บทที่ 3 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น

รูปภาพของ mwksaipin

บทที่ 3
วิธีดำเนินการศึกษา

       การศึกษาครั้งนี้  ดำเนินการโดยผู้ศึกษาปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น 
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา  ส43102  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 60 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น , เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น  และได้ดำเนินการศึกษาตามขั้นตอน  ดังนี้
                1.  ประชากร 
                2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
                3.  การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
                4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
                5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

ประชากร 

     ประชากรที่ศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน ที่เรียนรู้แบบโครงงานเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส43102  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

        เครื่องมือที่ใช้ในการในการศึกษาครั้งนี้  เป็นเครื่องมือที่ผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นมี  ดังนี้
        1.  แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส43102  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 60 คน ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา  2551โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2  จำนวน 15  แผนการจัดการเรียนรู้  รวมเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจำนวน  15 ชั่วโมง


        2.   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา   ศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส43102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต  2 


        3.   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส43102  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 60 คน  ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2


        4.  แบบประเมินโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา  ส43102  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 60 คน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2                 

            
การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 


       ผู้ศึกษาได้ดำเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาตามลำดับ ดังนี้
       1.  การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้
       2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
       3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน
       4.  แบบประเมินโครงงาน  


การเก็บรวบรวมข้อมูล

         การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ศึกษาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
         1.   ผู้ศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส43102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 
เป็นชั้นเรียนที่ผู้ศึกษารับผิดชอบสอนอยู่ ได้ดำเนินการสอนเนื้อหาสาระอื่นด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ปกติ  ในส่วนเนื้อหาจะดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่จัดสร้างขึ้น จำนวน 15 แผนการจัดการเรียนรู้ ในการดำเนินการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้  ผู้ศึกษาดำเนินการจัดการเรียนรู้ มีขั้นตอน  ดังนี้
              1.1  ปฐมนิเทศนักเรียนชี้แจงจุดประสงค์ของการเรียนรู้และทำความตกลงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน พร้อมทั้งวิธีวัดผลและประเมินผลให้นักเรียนได้รับทราบ
              1.2  ผู้ศึกษา ได้ดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 15 ตามลำดับในช่วงที่มีการเรียนการสอนแบบโครงงาน  การทำกิจกรรม โดยพัฒนา ให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้  ความเข้าใจในทักษะกระบวนการทำโครงงาน  ดำเนินการสอนโดยผู้ศึกษาทำการสอนด้วยตนเองใช้เวลา  15 ชั่วโมง  ได้แก่
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1  เรื่องการปฐมนิเทศ  การวางแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2  เรื่องการศึกษาวัฒนธรรม  และวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3  เรื่องการศึกษาหลักการโครงงาน
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4  เรื่องวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง  โครงงาน เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5  เรื่องการเลือกหัวข้อเรื่อง  โครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  เรื่องการเขียนเค้าโครงของโครงงาน  รูปแบบ กระบวนการทำโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  เรื่องการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  เรื่องการวางแผนไปศึกษา สำรวจ และการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น   
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9  เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น  
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10  เรื่องการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลโครงงาน เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11  เรื่องการแปลผล และการสรุปผลข้อมูลโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12  เรื่องการเขียนรายงานผลการทำโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13  เรื่องการวางแผนการนำเสนอโครงงาน รูปแบบ  วิธีการนำเสนอโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14  เรื่องการนำเสนอ และการประเมินโครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น                                          
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 15  เรื่องการเผยแพร่ผลงาน  โครงงาน  เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น    

                                              
       2  การดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน   เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
รหัสวิชา ส43102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2  


       3  หลังจากดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัสวิชา ส43102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 60 คน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2  
ได้ดำเนินการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประเมินโครงงาน ทั้งนี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และบันทึกคะแนน ผลการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประเมินผลโครงงาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์แปลผลข้อมูลต่อไป


        4.  นำแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงานเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น  สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา  ส43102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6   จำนวน 60 คน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 2 ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็น  หลังจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่น เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 

สร้างโดย  นางสายพิน  วงษารัตน์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • studyoverseas