โครงการช้างเผือกม.บูรพา

 
          คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพากำลังเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2553 โดยส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2553
          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.มีสัญชาติไทย
          2.กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          3.มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ระดับ 2.00 ขึ้นไป
          4.เป็นผู้มีความประพฤติดี มีความขยันหมั่นเพียร
          5.ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
          6.มีความสามารถทางการกีฬา โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่ีงขันไม่ต่ำกว่าระดับจังหวัด หรือพิจารณาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

          หลักสูตร/จำนวนรับ
          -หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 90 คน
          -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฬาศึกษาและบริหารจัดการกีฬา 80 คน
          -หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชนทางกีฬา 90 คน
          หลักฐานประกบการสมัคร
          1.ใบสมัคร(พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูปและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว)
          2.ใบรับรองความประพฤติจากสถาบันการศึกษาเดิม
          3.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐซึ่งออกให้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย
          4.สำเนาทะเบียนบ้าน
          5.ใบระเบียนการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษาที่สถาบันการศึกษาออกให้ในระดับไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 หรือเทียบเท่า
          6.ประกาศนียบัตรความสามารถทางการกีฬาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระดับที่กำหนดในคุณสมบัตรพิเศษ


          การสมัคร
          -ขอรับใบสมัครที่โรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://css.buu.ac.th
          -กรอกใบสมัครให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง พร้อมทั้งติดรูปถ่ายและแนบเอกสารประกอบการสมัครให้เรียบร้อย แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึงคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 ภายในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552(สำหรับผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายและทางกีฬาจะต้องชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาทในวันทดสอบปฏิบัติวันที่ 12 กันยายน 2552)
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ buu_sportscience@hotmail.com

 

โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 76 คน กำลังออนไลน์