คุรุสภาเข้มมาตรฐานวิชาชีพ ผู้สมัครสอบครูไม่ผ่านเพียบ

รูปภาพของ wantida

คุรุสภาเข้มมาตรฐานวิชาชีพ ผู้สมัครสอบครูไม่ผ่านเพียบ 

  

       คุรุสภา เผย เข้มมาตรฐานวิชาชีพ ทำผู้เข้าทดสอบมาตรฐานความรู้กว่า 2 พันกว่าคน สอบผ่านน้อยมาก ด้านการวัดผล ประเมินผลการศึกษาไม่มีผู้สอบผ่าน ส่วนการบริหารจัดการห้องเรียนมีผู้สอบผ่านมากที่สุด ยืนยันครูไม่ได้เป็นกันง่ายๆ
      
       ดร.จักรพรรดิ วะทา เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาตรีที่ไม่ใช่วุฒิทางการศึกษา ได้มีโอกาสเข้ามาประกอบวิชาชีพครู โดยเปิดรับสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาทดสอบเพื่อรับรองความรู้ ตามมาตรฐานความรู้ที่กำหนดในข้อบังคับคุรุสภา ว่า ด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2549 เมื่อช่วงเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการทดสอบมาตรฐานความรู้ ทั้งสิ้น จำนวน 2,612 คน แบ่งเป็นคนไทย 2,535 คน และชาวต่างชาติ 77 คน
      
       ผลปรากฏว่า มีผู้สอบผ่านในแต่ละมาตรฐานจำนวนน้อยมาก บางมาตรฐานไม่มีผู้สอบผ่านเลย อาทิ การวัดและประเมินผลการศึกษา รองลงมาคือ ความเป็นครู มีผู้สอบผ่านเพียง 1 คน และจิตวิทยาสำหรับครูสอบผ่าน 2 คน ส่วนมาตรฐานความรู้ที่มีสอบผ่านมากที่สุด ได้แก่ การบริหารจัดการในห้องเรียน จำนวน 374 คน รองลงมาเป็นการวิจัยทางการศึกษา 118 คน และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 59 คน
      
       เลขาธิการคุรุสภา กล่าวอีกว่า จากตัวเลขจำนวนผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า เกณฑ์มาตรฐานความรู้ของคุรุสภามีความเข้มข้น ดังนั้น ขอให้สังคมและผู้ปกครองเลิกห่วงใยว่าการที่คุรุสภาเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่จบปริญญาตรีทางการศึกษาเข้ามาเป็นครู จะทำให้ไม่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ เพราะผู้ที่จะเข้ามาประกอบวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพควบคุมทางการศึกษา จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษาหากจะเข้ามาเป็นครูจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานความรู้ทางวิชาชีพ ซึ่งหากไม่มีความรู้จริงก็ไม่สามารถที่จะสอบผ่านได้ ดังนั้น ไม่ใช่ใครอยากจะเข้ามาเป็นครูก็เป็นได้ง่ายๆ


 


 

สร้างโดย: 
wantda
แหล่งที่มา: 
ผู้จัดการ

ข้อสอบสอบใบประกอบวิชาชีพครู ของคุรุสภา

1.     ข้อใด มีความหมายตรงกับ คำว่า “ครู”  คือ “ผู้หนัก”  ตามความหมายของท่านพระพุทธทาสภิกขุ
ก.  ครู คือ  เรือจ้าง
ข.  ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ
ค.  ครู  คือ ผู้สร้างโลก
ง.  ครู  คือ  เจ้าหนี้อยู่เหนือศีรษะ
ตอบข้อ    ง.  ครู  คือ  เจ้าหนี้อยู่เหนือศีรษะ

2.     ข้อใด ไม่ใช่  ความหมายของครู ยุคโลกาภิวัตน์
ก.  ผู้ให้ความรู้
ข.  ผู้ให้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ค.  ผู้นำทางชีวิต
ง.  ผู้จัดไฟแห่งการเรียนรู้
ตอบข้อ    ค.  ผู้นำทางชีวิต

