มศว คัดเรียนพยาบาล 65 คน

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เรียน 4 ปี ระบบรับสมัครแบบสอบตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2553 จำนวน 65 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2553


          คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจำแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
          กลุ่มที่ 1 รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือกลุ่มสาขา 115
          1.1เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้(ผู้ที่สอบเทียบได้ไม่มีสิทธิ์สมัคร)
          1.2มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
          กลุ่มที่ 2 โครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน หรือกลุ่มสาขา 019 เป็นผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ดังนี้
          2.1มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 (สำเนาแสดงผลการศึกษา)
          2.2เป็นชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
          2.3มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ของพื้นที่ความรับผิดชอยขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีจนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2552(สำเนาทะเบียนบ้าน)
          2.4มีประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน(เอกสารสุขภาพชุมชน 01)
          2.5มีประสบการณ์ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เอกสารสุขภาพชุมชน 02)
          2.6ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มีผู้แทนจากองค์กรในชุมชน ตั้งแต่ 3 องค์กรขึ้นไป อาทิ อบท.,อบต.,หน่วยบริการสุขภาพ,องค์กรในชุมชนเช่นโรงเรียน ,ผู้นำชุมชน ฯลฯ โดยผู้สมัครแสดงหลักฐานการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกดังกล่าว
          สำหรับกรณีที่ไม่ได้มีการคัดเลือกในรูปแบบของคณะกรรมการ อาจเป็นการพิจารณาคัดเลือกโดยสภาเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องแสดงหลักฐานการคัดเลือกดังนี้
          -คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก
          -รายงานการประชุมผลการคัดเลือก
          ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการอนุมัติและการสนับสนุนทุนการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพในพื้นที่ในการเข้าศึกษาเพื่อกลับไปปฏิบัติงานเป็นบุคลากรในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว(หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานหรือโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจ้างงานที่จะรองรับเมื่อสำเร็จการศึกษา จำได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
          หมายเหตุ ผู้สมัครกลุ่มที่ 2 รหัสกลุ่ม 019 ต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
          1.หลักฐานแสดงคุณสมบัติตั้งแต่2.1-2.6 โดยส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนด่วน ถึง งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2552
          2.แบบฟอร์มเอกสารสุขภาพชุมชน 01-04 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://nurse.swu.ac.th
          3.ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกจากองค์กรในชุมชนจริง มิฉะนั้นจถือว่าการสมัครสอบคัดเลือกเป็นโมฆะ
          4.ศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมโครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนได้ที่ http://nurse.swu.ac.th
          กลุ่มที่ 3 โครงการรับจากผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ให้ระบุรหัสกลุ่มสาขา 036)เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเที่ยบเท่า และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ระยะเวลาการศึกษาไม่่น้อยกว่า 1 ปี)โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50


          ผู้สมัครต้องส่งหลักฐาน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาหลักฐานการศึกษา(จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล)โดยทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนด่วน ถึงงานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2552
          สนใจเข้าดูวิธีการสมัครได้ที่ http://www.admission.swu.ac.th แล้วสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ โทร.0-2649-5000 ต่อ 1800 ,1821 หรือ 08-9922-2549โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 310 คน กำลังออนไลน์