ทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ คัดเลือกบุคคลภายนอกเรียนป.โท ใน-นอก

 

 

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ และปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2551 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 จำนวนรวม 5 ทุน โดยได้กำหนดหลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

          1.ทุนที่รับสมัคร จำนวน 3 ทุน โดยแยกเป็นหลักสูตรภาษาไทย จำนวน 1 ทุน และหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 2 ทุน เพื่อศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้    

          -ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร หรือสาขาวิชาหลักของการบัญชี การตลาด และการเงินการธนาคาร

          -ด้านเศรษฐศาสตร์

          -ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะสาขา MIS (Management Information System)

          -ด้านการบริหารความเสี่ยง

          -ด้านตรวจสอบ

          -ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

          2.สถาบันการศึกษา                 

          -สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร/สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยมหิดล/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

          1.มีสัญชาติไทย

          2.ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือเป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ

          3.ถ้าผู้สมัครเป็นชาย ต้องพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

          คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

          1.ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท โดยผ่านปีการศึกษาที่ 1 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 ในระบบหน่วยกิต

          2.ต้องมีอายุนับถึงวันเปิดรับสมัคร ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

          การรับสมัคร                  

          -ผู้สมัครต้องมากรอกใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร   ชั้น 14 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม  9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

          -รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

          เอกสาร หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมกับใบสมัคร

          -รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปทุกใบ

          -สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำหรับผู้สมัครชายจะต้องยื่นใบแสดงผลการคัดเลือกทหาร (สด.8 หรือ สด.43) โดยให้นำต้นฉบับมาแสดงประกอบด้วย

          -หลักฐานแสดงผลการเรียนตลอดปีการศึกษาที่ 1 (Transcript of Records) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          -ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

          -ธนาคารจะติดประกาศ/แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน และพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการการศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์

          -หลังจากที่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนแล้ว ธนาคารจะติดประกาศ/แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเพื่อทราบ

          -หากผู้ได้รับทุนสละสิทธิ์การขอรับทุน ถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือขาดคุณสมบัติที่จะได้รับทุน ธนาคารจะพิจารณาผู้ได้รับทุนตามลำดับถัดไปให้เป็นผู้มีสิทธิ์รับทุนแทน

          สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

          1.ผู้ได้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะรับเข้าเป็นพนักงานตามข้อบังคับของธนาคาร

          2.ผู้ได้รับทุนที่ธนาคารรับเข้าเป็นพนักงานธนาคาร จะต้องทำงานให้ธนาคารเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

          3.กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานชดใช้ให้กับธนาคารเป็นระยะเวลาที่กำหนด โดยจะต้องชดใช้เงินเป็นจำนวน 3 เท่าของทุนที่ได้รับจากธนาคาร โดยไม่มีการลดหย่อนในกรณีกลับมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบตามกำหนดเวลา

          4.กรณีผู้ได้รับทุนไม่สามารถศึกษาได้สำเร็จตามหลักสูตรที่กำหนด ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ จะต้องชดใช้เงินให้แก่ธนาคารเป็นจำนวนเท่ากับทุนที่ได้รับจากธนาคาร พร้อมทั้งยินยอมให้ธนาคารคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันเริ่มรับทุนครั้งแรกจนถึงวันที่ธนาคารได้รับเงินชดใช้ครบถ้วน โดยจะต้องชดใช้ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากธนาคารแต่ไม่ต้องผูกพันปฏิบัติงานชดใช้

          5.ผู้ได้รับทุนจะต้องทำสัญญากับธนาคารตามสัญญาการรับทุนธนาคารอาคารเคราะห์ และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของธนาคารเกี่ยวกับทุนการศึกษาโดยเคร่งครัด

          สำหรับทุนธนาคารไปศึกษาระดับปริญญาโท      ประเทศสหรัฐอเมริกา  โดยได้กำหนดหลักสูตรและ                    วิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว  ดังต่อไปนี้

          1.ทุนที่รับสมัคร จำนวน 2 ทุน เป็นทุนเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท   ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในด้านบริหารธุรกิจ   (สาขาการบัญชี   การตลาด  การเงินการธนาคาร)   ด้านเศรษฐศาสตร์   ด้านกฎหมาย  ด้านการบริหารความเสี่ยง