3.     ในยุคสมัยของโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร  ครูต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าอยู่เสมอ  ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.  เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
ข.  ติดตามความก้าวหน้าเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค.  เป็นนักจิตวิทยาการเรียนรู้  เช่น  แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ    ง.  ถูกทุกข้อ

4.     ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของครูต่อการสร้างเยาวชน
ก.  ครูเป็นนักสังคมสงเคราะห์  นักจิตวิทยา
ข.  ครูเป็นผู้ร่วมแก้ปัญหาเด็กกับครอบครัวและชุมชนไม่เพิกเฉยต่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก
ค.  พัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์และวิชาชีพ
ง.  เป็นแบบอย่างที่ดี  เป็นผู้เสียสละ  เป็นที่พึ่งของเด็ก
ตอบข้อ    ค.  พัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์และวิชาชีพ

5.     ครูเป็นผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศชาติระดับใด
ก.  ระดับแรงงาน  และแรงงานกึ่งฝีมือ
ข.  ระดับช่างฝีมือ  หรือ ระดับช่างเทคนิค
ค.  ระดับวิชาชีพ
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ    ง.  ถูกทุกข้อ

6.     บทบาทของครูที่มีต่อ นโยบายของรัฐบาล “4 พฤษภาคม  หยุดทำร้ายประเทศทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง” เป็นบทบาทและความสำคัญของครูในด้านใด
ก.  บทบาทต่อการสร้างเยาวชน
ข.  บทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ค.  บทบาทในการรักษาชาติ
ง.  บทบาทในการเหยียวยาสังคม
ตอบข้อ    ค.  บทบาทในการรักษาชาติ

7.     ครูให้ความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของชาติไทยปลูกฝังเกิดความรัก  และกตัญญูบรรพบุรุษในการส่งเสริมให้นักเรียนมีวัฒนธรรมด้านใด
ก.  วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทย
ข.  สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์
ค.  วิถี  ครอบครัวและชุมชน
ง.  ขนบธรรมเนียม  และประเพณี
ตอบข้อ    ข.  สถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์

8.     การแอบอ้าง  หรือนำผลงานทางวิชาการของคนอื่นมาเป็นของตนเป็นการไม่ทำหน้าที่และขาดความรับผิดชอบต่ออะไร
ก.  ต่อสถาบันวิชาชีพครู                                                ข.  ต่อศิษย์
ค.  ต่อสังคม                                                                      ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ    ก.  ต่อสถาบันวิชาชีพครู

9.     การสอบถามแบบ “ชี้ให้ชัด  ชวนปฏิบัติลงมือ  กระตือรือร้น  มั่นใจ  แจ่มใสสนุก”  เป็นการอนุเคราะห์ศิษย์แบบใด
ก.  ให้ศึกษาเล่าเรียนดี
ข.  แนะนำสั่งสอนดี
ค.  ยกย่องให้ปรากฏในหมู่เพื่อน
ง.  บอกศิลปะให้สิ้นเชิงไม่ปิดบังอำพราง
ตอบข้อ    ข.  แนะนำสั่งสอนดี

10. ค่าว่า TEACHES  ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่าครูในปัจจุบันที่สุด
ก.  T = Teaching  and  Training
ข.  E = Ethics Instruction
ค.  A = Action Research
ง.  C = Cultural  Heritage
ตอบข้อ    ก.  T = Teaching  and  Training

11. ข้อใดไม่ใช่ “เอกลักษณ์ครู”  ตามหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) กำหนด
ก.  อดทน                                                                          ข.  รับผิดชอบต่อหน้าที่
ค.  น่ารักน่าเคารพ                                                          ง.  ขยันหมั่นเพียร
ตอบข้อ    ค.  น่ารักน่าเคารพ

