มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับป.ตรี สาขาวิจัย

 

          คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนด้านการวิจัย จึงได้พัฒนาหลักสูตรใหม่   สาขาการวิจัยทางสังคม   ระดับปริญญาตรี   ในปีการศึกษา 2551 นี้ เพื่อผลิตบัณฑิตผู้มีความสามารถด้านงานวิจัยอันที่จะสนองตอบตำแหน่งงานนักวิจัยในอนาคต   โดยมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยประสบการณ์ร่วมจัดทำหลักสูตร    กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระหว่างวันที่ 10-24  เมษายน  2551  จำนวน 100 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการปริญญาตรีวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โทร.0-2696-5814  และ  0-2696-5823 หรือที่เว็บไซต์ www.socio.tu.ac.th

          หลักฐานประกอบการสมัคร

          1.สำเนาใบแจ้งผลสอบ O-NET จำนวน 1

          2.สำเนารับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                  

          3.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 1 ชุด                                                                         

          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                         

          5.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด                                                                                                                                          

          6.รูปถ่ายหน้าตรง  ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป                                                                                                                

          7.ใบสมัครกรอกข้อมูลครบถ้วน                                                                                                                                

          8.หลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ  จำนวน  350  บาท  เข้าบัญชีเลขที่  026-1-52083-0  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ประเภทออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย   สาขาท่าเตียน                                                           

          -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    วันที่  30 เมษายน  2551

          -สอบสัมภาษณ์    ระหว่างวันที่  3-4 พฤษภาคม  2551                                                                                                               

          -ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา    วันที่  8 พฤษภาคม  2551                                                                                              

          -แสดงความจำนงเข้าศึกษา   วันที่  13 พฤษภาคม  2551                                                                                                    

          -ประกาศรายชื่อผู้แสดงความจำนงเข้าศึกษา  วันที่  16 พฤษภาคม  2551

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-269-65814 และ 0-2696-5823   หรือที่ http://www.socio.tu.ac.th

           อนึ่ง โครงการช้างเผือกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท พิจารณารับนักศึกษาช้างเผือกจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพิ่มจากเกณฑ์ปรกติ รวมเป็น 9 คน พร้อมพิจารณาให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนตลอดระยะเวลา 4 ปีที่เรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทในเขตภาคใต้ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการขยายโอกาสให้แก่เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคอื่น เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นได้ศึกษาในสถานที่ที่มีความสงบปลอดภัย และได้ศึกษาในสาขาที่ไม่มีการเรียนการสอนในภูมิภาคหรือพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกช่องทางหนึ่ง โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 ได้เห็นชอบในนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงกำหนดจำนวนรับในโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2551 เพิ่มจากเกณฑ์ปรกติเป็นจำนวน 9 คน และพิจารณาให้นักศึกษาเหล่านี้ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน ซึ่งประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายรายเดือน ตลอดระยะเวลา 4 ปีต่อเนื่องกันไป โดยได้ประสานงานกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ช่วยดำเนินการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสภาพทางสังคมเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนข้อเขียน และสัมภาษณ์ของโครงการดังกล่าว ซึ่งผลการตัดสินนักเรียนที่ได้ทุนการศึกษาในโครงการดังกล่าวจำนวน 9 คน ประกอบด้วย จังหวัดยะลา ได้แก่ นางสาวนริศรา ถาวระ คณะนิติศาสตร์ นางสาว วริชมา สาเม๊าะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดปัตตานี ได้แก่ นางสาวคณิสร แซ่ลิ้ม คณะนิติศาสตร์ นายอิสมาแอ นิเลาะ คณะรัฐศาสตร์ นางสาวณัฐวดี ยัฆพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ นางสาวสุรัยญา เจะมะ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ นางสาวอัสมะ ตันหยงตาโอะ คณะรัฐศาสตร์ นายไซฟุรรอฮมาน หะยิหามะ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน และนางสาวหม๊ะซูยี ตาเละ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

          นอกจากนี้ จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี โดยมหาวิทยาลัยคัดเลือกเอง โครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบทในพื้นที่ 40 จังหวัด และโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมืองของกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2551 เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้พิจารณาตัดสินนักเรียนผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาตามโครงการดังกล่าวแล้ว โดยแบ่งเป็นโครงการนักศึกษาเรียนดีจากชนบท ทุนเต็ม (รวมค่าลงทะเบียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายรายเดือน) จำนวน 52 ทุน ทุนบางส่วน (ค่าลงทะเบียน) จำนวน 16 ทุน และเฉพาะที่นั่ง จำนวน 179 ทุน สำหรับโครงการนักศึกษาเรียนดีในเขตเมือง ทุนเต็ม จำนวน 10 ทุน ทุนบางส่วน จำนวน 20 ทุน และเฉพาะที่นั่ง จำนวน 47 ทุน รวมเป็นทุนเต็ม 62 ทุน ทุนบางส่วน 18 ทุน และเฉพาะที่นั่ง 226 ทุน รวมทั้งสิ้น 306 ทุน

           (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104098  แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 378 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 26 คน กำลังออนไลน์