ทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ คัดเลือกบุคคลภายนอกเรียนป.โท ใน-นอก

 

 

          ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ และปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2551 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 จำนวนรวม 5 ทุน โดยได้กำหนดหลักสูตรและวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังต่อไปนี้

          1.ทุนที่รับสมัคร จำนวน 3 ทุน โดยแยกเป็นหลักสูตรภาษาไทย จำนวน 1 ทุน และหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 2 ทุน เพื่อศึกษาในสาขาวิชาต่อไปนี้    

          -ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร หรือสาขาวิชาหลักของการบัญชี การตลาด และการเงินการธนาคาร

          -ด้านเศรษฐศาสตร์

          -ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะสาขา MIS (Management Information System)

          -ด้านการบริหารความเสี่ยง

          -ด้านตรวจสอบ

          -ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์

          2.สถาบันการศึกษา                 

          -สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร/สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยมหิดล/มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

          1.มีสัญชาติไทย

          2.ไม่เป็นผู้มีร่างกายพิการ ทุพพลภาพ หรือเป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ

          3.ถ้าผู้สมัครเป็นชาย ต้องพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

          คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

          1.ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท โดยผ่านปีการศึกษาที่ 1 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 ในระบบหน่วยกิต

          2.ต้องมีอายุนับถึงวันเปิดรับสมัคร ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

          การรับสมัคร                  

          -ผู้สมัครต้องมากรอกใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนบริหารการเรียนรู้ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร   ชั้น 14 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63 ถนนพระราม  9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

          -รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

          เอกสาร หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมกับใบสมัคร

          -รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1x1.5 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หลังรูปทุกใบ

          -สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำหรับผู้สมัครชายจะต้องยื่นใบแสดงผลการคัดเลือกทหาร (สด.8 หรือ สด.43) โดยให้นำต้นฉบับมาแสดงประกอบด้วย

          -หลักฐานแสดงผลการเรียนตลอดปีการศึกษาที่ 1 (Transcript of Records) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

          -ใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน

          -ธนาคารจะติดประกาศ/แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน และพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการการศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์

          -หลังจากที่ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนแล้ว ธนาคารจะติดประกาศ/แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนเพื่อทราบ

          -หากผู้ได้รับทุนสละสิทธิ์การขอรับทุน ถูกเพิกถอนการให้ทุน หรือขาดคุณสมบัติที่จะได้รับทุน ธนาคารจะพิจารณาผู้ได้รับทุนตามลำดับถัดไปใ