ห้องเรียนวิทย์รับม.4 จำนวน 150 คน


           โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวน 150 คนรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2552
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2552
          2.มีผลการเรียน ดังนี้
          2.1 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
          2.2 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม. 1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
          2.3 ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ม.1 และ ม. 2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
          3. สัญชาติไทย (มีเลขประจำตัวประชาชน)
          4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการพักในหอพัก
          5. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดี และมีบุคลิกภาพเหมาะสม
          6. มีความตั้งใจเข้าเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
          7. สามารถพักอยู่ในโรงเรียนหรือสถานที่ที่โรงเรียนจัดไว้ให้ในลักษณะโรงเรียนประจำได้ และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนในปัจจุบัน หรือที่จะได้มีการกำหนดในอนาคต


          สิทธิในการเลือกโรงเรียน
          นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1. ทุกคน สามารถสมัครรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนของโครงการได้ (ไม่กำหนดพื้นที่รับสมัคร) โดย ให้เลือกโรงเรียนได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น จากโรงเรียน 5 แห่งที่อยู่ในโครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          -มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          -มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์
          -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
          -มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
          -มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          ทั้งนี้ นักเรียนที่สมัครสอบในโครงการนี้จะไม่สามารถสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ/หรือ ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยได้


          สถานที่สอบถามข้อมูล
          -โรงเรียนที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
          -สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละจังหวัดที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่
          -โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์:ที่อยู่ 364 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร 0 -2849- 7154 ถึง 6 โทรสาร 0- 2849- 7153 เว็บไซต์ http://www.mwit.ac.th e-mail address academic@mwit.ac.th
          -โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่อยู่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 โทร  0- 5322 -1285, 0- 5394 -4248 โทรสาร 0- 5322 -1285 เว็บไซต์ http://www.satitcmu.ac.th e-mail address satitcmu@hotmail.com
          -โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ (โครงการ วมว.):ที่อยู่ ถนนปุณณกัณฑ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร  0 -7420 -1628โทรสาร 0 7420 1629 เว็บไซต์ http://www.psuwit.psu.ac.th, http://www.psuwit.ac.th  e-mail address aoijai@psuwit.psu.ac.th
          -โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.)  ที่อยู่ สถาบันการเรียนรู้ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 โทร  0 -2470- 8385- 6 โทรสาร 0- 2470 -8387
เว็บไซต์ http://www.kmutt.ac.th/GiftEd e-mail address gifted@kmutt.ac.th
          -โครงการศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เทคโนธานี (โครงการ วมว.)  ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคารสุรพัฒน์ 1 ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร  0- 4422 -4817, 0 -4422- 4819 โทรสาร 0- 4422- 4814 เว็บไซต์ http://technopolis.sut.ac.th e-mail address rk@sut.ac.th
          - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่อยู่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร  0-7333-5131, 0-7334-8527 โทรสาร 0-7333-5131 เว็บไซต์ http://satit.pn.psu.ac.th  e-mail address dbundit@bunga.pn.psu.ac.th


          รายละเอียดการสมัคร
          -นักเรียนในต่างจังหวัดที่ประสงค์จะสอบ ณ สนามสอบในจังหวัดของตนเอง
นักเรียนเปิดเว็บไซต์ http://www.mwit.ac.th พิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครใน
เว็บไซต์ให้สมบูรณ์ โดยให้เลือกโรงเรียนตามรายละเอียดในข้อ 3. พร้อมแนบไฟล์รูป
ถ่ายไปด้วย เมื่อส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ได้แล้ว ให้นักเรียนสั่งพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร
ดังกล่าว แล้วส่งแบบฟอร์มใบสมัครนั้น พร้อม (1) หลักฐานแสดงผลการเรียนชั้น ม. 1
และ ม. 2 (2) ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 200 บาท และ (3) รูปถ่ายปัจจุบัน
(ชุดนักเรียน) ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนของนักเรียน ภายใน
วันที่ 31 สิงหาคม 2552
           ผู้อำนวยการโรงเรียนรวบรวมส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ของแต่ละ
จังหวัด


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์