12. การทำหน้าที่ของครู  ต้องอยู่กับเด็กและเยาวชนมากพ่อหลายแม่  ต้อทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์  คำเสียดสีประชดประชันจากหลายฝ่าย  ครูที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นครูดี มีกัลยาณมิตรข้อใด
ก.  ปิโย                                                                              ข.  ภาวนีโย
ค.  คัมภีรัญจะ กถัง  กัตตา                                              ง.  วจนักขโม
ตอบข้อ    ง.  วจนักขโม

13. ข้อใด ไม่ใช่  ลักษณะของครูที่ดี
ก.  ภูมิรู้                                                                              ข.  ภูมิธรรม
ค.  ภูมิฐาน                                                                        ง.  ภูมิใจ
ตอบข้อ    ง.  ภูมิใจ

14. ครูที่มีความรอบรู้วิทยาการกว้างขวาง  มีความริเริ่มสร้างสรรค์  มีเจตนาคติที่ดีต่ออาชีพเป็นคุณลักษณะด้านใด
ก.  คุณลักษณะทางด้านส่วนบุคคล
ข.  คุณลักษณะทางด้านวิชาการและงานครู
ค.  คุณลักษณะทางด้านสังคม
ง.  คุณลักษณะทางด้านองค์กรครู
ตอบข้อ    ข.  คุณลักษณะทางด้านวิชาการและงานครู

15. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะงานของครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา
ก.  รอบรู้สอนดี
ข.  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ
ค.  มีความก้าวหน้าในผลงานวิชาการ
ง.  มีความมุ่งมั่นพัฒนา
ตอบข้อ    ค.  มีความก้าวหน้าในผลงานวิชาการ

16. การสร้างความศรัทธาในอาชีพครู  ที่ท่านพุทธทาสภิกขุให้ครูนำไปปฏิบัติคือ
ก.  รักบุคคลอื่น  บังคับความรู้สึก
ข.  เชื่อว่ามีความเป็นไปได้
ค.  หน้าที่คือธรรม  ธรรมคือหน้าที่
ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง
ตอบข้อ    ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง

17. ศาสนาพุทธมีคำสอนเกี่ยวกับศรัทธาหลายหมวดเพื่อป้องกันความงมงาย  ทุกหมวดจึงมีข้อใดคอยดำเนินกับควบคุม
ก.  ทาน                                                                             ข.  ปิยวาจา
ค.  ปัญญา                                                                         ง.  ขันติ
ตอบข้อ    ค.  ปัญญา

18. เมื่อศิษย์ประสบความสำเร็จ  เจริญก้าวหน้าในชีวิต  ครูที่มีพรหมวิหารธรรมจะต้องใช้ธรรมข้อไหนให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์
ก.  ทาน                                                                             ข.  กรุณา
ค.  มุทิตา                                                                           ง.  อุเบกขา
ตอบข้อ    ค.  มุทิตา

19. การสร้างความเชื่อมั่น  ให้เกิดความขยันหมั่นเพียร  เพื่อประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจต่างๆด้วยดี  ควรยึดหลักธรรม  ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ข้อใด
ก.  อุฎฐานสัมปทา
ข.  อารักขสัมปทา
ค.  กัลป์ยาณมิตตตาม
ง.  สมชีวิตา
ตอบข้อ    ก.  อุฎฐานสัมปท

20. การาฝึกฝน  การข่มใจ  ฝึกนิสัย  ปรับตัว  ฝึกหัดนิสัย  แก้ไขข้อบกพร่อง  ปรับปรุงตนให้เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญาควรยึดฆราวาสธรรม
ก.   สัจจะ                                                                          ข.  ทมะ
ค.  ขันติ                                                                             ง.  จาคะ
ตอบข้อ    ข.  ทมะ

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
 เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก

หนังสือมากกว่า สิบเล่ม

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู  
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหา มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู 

