จุฬาฯ รับตรงเรียนศิลปกรรมศาสตร์

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังเปิดรับสมัครบุคคลที่มีความสามารถดีเด่นทางศิลปะโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ) ปีการศึกษา 2553 รับสมัครวันนี้ถึงวันที่15 สิงหาคม 2552 จำนวน 14 คน และการรับตรง (แบบปรกติ) รับสมัครวันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2552  จำนวน 134 คน รวม 148 คน เข้าเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.สัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย
          2.กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติเฉพาะที่คณะฯต่าง ๆ กำหนด
          3.เป็นผู้ที่มีความสามารถดี่เด่นทางด้านกีฬาและศิลปะ
          4.มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬา ความสามารถทางด้านศิลปะดีเด่นระดับชาติตามเกณฑ์ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนด โดยพิจารณาเฉพาะผลงานนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2549 เป็นต้นมา
          5.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่สำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการเล่นกีฬา
          6.เป็นผู้ที่มีความประพฤติและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถและยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อยังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          7.เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตามคณะฯกำหนด


          เอกสารการสมัคร
          1.ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยวิธีรับตรง(แบบพิเศษ)พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป(รูปถ่ายขนาด3x4 ซม. เป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
          2.เอกสารประกอบการสมัครซึ่งกรอกรายละเอียดแล้ว เอกสารนี้สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://www.atc.chula.ac.th และ http://www.admissions.chula.ac.th
          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ถ่ายเอกสารหน้าหลังให้อยู่ในหน้าเดียวกันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          4.สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน(ถ่ายเอกสารหน้าหลังให้อยู่ในหน้าเดียวกันพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          5.สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
          6.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
          7.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางการซึ่งออกให้ภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
          สนใจสามารถสอบถาม โทร.0-2218-4568 ส่วนเอกสารยืนยันการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครส่งทางไปรษณีย์ที่โครงการรับตรงปีการศึกษา 2553 วงเล็บว่าโครงการศิลปะดีเด่น ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ชั้น 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330


โดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์