ดนตรีสากล

ประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล        ดนตรีสากลเป็นดนตรีประเภทหนึ่งที่ชาวตะวันตกได้นำมาเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก  จึงทำให้ชนหลายชาติหลายภาษาสามารถเล่นดนตรีสากลได้        เครื่องดนตรีสากลที่ใช้กันในชนชาติต่าง ๆ  ส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ชนิดเดียวกัน  มีการบันทึกทำนองเพลงโดยใช้สัญลักษณ์เดียวกัน  ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกทำนองเพลงเรียกว่า โน้ตสากล  โน้ตสากลใช้เพื่อบันทึกทำนองเพลงเพื่อกันลืมและเป็นการกำนดทำนองเพลงว่าจะใช้เสียงสั้นยาวเพียงใด  หรือเน้นเสียงหนักเบาตรงช่วงใดนอกจากนี้โน้ตสากลยังมีความหมายอื่น ๆ อีกมากมาย        รูปแบบของดนตรีสากลในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะแตกต่างกันออกไป  ดนตรีสากลได้พัฒนาทั้งรูปแบบของเพลงและเครื่องดนตรีมาสู่ยุคปัจจุบันเป็นที่นิยมทั่วโลก       ประเภทของเครื่องดนตรีสากล        เครื่องดนตรีสากลมีมากมายหลายประเภท แบ่งตามหลักในการทำเสียงหรือวิธีการบรรเลงเป็น  5  ประเภท  ดังนี้1.  เครื่องสาย      เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทำให้เกิดเสียงโดยการทำให้สายสั่นสะเทือนสายที่ใช้เป็นสายโลหะหรือสายเอ็น  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย  แบ่งตามวิธีการเล่นเป็น  2  จำพวก คือ1)  เครื่องดีด  ได้แก่  กีตาร์  แบนโจ  ฮาร์ป                                                           2)  เครื่องสี  ได้แก่  ไวโอลิน  วิโอลา        2.  เครื่องเป่าลมไม้                เครื่องดนตรีประเภทนี้แบ่งตามวิธีทำให้เกิดเสียงเป็น 2 ประเภท  คือ        1)  จำพวกเป่าลมผ่านช่องลม  ได้แก่  เรคอร์เดอร์  ปิคโคโล  ฟลูต
          
        2)  จำพวกเป่าลมผ่านลิ้น  ได้แก่  คลาริเน็ต แซกโซโฟน
         
3.  เครื่องเป่าโลหะ               เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทำให้เกิดเสียงโดยการเป่าลมให้ผ่านริมฝีปากไปปะทะกับช่องที่เป่า ได้แก่  ทรัมเป็ต  ทรอมโบน  เป็นต้น             4.   เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด   
เครื่องดนตรีประเภทนี้เล่นโดยใช้นิ้วกดลงบนลิ้มนิ้วของเครื่องดนตรี ได้แก่  เปียโน  เมโลเดียน  คีย์บอร์ดไฟฟ้า  อิเล็กโทน
5.  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม คือ1)    เครื่องตีที่ทำทำนอง ได้แก่  ไซโลไฟน   เบลไลรา  ระฆังราว                เครื่องตีที่ทำจังหวะ ได้แก่  ทิมปานี  กลองใหญ่  กลองแตร็ก  ทอมบา        กลองชุด  ฉาบ  กรับ  ลูกแซก                 1.  การกำเนิดดนตรีสากลในสมัยโบราณ  มนุษย์รู้จัก เคาะ  ตี  และนำสิ่งต่าง ๆ  มาเป่าทำให้เกิดเสียง  เช่น เป่าเขาสัตว์  ตีเกราะเคาะไม้  ต่อมามี การนำเครื่องเคาะจังหวะหรือเครื่งอดนตรีมาบรรเลงประกอบพิธีกรรมที่มนุษย์จัดขึ้น  ตามหลักฐานพบว่า  ศาสนาคริสต์เป็นจุดเริ่มแรกของ การกำเนิดดนตรีสากล  และเป็นที่นิยมทั่วโลกในเวลาต่อมา  2.  วิวัฒนาการของดนตรีสากลดนตรีสากล  เริ่มใช้ครั้งแรกในพิธีทางศาสนาโดยเริ่มจากการใช้คำพูดธรรมดาในการประกอบพิธี  ต่อมาได้ประดิษฐ์คำพูดให้มีระดับเสียงต่าง ๆ  ทำให้ชวนฟังยิ่งขึ้นจนกลายเป็นทำนองเพลงขึ้น จากนั้นเริ่มมีการนำดนตรีลักษณะดังกล่าวไปเล่นในที่สาธารณะ    โดยมีเนื้อร้องกล่าวถึงความรัก  ความกล้าหาญ  การรบ  และนิทาน  นอกจากนี้บรรดาราชวงศ์  ขุนนาง  หรือผู้มีฐานะดี  มักมีวงดนตรีเอาไว้ประดับบารมี  ต่อมาดนตรีสากลได้รับความนิยมแพร่หลาย  มีการจัดการแสดงดนตรีและมีการนำดนตรีมาใช้ในธุรกิจการค้ามากขึ้น วงดนตรีสากล        วงซิมโฟนี (Symphony  Orchestra)  เป็นวงดนตรีสากลขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีสากล 4  กลุ่ม ประเภทของเครื่องดนตรีสากล ได้แก่  กลุ่มเครื่องสาย  กลุ่มเครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องเป่าลมไม้  และเครื่องตีประกอบจังหวะ  วงดนตรีลักษณะนี้จะมีผู้อำนวยเพลงซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการบรรเลง  จะนั่งหรือยืนบรรเลงตามลักษณะของเครื่องดนตรี 