เก็งรวมข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพ 250 ข้อ

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ
   399.- บาท

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่
เลขที่บัญชี 282-206542-4  ชุดละ  399.- 

ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่  ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 088-4977046
ติดต่อทางเมล์ที่  
unverlive@hotmail.com  
โหลดเพิ่มเติมที่  
www.caithai1.com

รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์เอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ
   399.- บาท

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่

เลขที่บัญชี 282-206542-4  ชุดละ  399.- 

ธ.ไทยพาณิชย์ โลตัสหลักสี่  ปริญญา สุโพธิ์ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 088-4977046
ติดต่อทางเมล์ที่  
unverlive@hotmail.com   
โหลดเพิ่มเติมที่  
www.caithai1.com

อยากให้คุรุสภามีมาตรการที่ดีกว่าการเปิดสอบสำหรับผู้ที่จบครูมาโดยตรง  บังเอิญจบมาก่อนปี  2547  จบพ.ศ. 2537  เรียนวิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครุมาแต่เทียบโอนไม่ได้  คำตอบอยู่ที่ว่าปีที่จบมาไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษ  แค่นั้นต้องมานั่งสอบใหม่  มันไม่ใช่  เสียความรู้สึก

จบคุรุศาสตร์บัณฑิต  สาขาการศึกษาปฐมวัย  หลักสูตร 4 ปี  โดยตรงเทียนโอนไม่ผ่าน 2 มาตรฐาน  เพียงเหตุผลที่ว่าจบก่อนปี  2547  สุดเซ็งต้องมานั่งสอบใหม่  เสียโอกาสการสอบบรรจุครู  เสียดายเวลาที่เรียนจบครูมาโดยตรง  ไม่มีหนังสือให้อ่าน  ไม่มีแนวข้อสอบให้ดู  ข้อสอบ  100  ข้อ  แต่ละข้อมีความยาว  3 บรรทัด ภาษาอังกฤษ ถามว่าเป็นครูปฐมวัยต้องใช้แกรมม่า  ประโยคคำถามยาวสามวาไหมคะ อยากให้ผู้ใหญ่ทางครุสภาช่วยกันดูหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

1. ทำมาตรฐานขึ้นมาจะให้คนสอบเค้าไปอ่านที่ไหนสอบ ที่ไปอบรมหรือที่เรียน พากันเสียเงินค่าเล่าเรียนไปตั้งห้าหมื่นกว่าบาทเพื่ออยากเป็นครู อบรมผ่านมาเรียนร้อย แล้วยังไปสอบอีก แล้วสถาบันต่างๆ ที่เปิดอบรม ก็ไม่ใช่คุรุสภาหรือที่รับรองวิทยฐานะของสถาบันที่เปิดอบรม

2. เรื่องที่สอบไม่ผ่านเยอะ สถาบันอื่นๆ ที่เปิดอบรมโกยนั้น พากันโกยเงินเข้าสถาบันนับไม่ถ้วน หนึ่งคน ตกอยู่ที่ห้าหมื่นบาบต่อหนึ่งหลักสูตร แล้วจะไม่ให้คุรุสภาโกยเงินได้อย่างไร ตอนนี้เปิดสมัครสอบมาตรฐานละสามร้อยบาท ข้อสอบหนึ่งร้อยข้อต้องผ่านหกสิบข้อ ใครจะสอบผ่านได้ หนังสือให้อ่านก็ไม่มี เป็นวิธีที่ดีทีสุดที่จะโกยเงิน หนึ่งคนตกที่สองพันเจ็ดร้อยบาท คนสอบไม่ผ่านก็สมัครสอบใหม่โดยจ่ายเงินอีกมาตรฐานละสามร้อยบาท และตอนนี้สถถาบันที่เปิดสอนวิชาชีพครูก็เปิดเป็นปีสุดท้าย มันเป็นวิธีที่โกยเงินที่ดี

