ธาตุอาหารหลักของพืช

รูปภาพของ worawut

ธาตุไนโตรเจนไนโตรเจนเป็นธาตุที่มีบทบาทมากในการเจริญเติบโตของพืชที่เห็นได้อย่างเด่นชัด เพราะไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของสารหลายชนิดในพืช เช่น
- เป็นองค์ประกอบของโปรตีนซึ่งอยู่ใน protoplasm ของพืช
- เป็นองค์ประกอบของเอนไซม์ ซึ่งช่วยเร่งและควบคุมปฏิกริยาต่างๆในพืช
- เป็นองค์ประกอบของนิวคลีโอโปรตีน ซึ่งเป็นสารสำคัญเกี่ยวกับระบบพันธุกรรมของพืช
- เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟีลล์ ซึ่งจำเป็นสำหรับขบวนการสังเคราะห์แสงของพืช
สำหรับหน้าที่ที่สำคัญของธาตุไนโตรเจนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่
1) ช่วยกระตุ้นให้พืชเจริญเติบโต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและใบ และ
   ช่วยให้พืชตั้งตัวได้เร็วในระยะแรกของการเจริญเติบโต
2) ทำให้พืชมีใบสีเขียว
3) เพิ่มปริมาณโปรตีนในพืช
4) ควบคุมการออกดอกออกผลและการสะสมอาหารของพืช กล่าวคือ หากพืชได้รับธาตุไนโตรเจนในปริมาณที่เหมาะสม การออกดอกออกผลก็จะเป็นไปตามอายุของพืช แต่ถ้าหากพืชได้รับธาตุไนโตรเจนมากเกินไป ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตทางด้านลำต้นและใบ เป็นผลให้มีการออกดอกช้า พืชพวก root crops ก็จะเกิดหัวช้าและให้ผลผลิตต่ำ เพราะแป้งถูกนำไปใช้ในการสร้างใบเสียเป็นส่วนใหญ

                                  ธาตุฟอสฟอรัส     


 

ฟอสฟอรัสในพืช ทำหน้าที่ดังนี้ คือ
1) เป็นส่วนประกอบของโปรตีนบางชนิดในพืช
2) เป็นองค์ประกอบของสารต่างๆหลายอย่างที่สะสมอยู่ในเมล็ด ซึ่งเป็นสารที่จำเป็นสำหรับการ งอกของเมล็ดพืช
3) เป็นตัวถ่ายทอดพลังงานจากสารหนึ่งไปยังสารอื่นๆในขบวนการ metabolism หลายอย่าง
ความสำคัญของฟอสฟอรัสต่อพืช คือ
1) ส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากแขนงและรากฝอยในระยะแรกของการเจริญเติบโต
2) ช่วยเร่งให้พืชแก่เร็ว และช่วยให้ดอก ผล เมล็ด ของพืชสมบูรณ์
3) ช่วยให้รากพืชดึงดูดโปแตสเซี่ยมมาใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น

ความต้องการใช้ธาตุฟอสฟอรัสของพืชจะมีมาก 2 ระยะ คือ
ระยะแรก พืชต้องการใช้ฟอสฟอรัสในระยะ 2-3 สัปดาห์แรกของการงอก เพราะระยะนี้ พืชจะมีการสร้างรากฝอยและรากแขนง
จำนวนมาก
ระยะที่สอง พืชต้องการใช้ธาตุฟอสฟอรัสมากในระยะที่มีการสร้างผลและเมล็ด เพื่อสร้างสารที่จำเป็นสำหรับการงอกของเมล็ด

ธาตุโปแตสเซี่ยม

 


 

ธาตุโปแตสเซี่ยมไม่ได้เป็นส่วนประกอบของสารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตอของพืช เช่น สารโปรตีนต่างๆ แต่โปแตสเซี่ยมมีบทบาทในขบวนการต่างๆหลายขบวนการในพืช เช่น ขบวนการสังเคราะห์แสงและการหายใจ
นอกจากนั้น ยังเป็น ต้วกระตุ้นให้เอนไซม์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธาตุโปแตสเซี่ยมจะพบมากตามปลายราก
ยอด ตา และส่วนที่กำลังเจริญเติบโตของพืช
ความสำคัญของธาตุโปแตสเซี่ยมที่ปรากฏในพืช ได้แก่
1) ส่งเสริมการสร้างและการขนย้ายแป้ง น้ำตาลในพืช
2) ส่งเสริมการเจริญเติบโตของราก ใบ และเนื้อไม้ส่วนที่แข็ง โปแตสเซี่ยมจึงทำให้พืชมีลำต้นแข็งแรง ไม่หักล้มง่าย
   และมีความต้านทานโรค บางอย่างเพิ่มขึ้น
3) ส่งเสริมการสร้างหัวที่สมบูรณ์ของ root crop
4) ทำให้ผลผลิตพืชมีคุณภาพดี เช่น ทำให้ผลไม้มีสีสวย ทำให้ข้าวเปลือกมีน้ำหนักดีขึ้น

เอกสารอ้างอิง

http://e-learning.snru.ac.th/els/Sirichard/macronutrient.html