วงสติรงคอมโบ (String  Combo)
 
เป็นวงดนตรีขนาดเล็กประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประมาณ 4 – 5  ชิ้น  กล่าวคือ  มีกีตาร์ลีด  กีตาร์เบส  ออร์แกนหรือคีย์บอร์ด  และกลองชุด เป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ของวัยรุ่นที่นิยมเล่นเพลงป๊อปทั่ว ๆ ไป 

วงโยธวาทิต  (Military  Band)
 
เป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรี  3  ประเภทใหญ่  ๆ  คือ  เครื่องเป่าลมไม้  เครื่องเป่าทองเหลือง  และเครื่องประกอบจังหวะ   นิยมใช้เดินขบวนสวนสนาม และบรรเลงประกอบพิธีการต่าง ๆ  ตามโอกาส
การดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากล         เครื่องดนตรีสากลมีหลายประเภท  เราควรดูแลรักษาให้ถูกต้องตามประเภทของเครื่องดนตรี  ซึ่งจะทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน  การดูแลรักษามีวิธีการง่ายๆ ดังนี้ .      เครื่องสายก่อนหรือหลังการเล่น  ให้ใช้ผ้าแห้งลูบเบาๆ บนสายและตัวเครื่อง  เพ่อขจัดฝุ่นคราบไคลต่างๆ ถ้าเป็นเครื่องสายที่ใช้คันชักสี  เมื่อเล่นเสร็จแล้ว ต้องปรับคันชักไม่ให้สายตึงเกินไป     ก่อนที่จะนำไปเก็บในกล่องเพราะหากปล่อยให้สายตึงเป็นเวลานาน อาจชำรุดได้ 2.      เครื่องเป่าลมไม้1)      ประเภทเป่าลมผ่านช่องลม  ให้ใช้ผ้านุ่มเช็ดตัวเครื่องก่อนและหลังการเป่า  ส่วนเครื่องเป่าที่เป็นโลหะ  ให้ใช้ผ้านุ่มและแตะน้ำมันที่สำหรับทำความสะอาดเครื่องดนตรี แล้วลูบไปตามกระเดื่องกลไกและตัวเคลื่อนให้ทั่ว  เพื่อทำให้กระเดื่องกลไกเกิดความคล่องตัวในการใช้งาน  และช่วยไม่ให้เกิดสนิม2)      และเพิ่มการทำความสะอาดปากเป่าและลิ้นด้วยการถอดออกมาล้างทำความสะอาด จากนั้นผึ่งลมและเช็ดให้แห้งก่อนใช้ฝาครอบสวมส่วนบน  แล้วจึงเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย3.เครื่องเป่าลมทองเหลืองใช้ผ้านุ่มเช็ดตัวเครื่องให้สะอาดก่อนและหลังการใช้ เมื่อใช้เสร็จแล้วให้กดกระเดื่องสำหรับไล่น้ำลายแล้วเป่าลมแรงๆ เข้าไปตรงปากเป่าเพื่อไล่หยดน้ำลายที่ค้างอยู่ในท่อ เสร็จแล้วถอดปากเป่าออกมาทำความสะอาด  โดยใช้ผ้าเช็ดและใช้เศษผ้าแตะครีมขัดโลหะลูบเก็บใส่4.  เครื่องดนตรีประเภทมีลิ่มนิ้ว        ใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าแห้ง เช็ดถูที่ตัวเครื่องและบริเวณลิ่มนิ้วให้สะอาด  ปิดฝาครอบแล้วใช้ผ้าคลุมให้เรียบร้อยกล่องให้เรียบร้อย5.  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี        ใช้ผ้านุ่มเช็ดตัวเครื่องและส่วนที่ใช้ตีให้สะอาดก่อนและหลังการเล่นทุกครั้ง และเก็บเครื่องดรตรีใส่กล่องหรือใช้ผ้าคลุมทุกครั้งที่เล่นเสร็จแล้ว  นางสาวอุบลรัตน์   เจริญศรี  ม.4/6  เลขที่19

รูปภาพของ mmkkamtorn

อ้างอิงด้วยว่ามาจากไหน

รูปภาพของ ssspoonsak

1. การคัดลอกข้อมูลจากไฟล์ word หรือจากเว็บไซต์มาใส่เลยไม่ถูกต้อง
2. ต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลทั้งข้อความและรูปภาพให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะถูกฟ้องร้องได้
3. หากข้อมูลเป็นของตนเองก็บอกด้วยว่าเป็นของใคร

ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์