มศว คัดเรียนพยาบาล 65 คน

          คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เรียน 4 ปี ระบบรับสมัครแบบสอบตรงทั่วประเทศ ปีการศึกษา 2553 จำนวน 65 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2553


          คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
          1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจำแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
          กลุ่มที่ 1 รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ หรือกลุ่มสาขา 115
          1.1เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้(ผู้ที่สอบเทียบได้ไม่มีสิทธิ์สมัคร)
          1.2มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
          กลุ่มที่ 2 โครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน หรือกลุ่มสาขา 019 เป็นผู้สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ดังนี้
          2.1มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50 (สำเนาแสดงผลการศึกษา)
          2.2เป็นชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 (สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
          2.3มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ของพื้นที่ความรับผิดชอยขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้ นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีจนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2552(สำเนาทะเบียนบ้าน)
          2.4มีประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน(เอกสารสุขภาพชุมชน 01)
          2.5มีประสบการณ์ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เอกสารสุขภาพชุมชน 02)
          2.6ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มีผู้แทนจากองค์กรในชุมชน ตั้งแต่ 3 องค์กรขึ้นไป อาทิ อบท.,อบต.,หน่วยบริการสุขภาพ,องค์กรในชุมชนเช่นโรงเรียน ,ผู้นำชุมชน ฯลฯ โดยผู้สมัครแสดงหลักฐานการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกดังกล่าว
          สำหรับกรณีที่ไม่ได้มีการคัดเลือกในรูปแบบของคณะกรรมการ อาจเป็นการพิจารณาคัดเลือกโดยสภาเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องแสดงหลักฐานการคัดเลือกดังนี้
          -คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก
          -รายงานการประชุมผลการคัดเลือก
          ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการอนุมัติและการสนับสนุนทุนการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพในพื้นที่ในการเข้าศึกษาเพื่อกลับไปปฏิบัติงานเป็นบุคลากรในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว(หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานหรือโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนการจ้างงานที่จะรองรับเมื่อสำเร็จการศึกษา จำได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
          หมายเหตุ ผู้สมัครกลุ่มที่ 2 รหัสกลุ่ม 019 ต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
          1.หลักฐานแสดงคุณสมบัติตั้งแต่2.1-2.6 โดยส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนด่วน ถึง งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2552
          2.แบบฟอร์มเอกสารสุขภาพชุมชน 01-04 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://nurse.swu.ac.th
          3.ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกจากองค์กรในชุมชนจริง มิฉะนั้นจถือว่าการสมัครสอบคัดเลือกเป็นโมฆะ
          4.ศึกษารายละเอียดการเข้าร่วมโครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืนได้ที่ http://nurse.swu.ac.th
          กลุ่มที่ 3 โครงการรับจากผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ให้ระบุรหัสกลุ่มสาขา 036)เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเที่ยบเท่า และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(ระยะเวลาการศึกษาไม่่น้อยกว่า 1 ปี)โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50


          ผู้สมัครต้องส่งหลักฐาน 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาหลักฐานการศึกษา(จบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล)โดยทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนด่วน ถึงงานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2552
          สนใจเข้าดูวิธีการสมัครได้ที่ http://www.admission.swu.ac.th แล้วสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ โทร.0-2649-5000 ต่อ 1800 ,1821 หรือ 08-9922-2549โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 60 คน กำลังออนไลน์