บทตัดย่อ การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

รูปภาพของ mwksaipin

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น
              สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม  
รหัสวิชา ส43102   ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                    จำนวน 60 คน  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม 
              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต  2 


ผู้ศึกษา : นางสายพิน  วงษารัตน์


ปีที่ทำการศึกษา  : 2551
 

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น   เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบโครงงาน เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
รหัสวิชา ส43102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 60 คน  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต  2 

   
            ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน ที่เรียนรู้แบบโครงงานเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส43102  ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา  2551
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต  2  


            เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ดังนี้ 
            1. แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 15  แผนการจัดการเรียนรู้ รวมเวลาที่ใช้
                ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน 15 ชั่วโมง 
            2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นแบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก  จำนวน 15 ข้อ  
            3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น 
            4. แบบประเมินโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น


            ผลการศึกษาพบว่า 
           1. ผลการทดสอบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่าประสิทธิภาพรวม  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 - 15  มีประสิทธิภาพรวม เท่ากับ 87.00/81.33  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้  E1/ E2  เท่ากับ 80/80
           2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น  พบว่า เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยรวมค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 24.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.71และค่าเฉลี่ยร้อยละ 81.33  
           3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน หน่วยการเรียนรู้ เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น พบว่า โดยรวมค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.42 โดยมีความคิดเห็นเกณฑ์ในระดับดี  จำนวน  20 รายการ

สร้างโดย: 
นางสายพิน วงษารัตน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 116 คน กำลังออนไลน์