เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์

             ประวัติศาสตร์สากลในความหมายโดยทั่วไป  หมายถึง  ประวัติศาสตร์ของผู้คนชาติต่าง ๆ ในโลกตะวันตก ( Westerm World ) ซึ่งได้แก่ ผู้คนและชาติในทวีปยุโรป และอเมริกา ประวัติศาสตร์สากลมีช่วงเวลาที่ยาวนาน นักประวัติศสตร์ได้แบ่งเป็นช่วงเวลาที่มีลักษณะร่วมกันเรียกเป็นสมัย คือสมัยโบราณ  สมัยกลาง  สมัยใหม่  สมัยปัจจุบัน  หรือ่วมสมัย

            นักประวัติศาสตร์สากล  ได้พั๖นาวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์มาเป็นเวลาประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว เพื่อให้การศึกษาประวัติศาสตร์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทำให้เรารูและเข้าใจเรื่องราวทั้งหลายของผู้คนในอดีตได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการเข้าใจปัจจุบันและการคาดการณ์แนวโน้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีเหตุผล

       การนับและการเทียบศักราชสากล

1. การนับศักราชสากลที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันคือ คริสต์ศักราช ซึ่งเป็นศักราชของคริสต์ศาสนา เริ่มนัเมื่อพระเยซู (ประสุติ) ซึ่งเป็นศาสนาของคริสต์ศาสนาประสูติ นับเป็น คริสต์ศักราช 1( ค.ศ.1) A.D.1 ย่อมาจากคำว่า "Anno Domini"

2. การนับศักราชไทย ที่ใช้กันปัจจุบัน คือพุทธศักราช ซึ่งเป็นศักราชของพระพุทธศสนาคือ พ.ศ.1 หลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธประรินิพพานแล้ว 1ปี ปีแรกนับเป็นพ.ศ.0 เมื่อครบ 1ปี จึงเริ่มนับ พ.ศ. 1

          นอกจาดนับศักราชเป็น พ.ศ. แล้ว ในเมืองไทยยังมีการนับศักราชแบบอื่น ๆ ด้วย คือ รัตนโกสินทร์ศก ( ร.ศ.) จุลศักราช (จ.ส.)มหาศักราช(ม.ศ.)มีเกณฑ์การเทียบดดังนี้

ร.ศ.+2324 = พ.ศ.     พ.ศ. -2324 = ร.ศ.

จ.ศ.+1181 = พ.ศ.    พ.ศ. - 1181 = จ.ศ.   

ม.ศ.+ 621 = พ.ศ.     พ.ศ. - 621 =   ม.ศ.

หลักเกณฑ์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ 

1. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

    - แบ่งตามความเจริญทางอารยธรรมของประมนุษย์

    - แบ่งตามการเริ่มต้นของเหตุการณ์สำคัญ

    - แบ่งตามชื่อของจักรวรรดิ หรืออาณาจักที่สำคัญที่รุ่งเรือง

    - แบ่งตามราชวงศ์ที่ปกครองประเทศ

    - แบ่งตามการตั้งเมือหลวง

 

  สมัยก่อนประวัติศาสตร์ สมัยประวัติศาสตร์
สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ สมัยปัจจุบันหรือร่วมสมัย
ยุคหินเก่า มนุษย์ใช้เครื่องมือทำด้วยหินหยาบ ๆ อาศัยอยู่ในถ้ำ ล่าสัตว์ เริ่มประมาณ ๓,๕๐๐ ปีก่อน ค.ศ.เมื่อมนุษย์ประดิษฐ์อักษรถึง ค.ศ. ๔๗๖ เมื่อจักรวรรดิโรมันสิ้นสุด เพราะการรุกรานของพวกอนารยชนเยอรมัน เริ่ม ค.ศ. ๔๗๖ หลังสิ้นสุดจัรวรรดิโรมัน จนถึง ค.ศ.๑๔๙๒ เมื่อคริสโตเฟอร์ดโคลัมมบัส ค้นพบทวีปอเมริกา เริ่มจาก ค.ศ. ๑๔๙๒ เมื่อยุโรปขยายอำนาจและอิทธิพลไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลก ทำให้มีผลต่อความเจริญของโลกมัยใหม่ จนถึง ค.ศ.๑๙๔๕ เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ เริ่มจาก ค.ศ.๑๙๔๕ จนถึงเหตุการณ์และความเจริญปัจจุบัน มีผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน
ยุคหินใหม่  มนุษย์ใช้เครื่องมือหินที่มีการขูดแต่ง ตั้งถิ่นฐานเพราะปลูก เลี้ยงสัตว์
ยุคโลหะ มนุษย์ใช้เครื่องมือที่ทำด้วยโลหะ เช่น สำริด เหล็ก อยู่เป็นชุมชน

