……………ไม่ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ ระดับ 2
ผลการประเมินโดยใช้แบบประเมินปฏิทิน พบว่า
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 3 (ดี)        จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 2 (พอใช้) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนได้คะแนน อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ…………… ผ่านเกณฑ์
นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ……………ไม่ผ่านเกณฑ์
ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ ระดับ 2
1.3 การประเมินด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
              ผลการประเมินโดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พบว่า
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 4 (ดีมาก) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 3 (ดี)       จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 2 (พอใช้) จำนวน........คน คิดเป็นร้อยละ.........
          นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับ 1 (ปรับปรุง) จำนวน........คนคิดเป็นร้อยละ….
                        นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ…………… ผ่านเกณฑ์
                        นักเรียนจำนวน………...คน คิดเป็นร้อยละ……………ไม่ผ่านเกณฑ์
                        ขั้นต่ำที่กำหนดไว้คือ ระดับ 2
2.  ปัญหา/อุปสรรค………………………………………………………………………………….....                         
      ……………………………………………………………………………………………………..
      ……………………………………………………………………………………………………..
      ……………………………………………………………………………………………………..
3. ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………...
     ……………………………………………………………………………………………………..
     ……………………………………………………………………………………………………..
     ……………………………………………………………………………………………………..
    ……………………………………………………………………………………………………..

                  
                            ลงชื่อ…………………………..ผู้สอน
                                                (…………………………)
                            วันที่…….เดือน………………….พ.ศ……......

ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 (ลงชื่อ)
                       (...................................................)
ตำแหน่ง................................................
วันที่.......เดือน.....................พ.ศ...............
 
ภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆ
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง เทคนิควิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัย  และประหยัด  
 

 

ใบความรู้
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เทคนิควิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด

ตู้เย็น-ตู้แช่
1.    ให้ตรวจสอบตู้เย็น ตู้แช่ ว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่ โดยใช้ไขควงเช็คไฟ หากพบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วให้แก้ไขก่อนใช้งานต่อไป
2.    ให้นำแผ่นฉนวน เช่น แผ่นยาง แผ่นพลาสติก ปูบริเวณหน้าตู้เย็น ตู้แช่ และแนะนำให้ผู้ที่จะไปเปิดตู้เย็น ตู้แช่ ให้ยืนอยู่บนแผ่นฉนวนดังกล่าวเพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าดูด หากเกิดกรณีกระแสไฟฟ้ารั่ว
3.    ควรถอดปลั๊กตู้เย็น ตู้แช่ ออก หากท่านไม่ใช้งานเป็นเวลานานหรือท่านไม่อยู่บ้านเป็นเวลานาน
4.    โครงโลหะของตู้เย็น ควรทำการต่อสายลงดิน
เครื่องปรับอากาศ
1.    ตรวจสอบส่วนที่เป็นโครงโลหะของเครื่องปรับอากาศ (ซึ่งบุคคลสามารถเข้าไปจับต้องหรือสัมผัสได้) ว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่ โดยใช้ไขควงเช็คไฟหากพบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วให้ดำเนินการซ่อมแซม
2.    สายไฟฟ้าที่ใช้ต่อเข้าเครื่องปรับอากาศ ต้องใช้ขนาดที่ถูกต้องตามพิกัดการใช้งานของเครื่องปรับอากาศ
3.    จุดต่อสายและจุดเข้าปลายสายทุกจุด ต้องทำให้แน่นและปิดฝาครอบหรือพันฉนวนให้เรียบร้อย
4.    เครื่องปรับอากาศต้องไม่ติดตั้งใกล้สารหรือวัตถุไวไฟ
5.    หากขณะใช้งานเครื่องปรับอากาศมีเสียงดังมากผิดปกติ ควรให้ช่างตรวจสอบและแก้ไข
6.    ไม่ควรเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ เมื่อท่านออกจากบ้าน
หม้อหุงข้าว
1.    ตรวจสอบส่วนที่เป็นโลหะของหม้อหุงข้าว โดยใช้ไขควงเช็คไฟหากพบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วให้แก้ไขก่อนใช้งานต่อไป
2.    ปลั๊กเสียบของหม้อหุงข้าวต้องไม่แตกร้าวและสายที่ขั้วปลั๊กไม่หักพับและเปลื่อยชำรุด
3.    เมื่อเลิกใช้งานต้องถอดปลั๊กออกทันที
4.    การใช้หม้อหุงข้าวให้ใส่หม้อหุงข้าวตัวในพร้อมปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วจึงเสียบปลั๊กใช้งาน
5.    การจับยกถือหม้อหุงข้าวให้ถอดปลั๊กให้เรียบร้อยก่อน
เครื่องซักผ้า
1.    ปลั๊กเสียบของเครื่องซักผ้า ต้องไม่แตกร้าว และสายที่ขั้วปลั๊กไม่หักพับและเปลื่อยชำรุด
2.    ปลั๊กเสียบของเครื่องซักผ้าเมื่อเสียบเข้ากับเต้ารับต้องให้แน่น
3.    ให้ตรวจสอบส่วนที่เป็นโครงโลหะของเครื่องซักผ้า โดยใช้ไขควงเช็ดไฟหากพบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วให้ดำเนินการซ่อมแซม
4.    โครงโลหะของเครื่องซักผ้า ควรทำการต่อสายดิน
5.    ผู้ใช้เครื่องซักผ้า ร่างกายต้องไม่เปียกชื้นและไม่ยืนอยู่บนพื้นที่เปียกแฉะขณะจับต้องเครื่องซักผ้า
6.    เมื่อเลิกใช้งานต้องถอดปลั๊กเสียบออกทันที
พัดลมตั้งพื้น
1.    ขณะใช้งานหากพัดลมมีเสียงดังผิดปกติ หรือมีกลิ่นไหม้ หรือหยุดหมุนมีเสียงครางให้หยุดใช้พัดลมทันที และนำไปตรวจซ่อมแก้ไข
2.    ในที่ที่มีสารไวไฟไม่ควรใช้พัดลม เพราะอาจเกิดประกายไฟ ทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้ ในกรณีที่เป็นพัดลมตั้งพื้น ตั้งโต๊ะ
3.    ให้ตรวจสอบส่วนที่เป็นโครงโลหะของพัดลม โดยใช้ไขควงเช็คไฟหากพบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วให้ดำเนินการซ่อมแซม
4.    ปลั๊กเสียบของพัดลมต้องไม่แตกร้าว และสายที่ขั้วปลั๊กไม่หักพับและเปื่อยชำรุด
5.    เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง ให้ดึงปลั๊กเสียบออก
พัดลมติดเพดาน, ฝาผนัง
1.    เมื่อเลิกใช้ทุกครั้งให้ปิดสวิตช์
2.    สวิตช์ปิด-เปิดพัดลม ต้องมีฝาครอบไม่แตกร้าว
3.    หากสวิตช์พัดลมที่มีฝาครอบเป็นโลหะ ให้ตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่ ตามที่กล่าวมาแล้ว
เครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้า
1.    ให้ตรวจสอบส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้า โดยใช้ไขควงเช็คไฟหากพบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วให้ดำเนินการซ่อมแซม
2.    โครงโลหะของเครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้า ควรทำการต่อสายดิน
3.    ถ้าเครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้า มีเสียงดังผิดปกติหรือไม่สามารถปั๊มน้ำขึ้นได้ห้ามใช้งานและดำเนินการตรวจสอบเครื่องปั๊มน้ำทันที
4.    ต้องไม่ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำไฟฟ้าใกล้สารไวไฟ
