เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

             ประวัติศาสตร์สากลในความหมายโดยทั่วไป  หมายถึง  ประวัติศาสตร์ของผู้คนชาติต่าง ๆ ในโลกตะวันตก ( Westerm World ) ซึ่งได้แก่ ผู้คนและชาติในทวีปยุโรป และอเมริกา ประวัติศาสตร์สากลมีช่วงเวลาที่ยาวนาน นักประวัติศสตร์ได้แบ่งเป็นช่วงเวลาที่มีลักษณะร่วมกันเรียกเป็นสมัย คือสมัยโบราณ  สมัยกลาง  สมัยใหม่  สมัยปัจจุบัน  หรือ่วมสมัย

            นักประวัติศาสตร์สากล  ได้พั๖นาวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์มาเป็นเวลาประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว เพื่อให้การศึกษาประวัติศาสตร์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทำให้เรารูและเข้าใจเรื่องราวทั้งหลายของผู้คนในอดีตได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการเข้าใจปัจจุบันและการคาดการณ์แนวโน้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล

       การนับและการเทียบศักราชสากล

1. การนับศักราชสากลที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันคือ คริสต์ศักราช ซึ่งเป็นศักราชของคริสต์ศาสนา เริ่มนัเมื่อพระเยซู (ประสุติ) ซึ่งเป็นศาสนาของคริสต์ศาสนาประสูติ นับเป็น คริสต์ศักราช 1( ค.ศ.1) A.D.1 ย่อมาจากคำว่า "Anno Domini"

2. การนับศักราชไทย ที่ใช้กันปัจจุบัน คือพุทธศักราช ซึ่งเป็นศักราชของพระพุทธศสนาคือ พ.ศ.1 หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธประรินิพพานแล้ว 1ปี ปีแรกนับเป็นพ.ศ.0 เมื่อครบ 1ปี จึงเริ่มนับ พ.ศ. 1

          นอกจาดนับศักราชเป็น พ.ศ. แล้ว ในเมืองไทยยังมีการนับศักราชแบบอื่น ๆ ด้วย คือ รัตนโกสินทร์ศก ( ร.ศ.) จุลศักราช (จ.ส.)มหาศักราช(ม.ศ.)มีเกณฑ์การเทียบดดังนี้

ร.ศ.+2324 = พ.ศ.     พ.ศ. -2324 = ร.ศ.

จ.ศ.+1181 = พ.ศ.    พ.ศ. - 1181 = จ.ศ.   

ม.ศ.+ 621 = พ.ศ.     พ.ศ. - 621 =   ม.ศ.

หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

1. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

    - แบ่งตามความเจริญทางอารยธรรมของประมนุษย์

    - แบ่งตามการเริ่มต้นของเหตุการณ์สำคัญ

    - แบ่งตามชื่อของจักรวรรดิ หรืออาณาจักที่สำคัญที่รุ่งเรือง

    - แบ่งตามราชวงศ์ที่ปกครองประเทศ

    - แบ่งตามการตั้งเมือหลวง

 

  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์
สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ สมัยปัจจุบันหรือร่วมสมัย
ยุคหินเก่า มนุษย์ใช้เครื่องมือทำด้วยหินหยาบ ๆ อาศัยอยู่ในถ้ำ ล่าสัตว์ เริ่มประมาณ ๓,๕๐๐ ปีก่อน ค.ศ.เมื่อมนุษย์ประดิษฐ์อักษรถึง ค.ศ. ๔๗๖ เมื่อจักรวรรดิโรมันสิ้นสุด เพราะการรุกรานของพวกอนารยชนเยอรมัน เริ่ม ค.ศ. ๔๗๖ หลังสิ้นสุดจัรวรรดิโรมัน จนถึง ค.ศ.๑๔๙๒ เมื่อคริสโตเฟอร์ดโคลัมมบัส ค้นพบทวีปอเมริกา เริ่มจาก ค.ศ. ๑๔๙๒ เมื่อยุโรปขยายอำนาจและอิทธิพลไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลก ทำให้มีผลต่อความเจริญของโลกมัยใหม่ จนถึง ค.ศ.๑๙๔๕ เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เริ่มจาก ค.ศ.๑๙๔๕ จนถึงเหตุการณ์และความเจริญปัจจุบัน มีผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน
ยุคหินใหม่  มนุษย์ใช้เครื่องมือหินที่มีการขูดแต่ง ตั้งถิ่นฐานเพราะปลูก เลี้ยงสัตว์
ยุคโลหะ มนุษย์ใช้เครื่องมือที่ทำด้วยโลหะ เช่น สำริด เหล็ก อยู่เป็นชุมชน