          คุณสมบัติทั่วไป

          1.มีสัญชาติไทย

          2.ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ ทั้งความผิดอันได้กระทำโดยประมาท และไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย

          3.ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือเป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ

          4.ถ้าผู้สมัครเป็นชาย  ต้องพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าจะไม่ต้องรับราชการทหาร

          คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

          1.คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3 ในระบบหน่วยกิต

          2.เป็นผู้มีอายุนับถึงวันเปิดรับสมัคร ไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์

          3.ในกรณีที่ผู้สมัครขอรับทุนมีผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน ตามเกณฑ์ Paper–Based   (237 จาก 300 คะแนน ตามเกณฑ์   Computer–Based) สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จะต้องมีผลการสอบ GMAT ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน   และผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จะต้องมีผลการสอบ GRE ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน (ในหมวดภาษา และคณิตศาสตร์) ทั้งนี้ โดยนำผลการสอบมาแสดงด้วย และ/หรือมีหลักฐานตอบรับเข้าศึกษาหรือกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ในอันดับ Top 50  ตามสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด  ธนาคารจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

           เอกสาร หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมกับใบสมัคร

          1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปทุกใบ

          2.สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำหรับผู้สมัครชายจะต้องยื่นใบแสดงผลการคัดเลือกทหาร (สด.8 หรือ สด.43)   โดยให้นำต้นฉบับมาแสดงประกอบด้วย

          3.สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตรพร้อมหลักฐานแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (Transcript of Records)   ฉบับจริงพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด

          4.หลักฐานการแสดงผลการสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน ตามเกณฑ์ Paper–Based (237 จาก 300 คะแนน ตามเกณฑ์ Computer–Based) สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาบริหารธุรกิจ จะต้องมีผลการสอบ GMAT ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน   และผู้ที่ศึกษาในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จะต้องมีผลการสอบ GRE ไม่ต่ำกว่า 1,000 คะแนน (ในหมวดภาษา และคณิตศาสตร์)      ทั้งนี้โดยนำผลการสอบมาแสดงด้วย

          5.ในกรณีที่มีหลักฐานตอบรับเข้าศึกษา หรือกำลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอยู่ในอันดับ Top 50 ตามสาขาวิชาที่ธนาคารกำหนด ให้นำต้นฉบับมาแสดงประกอบ

          6.ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

           สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

          1.ผู้ได้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาตามที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะรับเข้าเป็นพนักงานตามข้อบังคับของธนาคาร

          2.ผู้ได้รับทุนที่ธนาคารรับเข้าเป็นพนักงานธนาคาร จะต้องทำงานให้ธนาคารเป็นเวลาไม่น้อยกว่า   3 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

          3.กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติงานชดใช้ให้กับธนาคารตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของธนาคาร จะต้องชดใช้เงินเป็นจำนวน 3 เท่าของทุนที่ได้รับจากธนาคาร โดยไม่มีการลดหย่อนในกรณีกลับมาปฏิบัติงานแต่ไม่ครบตามกำหนดเวลา

          4.กรณีผู้รับทุนไม่สามารถศึกษาได้สำเร็จตามหลักสูตรที่กำหนด ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ จะต้องชดใช้เงินให้แก่ธนาคารเป็นจำนวนเท่ากับทุนที่ได้รับจากธนาคาร พร้อมทั้งยินยอมให้ธนาคารคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ   15   ต่อปี นับตั้งแต่วันเริ่มรับทุนครั้งแรกจนถึงวันที่ธนาคารได้รับเงินชดใช้ครบถ้วน โดยจะต้องชดใช้ให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร แต่ไม่ต้องผูกพันปฏิบัติงานชดใช้

          5.ผู้ได้รับทุนจะต้องทำสัญญากับธนาคารตามสัญญาการรับทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ และจะต้อง ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของธนาคารเกี่ยวกับทุนการศึกษาโดยเคร่ง

          สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร   ชั้น  14 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104047 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

         

           ข้อมูล : คอลัมน์ ทุนใหม่ล่าสุดนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 378 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์