ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ pnp31629
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

 
    โดยหลักการแล้ว ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ทำงานตามหน้าที่
4 ส่วนด้วยกัน คือ

    1.) ส่วนรับข้อมูล (Input Unit)
2.) ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central
Processing Unit)
3.) ส่วนแสดงผล (Output Unit)
4.) หน่วยความจำ (Memory Unit)
1.) ส่วนรับข้อมูล (Input
Unit)

    ส่วนรับข้อมูล (Input Unit) เป็น
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากคน และส่งต่อข้อมูลไปยัง หน่วยประมวลผล(
Process
Unit)
เพื่อทำการประมวลผลต่อไป รูปแบบการส่งข้อมูลจากอุปกรณ์รับข้อมูลจะอยู่ในรูปของการส่งสัญญาณเป็นรหัสดิจิตอล
(หรือเป็นเลข 0 กับ 1) นั่นเอง
อุปกรณ์ส่วนรับข้อมูล ได้แก่

- คีย์บอร์ด (keyboard)


อ้างอิง :http://computer.kapook.com/images/component_computer_001.jpg


- เมาส์ (mouse)

 

 


- สแกนเนอร์ (scanner)

 


- อุปกรณ์สแกนลายนิ้วมือ (finger
scan)- ไมโครโฟน(microphone)

 

 

อ้างอิง: http://computer.kapook.com/images/component_computer_005.jpg

- กล้องเว็บแคม (webcam)


อุปกรณ์ใน ส่วนรับข้อมูล ยังมีอีกมากมายและสามารถจะยังมีเพิ่มตามขึ้นไปเรื่อยๆ
ตามการพัฒนาด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2.) ส่วนประมวลผลข้อมูล (Central
Processing Unit)

    ส่วนประมวลผลข้อมูล
(Central Processing Unit)
เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่รับมาจาก
ส่วนรับข้อมูล(
Input Unit) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

 

อ้างอิง: http://computer.kapook.com/images/component_computer_007.jpg

3.) หน่วยแสดงผล (Output
Unit)

    หน่วยแสดงผล (Output Unit) เป็นหน่วยที่แสดงผลลัพธ์ที่มาจากการประมวลผลข้อมูล
ของส่วนประมวลผลข้อมูล โดยปกติรูปแบบของการแสดงผล มีอยู่
2 แบบ
ด้วยกันคือ แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้ และแบบที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้

- แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้ เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) และ เครื่องวาด (Plotter)

 

เครื่องพิมพ์ (Printer)

อ้างอิง: http://computer.kapook.com/images/component_computer_008.jpg

เครื่องวาด (Plotter)
- แบบที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้ เช่น จอภาพ(Monitor) , เครื่องฉายภาพ(LCD
Projector) และ ลำโพง (Speaker)

 

จอภาพ
(monitor)

อ้างอิง: http://computer.kapook.com/images/component_computer_010.jpg

 

เครื่องฉายภาพ (LCD Projector)


4.) หน่วยความจำ (Memory
Unit)

    หน่วยความจำ
(Memory Unit)
อุปกรณ์เก็บสถานะข้อมูลและชุดคำสั่ง เพื่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์
แบ่งได้เป็น
2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ หน่วยความจำชั่วคราวและหน่วยความจำถาวร

- หน่วยความจำชั่วคราว คือ แรม (RAM: Random Access Memory)เป็นหน่วยความจำที่ใช้ขณะคอมพิวเตอร์ทำงาน
ข้อมูลและชุดคำสั่งจะหายไปทุกครั้งที่เราปิดเครื่อง

 

RAM- หน่วยความจำถาวรหรือ หน่วยความจำหลัก ได้แก่ ฮาร์ดดิสก์ Hard Disk ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
และ รอม (
ROM: Read Only Memory) ที่ใช้ในการเก็บค่าไบออส หน่วยความจำถาวรจะใช้ในการเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์และจะไม่สูญหายเมื่อปิดเครื่อง

Harddisk

 

 

 

 
 

หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
 
 แม้คอมพิวเตอร์ดูเหมือนว่ามีความซับซ้อนมากน้อยเพียงไรแต่เราสามารถแบ่งการทำงานของเครื่องได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
 1. รับข้อมูล (Input) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับคำสั่งจากผู้ใช้เข้าไปในเครื่องโดยผ่านอุปกรณ์ เช่น คีบอร์ด เมาส์ จอยสติ๊ก เป็นต้น

 2. ประมวลผล จะทำการประมวลข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับ โดยหน่วยประมวลผลที่มีชื่อเรียกว่า ซีพียู (CPU: Central Processing Unit)
 นั้นเปรียบได้เหมือนป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสมรรถนะของเครื่องจะขึ้นกับความเร็วในการทำงานของหน่วยประมวลผล
สำหรับชุดคำสั่งที่ป้อนให้หน่วยประมวลผลนั้นเรียกว่าโปรแกรม ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่ให้คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่บางอย่างเฉพาะเจาะจง
 
 3. แสดงผล เป็นส่วนที่แสดงหรือส่งข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลให้ผู้ใช้ ซึ่งอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นี้ ได้แก่ จอภาพ (แสดงภาพหรือข้อความ)
 ลำโพง(ส่งเสียง) เป็นต้น
 
      นอกจากการทำงานของเครื่อง 3 ขั้นตอน ยังมีส่วนประกอบสำคัญได้แก่ หน่วยความจำ (Memory) ในเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมี
หน่วยความจำสำหรับพักข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ในการประมวลผล โดยรูปแบบการเก็บข้อมูลในเครื่องนั้นมีหน่วยเป็นบิต ที่มีค่าได้เพียง 2 ค่าคือ
0 หรือ 1 เท่านั้น เมื่อเรานำข้อมูลมาเรียงต่อกันหลายบิต ก็จะทำให้เราสามารถแทนค่าได้มากขึ้น โดยข้อมูลที่มีขนาด 8 บิต มีชื่อเรียกว่า ไบต์
      เราใช้หน่วยไบต์ในการวัดขนาดของหน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเรามักได้ยินคำ เช่น กิโลไบต์ ,เมกะไบต์และกิกะไบต์
      เราสามารถแสดงการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นผังแบบง่ายๆได้ดังรูป
 

 
สรุปสาระสำคัญและข้อคิดเห็น

การทำงานของคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการรับข้อมูลเข้ามาในระบบก่อนแล้วจึงเข้าสู่การประมวลผลเมื่อสิ้นสุดแล้วก็จะเข้าสู่การเก็บข้อมูลเพื่อที่จะนำไปแสดงผลอาจเป็นหน้าจอเครื่องปริ้นและอีกหลายๆอย่าง  คอมพิวเตอร์นั้นช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้เราได้มากเพราะในอดีตไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารหรือการทำงานมันจะไม่สะดวกสบายเหมือนในขณะนี้ที่มนุษย์โลกได้มีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานไปตลอด

 

 

อ้างอิงข้อมูล :
http://www.punyisa.com/unit2/unit2_3-1.htm
http://www.geocities.com/teach_m02/in_1p1.html
http://www.sema.go.th/node/1427
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=7bac3d9fd37b036b

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/chanthaburi/athiga_p/com_p5/com01p04.html

http://computer.kapook.com/component.php

http://www.geocities.com/jukkit/comp.htm

http://www.thaiall.com/assembly/computer.htm

 
http://science.rbru.ac.th/~bangkom/ComForGrad/cgWork.ppt#257,1,หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 46 คน กำลังออนไลน์