 

   2. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

ส่วนใหญ่ยึดถือหลักเกณฑ์ของประวัติศาสตร์สากล แบ่งเป็น สมัยก่อนแรวัติศาสตร์ไทย และสมัยประวัติศาสตร์ไทย

สมัยประวัติศาสตร์แบ่งตาม

     - สมัยโบราณหรือสมัยก่อนสุโขทัย ตั้งแต่ พ.ศ. 1180 ถึง พ.ศ. 1792

     - สมัยสุโขทัย ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 ถึ. พ.ศ. 2310

     - สมัยอยุธยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2310 ถึง 2325

     - สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2325 ถึง ปัจจุบัน

                 การเทียบยุคสมัยสำคัญระหว่างประวัติศาสตร์สากลกับไทย

 

ประวัติศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยโบราณ-         อารยธรรมเมโสโปเตเมีย-         อารยธรรมอียิปต์-         อารยธรรมกรีก-         อารยธรรมโรมันสิ้นสุดสมัยโบราณ เมื่อ ค.ศ. ๔๗๖(พ.ศ.๑๐๑๙)  สมัยโบราณหรือสมัยก่อนสุโขทัย-         อาณาจักรลังกาสุกะ-         อาณาจักรทวารวดี-         อาณาจักรโยนกเชียงแสน-         อาณาจักรตามพรลิงค์
สมัยกลาง-         จักรวรรดิโรมันตะวันออกสิ้นสุด ค.ศ.๑๔๕๓-         การสร้างอาณาจักรคริสเตียน-         การปกครองในระบบฟิวดัล-         การฟื้นฟูเมืองและการค้า-         การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ-         การค้นพบทวีปอเมริกา สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยา
สมัยใหม่-         การสำรวจทางทะเล-         การปฏิวัติวิทยาศาสตร์-         การปฏิวัติอุตสาหกรรม-         การปฏิวัติฝรั่งเศส-         สงครามโลกครั้งที่ 1-2-         สิ้นสุดสมัยใหม่ ค.ศ.1945 สมัยธนบุรี
สมัยรัตนโกสินทร์
สมัยปัจจุบัน- ร่วมสมัย ปัจจุบัน -         ยุคสงครามเย็น-         ยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (๒๔๘๙  - ปัจจุบัน)

2. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

ส่วนใหญ่ยึดถือหลักเกณฑ์ของประวัติศาสตร์สากล

 ตัวอย่างเหตุหารณ์สำคัญที่แสดงความสัมพันธ์และความต่อเนื่องของกาลเวลา1. ประวัติศาสตร์สากล       เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์สากล คือ ยุคจักรววรดินิยม เกิดขึ้นมาจากปัจจัยหลายประการ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และพลังทางสังคม ซึ่งทำให้ประเทศในทวีปยุโปมีอำนาจเข้มแข็งมีความก้าวหน้า ทางด้านเศรษฐกิจ มีความเจรฺญรุ่งเรือง แต่การมีอำนาจความมั่งคงดังกล่าวเกิดขึ้นมาเพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรม และยุคจักรวรรดินิยม สิ้นสุดเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งทำให้มหาอำนาจทั้งหลายหยุดการล่าอาณานิคม แต่อาณานิคมทั้งหลายที่เป็นอยู่ก็คงเป็อาณานิคมต่อมาอีกหลายปี หลายชาติ เริ่มเรียกร้องเอกราช แล้วส่วนใหญ่ได้เอกราชคืนภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 2. ประวัติศาสตร์ไทย         เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย คือ ยุคการปรับปรุงประเทศอยู่ในช่วง พ.ศ. 2394-2475 หรือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างนี้มีการปรับปรุงและปฏิรูปประเทศทุกด้านทั้งการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ฯลฯ        

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 211 คน กำลังออนไลน์