แล้วเปิดสอบครั้งที่ 8 วันใหนคะ ทำอย่างไรถึงจะสอบติด ดูเหมือนจะง่ายแต่ก็ยาก ครั้งที่ 7 ก็ไปสอบแต่ไม่ผ่าน มีคำแนะนำให้ไหมคะ ปัจุบัมีอาชีพครูเอกชน เขาบังคับให้ไปสอบให้ผ่าน ถ้าไม่ผ่านเขาจะเชิญออก กลุ้มใจมากกลัวตกงาน ช่วยให้คำแนะนำด้วยใครก็ได้ ขอบคุณค่ะ

เห็นด้วยกับทุกความเห็นค่ะ ไม่เข้าใจพวกผู้ใหญ่ในวงการศึกษาเหมือนกัน ไม่รู้เขาเอาส่วนไหนคิด.... น่าทึ่งซะจริงๆ...คนที่จบวุฒิการศึกษาทางครูมาแท้ๆ เหนื่อยยากลำบากกว่าจะจบ ไปฝึกสอนมาก็เหนื่อยแทบเป็นแทบตายกว่าจะวุฒิครูมา...เพียงแค่ไปทำใบประกอบวิชาชีพช้า และบังเอิญจบก่อนปี 2546 มันก็เลยซวย ต้องมาเทียบมาตรฐานใหม่ และก็ประจวบเหมาะเคราะห์ร้ายไม่ให้เราผ่านอีก เหลืออีกแค่มาตรฐานเดียวนี่ยังไม่ให้ผ่านเลย.... พอถามน้องอีกคนเขาจบปี 2547 และเขาเรียนจบปวส. แต่ไปเรียนครูต่อจนจบปริญญาตรีและเรียนภาคพิเศษด้วย ดันให้เขาทำใบประกอบวิชาชีพได้สบายเลย... ทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการศึกษาถึงทำกันแบบนี้ จะอยากได้เงินก็น่าจะมีวิธีที่กว่านี้หน่อย... คนที่เรียนวุฒิครู จบครูมาก็ไม่น่าต้องให้มาสอบมาตรฐานอีก เทียบโอนก็ผ่านไม่หมดอีก... จริงๆ แล้ว ไม่น่าให้มาสอบด้วยซ้ำไป ถ้าจะให้เสียเงินค่าเทียบโอนก็น่าจะกำหนดไปเลย... ไม่ต้องให้คนที่มีวุฒิทางการศึกษาครูต้องมาสอบมาตรฐานอีกหรอก.....โหดร้ายเกินไปหรือเปล่า...รู้หรือเปล่าว่าท่านปิดโอกาสของครูดีๆ ไปอีกหลายคนเลยนะคะ.... จากคนที่จบคณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย...

เคยไปสอบมาแล้ว 2 ครั้ง
ครั้งแรกผ่านมา 3 วิชา แต่เสียเงินไป 2700
ครั้งที่สองผ่าน 1 วิชา แต่เสียเงินไป 900 บาท
คุ้มมั้ยอ่ะ เหลืออีกตั้ง 5 วิชา แถมข้อสอบยากยิ่งกว่าคนที่เป็นครูมาทั้งชีวิต(แต่เท่าที่เจอมาเค้าก้อยังไม่ผ่านอยู่ดี)
ใช้เวลา 1 ชม. ต่อการฝนคำตอบ 100 ข้อ แถมโจทย์ยังยาวเอามากๆอีกด้วย
แนะนำว่าถ้าใครมีเวลา ไปลงเรียนเถอะปีเดียวเอง ดีกว่าให้เค้ามาเอาเงินเราไปเรื่อยๆแบบนี้