5.    เมื่อเลิกใช้งานให้ปิดสวิตช์ หากเป็นแบบปลั๊กเสียบให้ถอดปลั๊กเสียบออกทุกครั้ง
กาต้มน้ำไฟฟ้า
1.    ปลั๊กเสียบของกาต้มน้ำไฟฟ้า เมื่อเสียบเข้ากับเต้ารับต้องให้แน่น เนื่องจากกาต้มน้ำไฟฟ้าใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนที่ปลั๊กเสียบสูง
2.    สายไฟฟ้าของกาต้มน้ำไฟฟ้า ต้องไม่เสื่อมสภาพ ฉีกขาด แตกร้าว
3.    ให้ตรวจสอบส่วนที่เป็นโครงโลหะของกาต้มน้ำไฟฟ้าโดยใช้ไขควงเช็คไฟหากพบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วให้ดำเนินการซ่อมแซม
4.    กาต้มน้ำไฟฟ้า ควรวางอยู่บนสิ่งที่ไม่ติดไฟ เช่น แผ่นกระเบื้อง แผ่นแก้ว และต้องไม่อยู่ ใกล้สารที่ติดไฟ
5.    ขณะใช้งาน ต้องระวังอย่าให้น้ำในกาต้มน้ำไฟฟ้าแห้ง
6.    เมื่อเลิกใช้งาน ต้องถอดปลั๊กเสียบออกทันที
เตารีด
1.    เต้าเสียบ(ปลั๊กเสียบ) ของเตารีด ต้องไม่แตกร้าวและสายที่ขั้วปลั๊กไม่หักพับและเปื่อยชำรุด
2.    ตรวจสอบสายไฟที่ต่อที่เตารีดต้องให้แน่น เนื่องจากส่วนที่มีการเคลื่อนไหวอาจโยกคลอนในขณะใช้งาน และให้ตรวจสอบปลอกฉนวนยางที่หุ้มสายเข้าเตารีดอย่าให้เปื่อยและชำรุด
3.    ปลั๊กเสียบของเตารีดเมื่อเสียบกับเต้ารับต้องให้แน่นเนื่องจากเตารีดใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมาก
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนที่ปลั๊กเสียบสูง
4.    เมื่อเลิกใช้งาน ต้องถอดปลั๊กเสียบออกทันที
5.    การใช้งานอย่าวางเตารีดใกล้สิ่งที่จะติดไฟได้ง่ายเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ขึ้นได้
6.    สายไฟฟ้าของเตารีดห้ามใช้สายอ่อนธรรมดา เนื่องจากตัวเตารีดอาจไปถูกสายไฟฟ้าทำให้ฉนวน พีวีซี. ละลายเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือผู้ใช้อาจถูกกระแสไฟฟ้าดูดได้ ให้เลือกใช้สายไฟเฉพาะของเตารีด ซึ่งเป็นสายที่มีฉนวน 2 ชั้น และชั้นนอกทนความร้อนได้
7.    ขณะใช้เตารีด ผู้ใช้ควรยืนอยู่บนฉนวน เช่น แผ่นยาง หรือแผ่นไม้ตามความสะดวก ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าดูดผู้ใช้ เนื่องจากกระแสไฟฟ้ารั่วที่ตัวเตารีด
8.    ตรวจสอบว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือไม่
เครื่องดูดฝุ่น
1.    เต้าเสียบของเครื่องดูดฝุ่น ต้องไม่แตกร้าว และไม่มีรอยไหม้
2.    สายไฟฟ้าของเครื่องดูดฝุ่นติดต่อกันเป็นเวลานานมาก(หลายชั่วโมง) เพราะเครื่องจะร้อนมากอาจเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรและอาจเกิดการลุกไหม้ขึ้นได้
3.    หมั่นเทฝุ่นในถุงกรองทิ้ง จะช่วยให้เครื่องทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เครื่องเป่าผมไฟฟ้า
1.    เต้าเสียบของเครื่องเป่าผม ต้องไม่แตกร้าว และไม่มีรอยไหม้
2.    สายไฟฟ้าของเครื่องเป่าผม ต้องไม่แตกเปื่อยยุ่ย
3.    ใช้ไขควงเช็คไฟตรวจสอบส่วนที่เป็นโครงโลหะ หากพบว่าไฟฟ้ารั่วให้แก้ไขก่อนใช้งานต่อไป
เตาไฟฟ้า กะทะไฟฟ้า
1.    ให้ตรวจสอบส่วนที่เป็นโลหะของเตาไฟฟ้าและกะทะไฟฟ้า โดยใช้ไขควงเช็คไฟ หากพบว่ามีไฟฟ้ารั่วก็ให้แก้ไข
2.    สายไฟฟ้าของเตาไฟฟ้า กะทะไฟฟ้า ต้องไม่เสื่อมสภาพ หรือฉีกขาด แตก
3.    เต้าเสียบ(ปลั๊กเสียบ) ของเตาไฟฟ้า กะทะไฟฟ้า ต้องไม่แตกร้าว และไม่มีรอยไหม้
4.    เตาไฟฟ้า กะทะไฟฟ้า ต้องไม่วางอยู่บนพื้นที่ติดไฟและอยู่ใกล้สารไวไฟ
5.    เมื่อเลิกใช้งาน ต้องถอดปลั๊กเสียบออกทุกครั้ง
6.    ผู้ใช้เตาไฟฟ้า กะทะไฟฟ้า ควรยืนอยู่บนพื้นฉนวน เช่น แผ่นไม้แห้ง แผ่นยางแห้ง เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าดูดเนื่องจากไฟฟ้ารั่ว
7.    ควรระวังอย่าตั้งสิ่งหุงต้มบนเตาไฟฟ้า กะทะไฟฟ้า ทิ้งไว้นาน ไ เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้โทรทัศน์
1.    โทรทัศน์ไม่ควรตรวจซ่อมโทรทัศน์ด้วยตนเอง หากท่านไม่มีความรู้เพียงพอเนื่องจากมีส่วนของไฟฟ้าแรงสูงอยู่ในโทรทัศน์ด้วย
2.    เต้าเสียบ(ปลั๊กเสียบ) ของโทรทัศน์ต้องไม่แตกร้าวและสายที่ขั้วปลั๊กไม่หักพับและเปื่อยชำรุด
3.    ห้ามเปิดฝาครอบโทรทัศน์ในขณะที่เปิดดูโทรทัศน์อยู่
ฯลฯ
                                                                                       ใบงานที่ 1
ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เทคนิควิธีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและประหยัด

