ส่วนประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

รูปภาพของ pnp33620
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

 

 

       
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่ในสำนักงานในบ้านนั้นเรียกว่า
ไมโครคอมพิวเตอร์ มีแบบตั้งโต๊ะ(
Desktop)แบบพกพา(Notebook) และ พาล์มทอป(Palmtop)

 

 

 

 Desktop   

อ้างอิง :   http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/chanthaburi/athiga_p/com_p5/picture/DESK074.jpg          

Notebook    

อ้างอิง :  

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/chanthaburi/athiga_p/com_p5/picture/PORTB009.jp 

 

Palmtop  

อ้างอิง : 

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/chanthaburi/athiga_p/com_p5/picture/palmv_stand_scheduling_md_wht.gif

 
ไมโครคอมพิวเตอร์มีส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้

 
คส (Case)

เคส (Case)  คือ
ส่วนที่บรรจุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผงวงจนหลัก ฮาร์ดิสก์ หน่วยความจำ
หน่วยประมวลผล เคสมีทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง

 

มาเตอร์บอร์ด (Motherboard)  หรือเรียกกันว่าเมนบอร์ด
(
Mainboard)

แผงวงจรหลัก หรือเมนบอร์ด (Mainboard) ทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมอุปกรณ์ต่าง
ๆ เข้าด้วยกัน เช่น ฮาร์ดดิสก์ ฟล็อปปี้ดิสก์ หน่วยความจำ หน่วยประมวลผลกลาง เป็นต้น

 

ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk)
ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลและโปรแกรม
ภายในจะมีข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ บรรจุอยู่

ซีดีรอม (CD - ROM)เครื่องขับคอมแพคดิสก์ หรือซีดีรอม
(
CD-ROM)  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้อ่านข้อมูล
บนแผ่นซีดี มีความสามารถเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมาก

แรม (RAM)
แรม (RAM)  เป็นอุปกรณ์ที่เก็บข้อมูลและโปแกรมขณะที่คอมพิวเตอร์ทำการประมวลผล

CPUหน่วยประมวลผลกลา
หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU (Central Processing Unit) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
และทำกรประมวลผลข้อมูล

ดิสก์ไดรฟ์ (Disk Drive)
หน่วยขับดิสก์ หรือดิสก์ไดรฟ์ (Disk Drive) เป็นอุปกรณ์สำหรับอ่านและเขียนข้อมูลลงบนแผ่นดิสก์
มีขนาด
3.5 นิ้ว

แป้นพิมพ์ (Keyboard)   
แป้นพิมพ์ หรือ คีย์บอร์ด
เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่รับข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

 

เมาส์ (Mouse)
เมาส์  เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ชี้ส่วนต่าง
ๆ บนจอภาพ และเรียกโปรแกรมโดยการใช้เมาส์คลิกที่สัญรูปหรือไอคอน
(Icon) ที่เป็นตัวแทนของโปรแกรมที่ต้องการ

จอภาพ (Monitor)
จอภาพ หรือมอนิเตอร์
เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่แสดงผลการประมวลในรูปของภาพ หรือข้อความเครื่องพิมพ์ หรือ พริ้นเตอร์ (Printer)


เป็นอุปกรณ์หน่วยแสดงผลโดยการพิมพ์ข้อมูลออกเป็นตัวอักษร ตัวเลขและรูปภาพ

ลำโพง (Speaker)
ลำโพง หรือสปีคเกอร์ เป็นอุปกรณ์หน่วยสดงผลในรูปของเสียง เช่น
เสียงพูด เสียงดนตรี มีในคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบสื่อประสมหรือมัลติมีเดีย (
Multiedia)

อ้างอิง : http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/chanthaburi/athiga_p/com...

