บทตัดย่อ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

รูปภาพของ mwksaipin

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น
              สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม  
รหัสวิชา ส43102   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                    จำนวน 60 คน  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต  2 


ผู้ศึกษา : นางสายพิน  วงษารัตน์


ปีที่ทำการศึกษา  : 2551
 

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น   เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบโครงงาน เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ส43102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 60 คน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต  2 

   
            ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน ที่เรียนรู้แบบโครงงานเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส43102  ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา  2551
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต  2  


            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ดังนี้ 
            1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 15  แผนการจัดการเรียนรู้ รวมเวลาที่ใช้
                ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 15 ชั่วโมง 
            2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก  จำนวน 15 ข้อ  
            3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น 
            4. แบบประเมินโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น


            ผลการศึกษาพบว่า 
           1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่าประสิทธิภาพรวม  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 - 15  มีประสิทธิภาพรวม เท่ากับ 87.00/81.33  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  E1/ E2  เท่ากับ 80/80
           2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น  พบว่า เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยรวมค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 24.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.71และค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.33  
           3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่า โดยรวมค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 โดยมีความคิดเห็นเกณฑ์ในระดับดี  จำนวน  20 รายการ

สร้างโดย: 
นางสายพิน วงษารัตน์

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 363 คน กำลังออนไลน์