คำชี้แจง : ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามคำแนะนำ

    ก.                 ข.                        ค.            ง.

    จ.                ฉ.                        ช.            ซ.

    ฌ                  ญ                        ฎ            ฏ

 
1.ให้นักเรียนพิจารณาภาพ ก – ฏ  ที่กำหนดให้ว่าภาพใดมีข้อดีหรือข้อบกพร่องที่เกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้
    ไฟฟ้าอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2.ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง
    ปลอดภัยดัง
    ตัวอย่าง และให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้น
การปฏิบัติ    สิ่งที่ควรปฏิบัติ    สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ
1.    การดึงปลั๊ก    ดึงที่ตัวปลั๊ก    ดึงที่สายไฟ
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        
3.ให้แต่ละคนตอบคำถามจากการจำลองการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความประมาทในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า
    โดยมีลำดับดังรายละเอียดดังนี้
  กำหนดชื่อสถานการณ์
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ผลของการเกิดอุบัติเหตุ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  การแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.ให้แต่ละคนพิจารณาภาพด้านล่าง แล้วสมมติ
        ว่าชายคนที่อยู่ในภาพเป็นเพื่อนสนิทของนักเรียน
        นักเรียนจะแนะนำเพื่อนของนักเรียนเกี่ยวกับการ
        ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์