ดนตรีสากล

ประวัติความเป็นมาของดนตรีสากล        ดนตรีสากลเป็นดนตรีประเภทหนึ่งที่ชาวตะวันตกได้นำมาเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก  จึงทำให้ชนหลายชาติหลายภาษาสามารถเล่นดนตรีสากลได้        เครื่องดนตรีสากลที่ใช้กันในชนชาติต่าง ๆ  ส่วนใหญ่เป็นมาตรฐานเดียวกัน  ชนิดเดียวกัน  มีการบันทึกทำนองเพลงโดยใช้สัญลักษณ์เดียวกัน  ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกทำนองเพลงเรียกว่า โน้ตสากล  โน้ตสากลใช้เพื่อบันทึกทำนองเพลงเพื่อกันลืมและเป็นการกำนดทำนองเพลงว่าจะใช้เสียงสั้นยาวเพียงใด  หรือเน้นเสียงหนักเบาตรงช่วงใดนอกจากนี้โน้ตสากลยังมีความหมายอื่น ๆ อีกมากมาย        รูปแบบของดนตรีสากลในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะแตกต่างกันออกไป  ดนตรีสากลได้พัฒนาทั้งรูปแบบของเพลงและเครื่องดนตรีมาสู่ยุคปัจจุบันเป็นที่นิยมทั่วโลก       ประเภทของเครื่องดนตรีสากล        เครื่องดนตรีสากลมีมากมายหลายประเภท แบ่งตามหลักในการทำเสียงหรือวิธีการบรรเลงเป็น  5  ประเภท  ดังนี้1.  เครื่องสาย      เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทำให้เกิดเสียงโดยการทำให้สายสั่นสะเทือนสายที่ใช้เป็นสายโลหะหรือสายเอ็น  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย  แบ่งตามวิธีการเล่นเป็น  2  จำพวก คือ1)  เครื่องดีด  ได้แก่  กีตาร์  แบนโจ  ฮาร์ป                                                           2)  เครื่องสี  ได้แก่  ไวโอลิน  วิโอลา        2.  เครื่องเป่าลมไม้                เครื่องดนตรีประเภทนี้แบ่งตามวิธีทำให้เกิดเสียงเป็น 2 ประเภท  คือ        1)  จำพวกเป่าลมผ่านช่องลม  ได้แก่  เรคอร์เดอร์  ปิคโคโล  ฟลูต
          
        2)  จำพวกเป่าลมผ่านลิ้น  ได้แก่  คลาริเน็ต แซกโซโฟน
         
3.  เครื่องเป่าโลหะ               เครื่องดนตรีประเภทนี้ ทำให้เกิดเสียงโดยการเป่าลมให้ผ่านริมฝีปากไปปะทะกับช่องที่เป่า ได้แก่  ทรัมเป็ต  ทรอมโบน  เป็นต้น             4.   เครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด   
เครื่องดนตรีประเภทนี้เล่นโดยใช้นิ้วกดลงบนลิ้มนิ้วของเครื่องดนตรี ได้แก่  เปียโน  เมโลเดียน  คีย์บอร์ดไฟฟ้า  อิเล็กโทน
5.  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม คือ1)    เครื่องตีที่ทำทำนอง ได้แก่  ไซโลไฟน   เบลไลรา  ระฆังราว                เครื่องตีที่ทำจังหวะ ได้แก่  ทิมปานี  กลองใหญ่  กลองแตร็ก  ทอมบา        กลองชุด  ฉาบ  กรับ  ลูกแซก                 1.  การกำเนิดดนตรีสากลในสมัยโบราณ  มนุษย์รู้จัก เคาะ  ตี  และนำสิ่งต่าง ๆ  มาเป่าทำให้เกิดเสียง  เช่น เป่าเขาสัตว์  ตีเกราะเคาะไม้  ต่อมามี การนำเครื่องเคาะจังหวะหรือเครื่งอดนตรีมาบรรเลงประกอบพิธีกรรมที่มนุษย์จัดขึ้น  ตามหลักฐานพบว่า  ศาสนาคริสต์เป็นจุดเริ่มแรกของ การกำเนิดดนตรีสากล  และเป็นที่นิยมทั่วโลกในเวลาต่อมา  2.  วิวัฒนาการของดนตรีสากลดนตรีสากล  เริ่มใช้ครั้งแรกในพิธีทางศาสนาโดยเริ่มจากการใช้คำพูดธรรมดาในการประกอบพิธี  ต่อมาได้ประดิษฐ์คำพูดให้มีระดับเสียงต่าง ๆ  ทำให้ชวนฟังยิ่งขึ้นจนกลายเป็นทำนองเพลงขึ้น จากนั้นเริ่มมีการนำดนตรีลักษณะดังกล่าวไปเล่นในที่สาธารณะ    โดยมีเนื้อร้องกล่าวถึงความรัก  ความกล้าหาญ  การรบ  และนิทาน  นอกจากนี้บรรดาราชวงศ์  ขุนนาง  หรือผู้มีฐานะดี  มักมีวงดนตรีเอาไว้ประดับบารมี  ต่อมาดนตรีสากลได้รับความนิยมแพร่หลาย  มีการจัดการแสดงดนตรีและมีการนำดนตรีมาใช้ในธุรกิจการค้ามากขึ้น วงดนตรีสากล        วงซิมโฟนี (Symphony  Orchestra)  เป็นวงดนตรีสากลขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีสากล 4  กลุ่ม ประเภทของเครื่องดนตรีสากล ได้แก่  กลุ่มเครื่องสาย  กลุ่มเครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องเป่าลมไม้  และเครื่องตีประกอบจังหวะ  วงดนตรีลักษณะนี้จะมีผู้อำนวยเพลงซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการบรรเลง  จะนั่งหรือยืนบรรเลงตามลักษณะของเครื่องดนตรี 