 

 

 
หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์
 
แม้คอมพิวเตอร์ดูเหมือนว่ามีความซับซ้อนมากน้อยเพียงไรแต่เราสามารถแบ่งการทำงานของเครื่องได้เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
 1 . รับข้อมูล (Input) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับคำสั่งจากผู้ใช้เข้าไปในเครื่องโดยผ่านอุปกรณ์ เช่น คีบอร์ด เมาส์ จอยสติ๊ก เป็นต้น
 2 . ประมวลผล จะทำการประมวลข้อมูลตามคำสั่งที่ได้รับ โดยหน่วยประมวลผลที่มีชื่อเรียกว่า ซีพียู 

(CPU: Central Processing Unit)นั้นเปรียบได้เหมือนป็นสมองของคอมพิวเตอร์ ซึ่งสมรรถนะของเครื่องจะขึ้นกับความเร็ว
ในการทำงานของหน่วยประมวลผลสำหรับชุดคำสั่งที่ป้อนให้หน่วยประมวลผลนั้นเรียกว่าโปรแกรม ซึ่งเป็นชุดคำสั่งที่ให้
คอมพิวเตอร์ทำหน้าที่บางอย่างเฉพาะเจาะจง
 3 . แสดงผล เป็นส่วนที่แสดงหรือส่งข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลให้ผู้ใช้ ซึ่งอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่นี้ ได้แก่ จอภาพ 

(แสดงภาพหรือข้อความ)ลำโพง(ส่งเสียง) เป็นต้น
 นอกจากการทำงานของเครื่อง 3 ขั้นตอน ยังมีส่วนประกอบสำคัญได้แก่ หน่วยความจำ (Memory) ในเครื่องคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีหน่วยความจำสำหรับพักข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ในการประมวลผล โดยรูปแบบการเก็บข้อมูลในเครื่องนั้นมีหน่วยเป็นบิต ที่มีค่าได้เพียง
2 ค่าคือ0 หรือ 1 เท่านั้น เมื่อเรานำข้อมูลมาเรียงต่อกันหลายบิต ก็จะทำให้เราสามารถแทนค่าได้มากขึ้น โดยข้อมูลที่มีขนาด 8 บิต 
มีชื่อเรียกว่า ไบต์เราใช้หน่วยไบต์ในการวัดขนาดของหน่วยความจำในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเรามักได้ยินคำ เช่น กิโลไบต์ ,
เมกะไบต์และกิกะไบต์เราสามารถแสดงการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นผังแบบง่ายๆได้ดังรูป
 

 

อ้างอิง : http://www.geocities.com/micro2comed/p11.gif
 

สรุป

คอมพิวเตอร์มีประโยชน์กับเรามากมาย
เช่น

 1. การใช้งานภาครัฐ งานทะเบียนราษฎร์ของรัฐบาล
  เช่น การแจ้งเกิด ตาย ย้ายที่อยู่ การทำบัตรประจำตัวประชาชน
 2. การใช้งานทางด้านธุรกิจทั่วไป งานทำบัญชี
  รายการซื้อขาย งานเรียบเรียงเอกสาร งานประมวลคำ
 3. งานสายการบิน การสำรองที่นั่งผู้โดยสาร
  การลดงานเอกสาร
 4. ทางด้านการศึกษา สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  การเรียนออนไลน์ให้กับผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล
 5. ธุรกิจการนำเข้าสินค้าและส่งออก การทำธุรกิจแบบพานิชอิเล็กทรอนิกส์
 6. ธุรกิจธนาคาร ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
  การทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือ
 7. วิทยาศาสตร์และการแพทย์ การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการรักษาของคนไข้
  วิจัย คำนวณ และ การจำลองแบบ

 

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูลอื่นๆ  :

http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/chanthaburi/athiga_p/com_p5/com01p04.html

http://www.thaiall.com/assembly/computer.htm

http://computer.kapook.com/component.php
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C

http://iconsult.atspace.com/iDocuments/comfix1.htm

http://www.geocities.com/jukkit/comp.htm

http://school.obec.go.th

http://www.geocities.com/micro2comed/it1.htm

http://www.geocities.com/teach_m02/in_1p1.html

http://www.sema.go.th/files/Content/Technic/k4/0047/web-stfx/index.html

 

 

                 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 3 คน กำลังออนไลน์