 

   2. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

ส่วนใหญ่ยึดถือหลักเกณฑ์ของประวัติศาสตร์สากล แบ่งเป็น สมัยก่อนแรวัติศาสตร์ไทย และสมัยประวัติศาสตร์ไทย

สมัยประวัติศาสตร์แบ่งตาม

     - สมัยโบราณหรือสมัยก่อนสุโขทัย ตั้งแต่ พ.ศ. 1180 ถึง พ.ศ. 1792

     - สมัยสุโขทัย ตั้งแต่ พ.ศ. 1893 ถึ. พ.ศ. 2310

     - สมัยอยุธยา ตั้งแต่ พ.ศ. 2310 ถึง 2325

     - สมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2325 ถึง ปัจจุบัน

                 การเทียบยุคสมัยสำคัญระหว่างประวัติศาสตร์สากลกับไทย

 

ประวัติศาสตร์สากล ประวัติศาสตร์ไทย
สมัยโบราณ-         อารยธรรมเมโสโปเตเมีย-         อารยธรรมอียิปต์-         อารยธรรมกรีก-         อารยธรรมโรมันสิ้นสุดสมัยโบราณ เมื่อ ค.ศ. ๔๗๖(พ.ศ.๑๐๑๙)  สมัยโบราณหรือสมัยก่อนสุโขทัย-         อาณาจักรลังกาสุกะ-         อาณาจักรทวารวดี-         อาณาจักรโยนกเชียงแสน-         อาณาจักรตามพรลิงค์
สมัยกลาง-         จักรวรรดิโรมันตะวันออกสิ้นสุด ค.ศ.๑๔๕๓-         การสร้างอาณาจักรคริสเตียน-         การปกครองในระบบฟิวดัล-         การฟื้นฟูเมืองและการค้า-         การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ-         การค้นพบทวีปอเมริกา สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยา
สมัยใหม่-         การสำรวจทางทะเล-         การปฏิวัติวิทยาศาสตร์-         การปฏิวัติอุตสาหกรรม-         การปฏิวัติฝรั่งเศส-         สงครามโลกครั้งที่ 1-2-         สิ้นสุดสมัยใหม่ ค.ศ.1945 สมัยธนบุรี
สมัยรัตนโกสินทร์
สมัยปัจจุบัน- ร่วมสมัย ปัจจุบัน -         ยุคสงครามเย็น-         ยุคเทคโนโลยีการสื่อสาร       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (๒๔๘๙  - ปัจจุบัน)

2. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

ส่วนใหญ่ยึดถือหลักเกณฑ์ของประวัติศาสตร์สากล

 ตัวอย่างเหตุหารณ์สำคัญที่แสดงความสัมพันธ์และความต่อเนื่องของกาลเวลา1. ประวัติศาสตร์สากล       เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์สากล คือ ยุคจักรววรดินิยม เกิดขึ้นมาจากปัจจัยหลายประการ ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และพลังทางสังคม ซึ่งทำให้ประเทศในทวีปยุโปมีอำนาจเข้มแข็งมีความก้าวหน้า ทางด้านเศรษฐกิจ มีความเจรฺญรุ่งเรือง แต่การมีอำนาจความมั่งคงดังกล่าวเกิดขึ้นมาเพราะการปฏิวัติอุตสาหกรรม และยุคจักรวรรดินิยม สิ้นสุดเมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งทำให้มหาอำนาจทั้งหลายหยุดการล่าอาณานิคม แต่อาณานิคมทั้งหลายที่เป็นอยู่ก็คงเป็อาณานิคมต่อมาอีกหลายปี หลายชาติ เริ่มเรียกร้องเอกราช แล้วส่วนใหญ่ได้เอกราชคืนภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 2. ประวัติศาสตร์ไทย         เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย คือ ยุคการปรับปรุงประเทศอยู่ในช่วง พ.ศ. 2394-2475 หรือในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างนี้มีการปรับปรุงและปฏิรูปประเทศทุกด้านทั้งการปกครอง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ฯลฯ        

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 197 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul