มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับโครงการพิเศษ 300 คน

           โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปิดรับนิสิต

ประจำปีการศึกษา 2551 ทั้งหมด 300 คน โดยจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2551 ถึง 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2551

          สาขาที่เปิดรับสมัคร

          -สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 60 คน

          -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 60 คน

          -สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ จำนวน 60 คน

          -สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 60 คน

          -สาขาวิชาวิทยาการสิ่งทอ จำนวน 60 คน

          เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

           การคัดเลือกเข้าศึกษาจะพิจารณาจากผู้ที่มีคะแนนสูงสุดเรียงลำดับตามจำนวนรับ จากผลคะแนน O-NET และ A-NET การสอบสัมภาษณ์

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

           1.จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์

          2.มีอายุไม่เกิน 35 ปี

          3.มีผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน O-NET (Ordinary National Educational Test) ภาษาอังกฤษ (03) มีผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง A-NET (Advance National Educational Test) ใน 2 รายวิชาคือ คณิตศาสตร์ (14) และวิทยาศาสตร์ (15)

           4.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมปลาย (GPAX) 2.00 ขึ้นไป

          เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

          1.รูปถ่ายสำหรับติดบัตรประจำตัวผู้สมัคร จำนวน 3 รูป ขนาด 1.5 นิ้ว (ชุดเดียวกับที่ติดใบสมัคร)

          2.สำเนาคะแนน O-NET และ A-NET

          3.สำเนาใบวุฒิบัตร (ม.6 หรือเทียบเท่า หรือระดับอุดมศึกษา)

          4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา

          5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง ให้อยู่แผ่นเดียวกัน) เอกสารสำเนาลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และต้องนำฉบับจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ

          สถานที่ติดต่อ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคาร 3 ชั้น 1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.0-2940-6155

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104049 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

            ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 378 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์