ศิลปากร รับสอบตรงมัณฑนศิลป์

          คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาให้มีการสอบวิชาเฉพาะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกฯ  เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์  ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และปรัชญาในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะและการออกแบบ  ดังนั้น คณะมัณฑนศิลป์ จึงดำเนินการสอบรับตรง โดยในการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ ปีการศึกษา 2553 รับสมัครระหว่างวันที่ 10 สิงหาคมถึงวันที่ 20 กันยายน 2552 ทางระบบอินเตอร์เน็ต
          -สาขาวิชาการออกแบบภายในจำนวน  50  คน
          -สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์จำนวน  50  คน
          -สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน  40  คน
          -สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษาจำนวน  50  คน
          -สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผาจำนวน  25  คน
          -สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับจำนวน  35  คน
          -สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย (หลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ)จำนวน  50 คน
          เฉพาะ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เป็นหลักสูตรในลักษณะโครงการพิเศษ ค่าลงทะเบียนเรียน ในลักษณะเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท  ผู้สมัครโปรดศึกษารายละเอียดค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วย


          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
          2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า  สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา
          3.เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          4.ต้องไม่มีความผิดปกติต่างๆที่คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯเห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงานในวิชาชีพ  เช่น  ตาบอดสีทั้งสองข้าง  หูหนวกทั้งสองข้าง  มีความพิการของมือ  แขน หรือขาทั้งสองข้าง
          5.ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีหลักฐานแสดงที่ราชการออกให้ (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวคน ซึ่งไม่มีสัญชาติ)  หากปรากฎในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือก หรือถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา  ถึงแม้ว่าได้รับการส่งรายชื่อเข้ารับการศึกษาในคณะมัณฑนศิลป์แล้วก็ตาม


          ขั้นตอนการสมัคร
          -ผู้สมัครเข้าสู่หน้าเวปไซต์ "http://www.decentrance.su.ac.th/" http://www.decentrance.su.ac.th   พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครตามโปรแกรมการรับสมัครในเวปไซต์  กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ครบถ้วน และต้องสมัครสอบ  วิชาบังคับ 3 วิชา  ประกอบด้วยวิชา 01  ภาษาและสังคม   วิชา 02 วิทย์และคณิต วิชา 60 วาดเส้นมัณฑนศิลป์   ผู้สมัคร เลือกสมัคร สอบวิชาออกแบบของสาขาวิชา ในรหัสวิชา 61 – 67   ตามจำนวนวิชาที่ประสงค์จะเลือกสมัครสอบคัดเลือกฯ เข้าศึกษา (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 วิชา) และให้ผู้สมัครเลือกสาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษาได้  สูงสุด  7  อันดับ โดยจัดเรียงตามความต้องการจากมากไปน้อย  ประกอบด้วย
          - ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  ยืนยันการสมัคร เมื่อส่งข้อมูลผ่านเวปไซต์ได้เรียบร้อย ให้สั่งพิมพ์ใบสมัครดังกล่าวบนกระดาษขาว ขนาด A 4 แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ไปที่คณะมัณฑนศิลป์ ทั้งนี้ เมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้  ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด และใช้การสมัครล่าสุด 
          -โอนเงินค่าสมัครสอบตามหมายเลขบัญชีธนาคารที่กำหนด
          -ส่งเอกสารและหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง  เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้ว ถือเป็นสิ้นสุดการสมัคร ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ ได้อีก กรณีที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการสมัคร ต้องเริ่มต้นขั้นตอนการสมัครตามข้อ  4.1.1 ใหม่  คณะมัณฑนศิลป์ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบที่จัดส่งมาแล้ว
          -ตรวจสอบสถานภาพการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 ที่  http://www.decentrance.su.ac.th  สำหรับผู้สมัครหลังวันที่ 1 กันยายน 2552 สามารถตรวจสอบได้จากส่งหลักฐานการสมัครแล้ว  7  วัน 


          หลักฐานการสมัคร
          -ใบสมัคร ที่กรอกข้อความกับโปรแกรมการรับสมัครทางเวปไซต์ให้สมบูรณ์ครบถ้วน โดยสั่งพิมพ์ออกจากระบบ  บนกระดาษขาว ขนาด A 4   ติดรูปถ่าย   และลงลายมือชื่อในใบสมัคร ให้เรียบร้อย
          -หลักฐานใบโอนเงินของธนาคารค่าสมัครสอบ (ฉบับที่ได้รับจากธนาคาร) พร้อมเขียนชื่อผู้สมัครและวิชาที่สมัครสอบลงในหลักฐานการโอนเงิน โดยให้ผู้สมัครถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานของตนเอง
          -เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา  หรือใบรับรองผลการศึกษา (ฉบับจริง)
          -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)
          -ผู้สมัครส่งใบสมัครที่ได้ดำเนินการสมัครและสั่งพิมพ์ทางเวปไซต์ พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS)  จ่าหน้าถึง "การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยสอบรับตรง"  สำนักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์   มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน พระนคร  กรุงเทพฯ  10200  ภายในวันที่ 20 กันยายน 2552   ทั้งนี้ คณะฯ ถือตามวันเวลา ที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ  หรือนำส่งด้วยตนเอง ได้ที่  สำนักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ ชั้น 2   มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน พระนคร  กรุงเทพ ฯ ภายในวันที่ 20 กันยายน  2552 เวลา 09.00 - 16.00 น. ในวัน เวลาราชการ 
          สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร  0-2623-6115-22ต่อ 1267, 1268, 1269, 1271, 1280, 1298 ,1501,1502,1503,1504, 1510และ 1511โดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 83 คน กำลังออนไลน์