ก็แล้วแต่คนจะเลือกนะ ถ้าไปเรียนวิชาชีพเลย เรามองว่ามันกลายเป็นธุรกิจไปแล้วนะ
เสียค่าเทอมเป็นหมื่อน กว่าจะจบนะ ตลอดหลักสูตรเสียค่าใช้จ่ายร่วมๆ 40,000 นะ
เราว่านะ เสียค่าเทอมขนาดนี้เรียน ป.โทรดีกว่า

......อยากให้คุรุสภากำหนดหลักสูตร.......ให้เป็นมาตรฐานให้กับสถาบันที่เปิดสอน ปว.ค. เพราะที่ผ่านมาจะพบปัญหาเดียวกันคือ หลักสูตรที่เรียนมาไม่ครบตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ ทำให้ต้องเสียโอกาสที่จะไปสมัครสอบบรรจุ และต้องเดินหลายหลายร้อยกิโลเมตรไปติดต่อคุรุสภาเพื่อให้ได้คำตอบมา และต้องไปเทียบโอนและสอบ หรือบางรายต้องไปเสียเงินเรียนซ้ำๆอีก เพิ่มพาระและขั้นตอนของผูที่เรียนจบมาแทนที่จะได้โอกาสที่ดี กลับต้องมานั่งเสียความรูสึกกับสิ่งที่เรียนจบมาแล้วไม่สามารถไปทำไรได้เพราะไม่ครบตามมาตรฐาน คิดว่าเพื่อนๆอีกหลายคนคงเจอปัญหานี้เช่นกัน ดิฉันก็เป็น 1 ในนั้น ที่เรียนจบมาแล้วต้องไปหาที่เรียนซ้ำอีก ปว.ค. ถ้ากำหนดแนวทางของหลักสูตรและมีการตรวจสอบหลักสูตรของสถาบันที่เปิดสอนก่อนทำการเปิดสอนนี้ จะทำให้ผู้เรียนได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของโอกาสการนำวุฒิไปสมัครงาน ไปสอบบรรจุ และที่สำคัญการขอใบประกอบวิชาชีพครูจะลดขั้นตอนอย่างมากเลย ถ้ายังต้องมีการเทียบโอนรายวิชาและต้องเดินทางไปสอบวัดมาตรฐานอยู่อย่างนี้ คงไม่ไปถึงไหน คนที่เขาตั้งใจเรียนมาก็จะเสียความรู้สึกก็วันที่รู้ว่าสิ่งที่เรียนมาไม่สามารถไปขอไปประกอบวิชาชีพได้ .......ฝากหน่อยนะคะเพื่ออนาคตของลูกหลาน

คุมเข้มเพื่อให้เงินค่าสอบสะพัดรึเปล่าคะ... เพราะทุ่มเงินสอบไปหลายพันบาท ไม่ผ่านซักวิชา เราโง่เองหรือ เราเล่นตามเกมของเค้า ....

พิจารณาให้ด้วยนะคะ... เป็นครูมาได้ชาติหนึ่งแล้ว กรุณาช่วยให้เป็นครูต่อไปด้วยเถอะ อย่าถีบหัวส่งเลย

แสดวงว่ายากมากเลยใช่มั๊ย กำลังจะไปสมัครสอบพอดีเลย จะเปลี่ยนใจดีมั๊ยเนี่ย แล้วเวลาที่เราไปสอบเขาให้เราเลือกตอบหรือเขียนในแนวบรรยาย บอกหน่อยซินึกว่าเอาบุญ เผื่อจะเปลี่ยนใจไม่ยึดอาชีพครู

เป็นไปได้ไหมที่จะช่วยแสดงผลคะแนนที่ทำได้แต่ละรายวิชา

รูปแบบของการวัดผลโดยการใช้ข้อสอบที่มีตัวเลือกตอบก็ยังเป็นทางออกของบางคนทั้งที่หลายฝ่ายออกมาพูดว่าการวัดแบบนี้เป็นการวัดที่แทบจะไม่ได้อะไรก็ยังทำแม้กระทั่งคุรุสภาเองยังทำเลย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์