มหาวิทยาลัยบูรพารั บโควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย


 

          มหาวิทยาลัยบูรพา จัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (โควตาเครือญาติแพทย์แผนไทย) ประจำปีการศึกษา 2551 สมัครสอบทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 23 เมษายน 2551 จำนวน 10 คน โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครดังต่อไปนี้

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.กำลังศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์คณิต มีคะแนนเฉลี่ยสะสม

5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50

          2.สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์คณิต หรือเทียบเท่าที่มหาวิทยาลัยรับรอง มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.50

          3.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย

          4.เป็นผู้ที่มีเครือญาติด้านการแพทย์แผนไทย หรือมีความรู้พื้นฐานด้านการแพทย์แผนไทยในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาเวชกรรมไทย สาขาเภสัชกรรมแผนไทย สาขาผดุงครรภ์ไทย สาขาหัตถเวชกรรมไทย ดังนี้

          -มีเครือญาติที่เปิดสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทยที่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และสถานบริการแห่งนั้นต้องเปิดมาไม่ต่ำกว่า 3 ปี หรือ

          -มีเครือญาติประกอบอาชีพด้านการปรุงยาสมุนไพร การรักษาด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านอยู่ในชุมชนและเป็นที่ยอมรับของชุมชน หรือ

          -เป็นผู้ที่หน่วยงานของรัฐ หรือสถานประกอบการ หรือองค์กร หรือสมาคม ที่ดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร พิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่จะสืบทอดองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

          คำจำกัดความ

          เครือญาติ หมายถึง ระบบเครือข่ายทางสังคมที่เกิดจากความสัมพันธ์กันด้วยการสืบสกุล การแต่งงาน หรือการรับเด็กเข้ามาเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งบุคคลนั้นอาจสืบเชื้อสายทางฝ่ายบิดา หรือสืบเชื้อสายทางฝ่ายมารดาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือสามารถสืบเชื้อสายได้ทั้งฝ่ายบิดาและมารดาเท่าเทียมกัน

          5.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          6.ไม่มีความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ ที่คณะกรรมการผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งอาจแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

          เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการมหาวิทยาลัยบูรพา

          เอกสารประกอบการสมัคร

          1.ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

          2.สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

          3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

          4.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

          5.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) เขียนชื่อหลังรูปทุกใบ

          6.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงความเป็นเครือญาติแพทย์แผนไทย หรือที่แสดงว่าเครือญาติมีความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย เช่น ใบประกอบโรคศิลปะ ใบอนุญาตเปิดสถานบริการด้านการแพทย์แผนไทย ใบผ่านการฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย เป็นต้น

          ขั้นตอนการรับสมัคร

          -ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.buu.ac.th และ http://thaimed.buu.ac.th หรือ

ติดต่อสอบถามที่ โทร.0-3810-2222 ต่อ 3190

          -สมัครด้วยตนเอง

          ยื่นใบสมัครที่ สำนักงานเลขานุการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้น 3 ห้อง MS 302 มหาวิทยาลัยบูรพา .แสนสุข .เมือง .ชลบุรี 20131 ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม–30 เมษายน 2551 พร้อมชำระค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท

          -สมัครทางไปรษณีย์

          ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 500 บาท โดยสั่งจ่ายธนาณัติ ปท..มหาวิทยาลัยบูรพา ในนามผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา .แสนสุข .เมือง .ชลบุรี 20131

           จัดส่งภายในวันที่ 23 เมษายน 2551 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) โดยส่งถึง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา .แสนสุข .เมือง .ชลบุรี 20131 เงินค่าสมัครทั้งกรณีสมัครด้วยตนเอง และสมัครทางไปรษณีย์ มหาวิทยาลัยบูรพาจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2551 วันที่ 2 มิถุนายน 2551

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104099 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 378 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์