วงสติรงคอมโบ (String  Combo)
 
เป็นวงดนตรีขนาดเล็กประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประมาณ 4 – 5  ชิ้น  กล่าวคือ  มีกีตาร์ลีด  กีตาร์เบส  ออร์แกนหรือคีย์บอร์ด  และกลองชุด เป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่ของวัยรุ่นที่นิยมเล่นเพลงป๊อปทั่ว ๆ ไป 

วงโยธวาทิต  (Military  Band)
 
เป็นวงดนตรีที่มีเครื่องดนตรี  3  ประเภทใหญ่  ๆ  คือ  เครื่องเป่าลมไม้  เครื่องเป่าทองเหลือง  และเครื่องประกอบจังหวะ   นิยมใช้เดินขบวนสวนสนาม และบรรเลงประกอบพิธีการต่าง ๆ  ตามโอกาส
การดูแลรักษาเครื่องดนตรีสากล         เครื่องดนตรีสากลมีหลายประเภท  เราควรดูแลรักษาให้ถูกต้องตามประเภทของเครื่องดนตรี  ซึ่งจะทำให้มีอายุการใช้งานยาวนาน  การดูแลรักษามีวิธีการง่ายๆ ดังนี้ .      เครื่องสายก่อนหรือหลังการเล่น  ให้ใช้ผ้าแห้งลูบเบาๆ บนสายและตัวเครื่อง  เพ่อขจัดฝุ่นคราบไคลต่างๆ ถ้าเป็นเครื่องสายที่ใช้คันชักสี  เมื่อเล่นเสร็จแล้ว ต้องปรับคันชักไม่ให้สายตึงเกินไป     ก่อนที่จะนำไปเก็บในกล่องเพราะหากปล่อยให้สายตึงเป็นเวลานาน อาจชำรุดได้ 2.      เครื่องเป่าลมไม้1)      ประเภทเป่าลมผ่านช่องลม  ให้ใช้ผ้านุ่มเช็ดตัวเครื่องก่อนและหลังการเป่า  ส่วนเครื่องเป่าที่เป็นโลหะ  ให้ใช้ผ้านุ่มและแตะน้ำมันที่สำหรับทำความสะอาดเครื่องดนตรี แล้วลูบไปตามกระเดื่องกลไกและตัวเคลื่อนให้ทั่ว  เพื่อทำให้กระเดื่องกลไกเกิดความคล่องตัวในการใช้งาน  และช่วยไม่ให้เกิดสนิม2)      และเพิ่มการทำความสะอาดปากเป่าและลิ้นด้วยการถอดออกมาล้างทำความสะอาด จากนั้นผึ่งลมและเช็ดให้แห้งก่อนใช้ฝาครอบสวมส่วนบน  แล้วจึงเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อย3.เครื่องเป่าลมทองเหลืองใช้ผ้านุ่มเช็ดตัวเครื่องให้สะอาดก่อนและหลังการใช้ เมื่อใช้เสร็จแล้วให้กดกระเดื่องสำหรับไล่น้ำลายแล้วเป่าลมแรงๆ เข้าไปตรงปากเป่าเพื่อไล่หยดน้ำลายที่ค้างอยู่ในท่อ เสร็จแล้วถอดปากเป่าออกมาทำความสะอาด  โดยใช้ผ้าเช็ดและใช้เศษผ้าแตะครีมขัดโลหะลูบเก็บใส่4.  เครื่องดนตรีประเภทมีลิ่มนิ้ว        ใช้ผ้าสักหลาดหรือผ้าแห้ง เช็ดถูที่ตัวเครื่องและบริเวณลิ่มนิ้วให้สะอาด  ปิดฝาครอบแล้วใช้ผ้าคลุมให้เรียบร้อยกล่องให้เรียบร้อย5.  เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตี        ใช้ผ้านุ่มเช็ดตัวเครื่องและส่วนที่ใช้ตีให้สะอาดก่อนและหลังการเล่นทุกครั้ง และเก็บเครื่องดรตรีใส่กล่องหรือใช้ผ้าคลุมทุกครั้งที่เล่นเสร็จแล้ว  นางสาวอุบลรัตน์   เจริญศรี  ม.4/6  เลขที่19

รูปภาพของ mmkkamtorn

อ้างอิงด้วยว่ามาจากไหน

รูปภาพของ ssspoonsak

1. การคัดลอกข้อมูลจากไฟล์ word หรือจากเว็บไซต์มาใส่เลยไม่ถูกต้อง
2. ต้องอ้างอิงแหล่งข้อมูลทั้งข้อความและรูปภาพให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะถูกฟ้องร้องได้
3. หากข้อมูลเป็นของตนเองก็บอกด้วยว่าเป็นของใคร

ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 85 คน กำลังออนไลน์