สรุป Present simple tense

รูปภาพของ sss28265

Present Simple Tense – S+V.1

เหตุการณ์ที่เป็นความจริงเสมอ เช่น The sun rises in the east.
นิสัย หรือ สิ่งที่กระทำซ้ำๆซากๆ เช่น He always wakes up at 6 o’clock.
แสดงอาการ เช่น I don’t like action films.
คำแถลงการณ์ คำประกาศ เช่น He pledge his loyalty to the country.
ใช้ในพาดหัวข่าว เช่น Car bombs in the city.
คำสั่ง ขั้นตอน หรือ รายการท่องเที่ยวเช่น Heats water to boil then add 2 tea-spoon sugar. หรือ We visit Edinburgh o­n day four.
เรื่องโดยสังเขป การสรุปเหตุการณ์ เช่น May 1945: The war in Europe comes to an end.
ในการบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีต หรือ การเล่าเรื่องตลก เราสามารถใช้ Present Simple เพื่อ เพิ่มความตื่นเต้น เช่น The police break in and arrest a suspect after 12 hours of negotiate.
ใช้กับเหตุการณ์ที่จะกำหนดจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความประสงค์ของผู้พูด เช่น Tom retires in 3 years.

เมื่อต้องการใช้ Present Simple Tense เป็นคำถามหรือ ปฏิเสธ ให้นำ do หรือ does มาช่วย และ กริยาที่ตามหลังมาต้องเป็นช่อง 1 เสมอ เช่น
The sun does not (doesn’t) rise in the west.
Does she have any problem?
What course do you take?

กฏการเติม –s, -es
กริยาปกติ เติม –s ได้เลย เว้นแต่
1.ลงท้ายด้วย s, sh, ch, x, z เติม –es
2.do และ go เติม –es
3.ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็น พยัญชนะ เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม -es

 

สร้างโดย: 
ด.ญ.ธิดารัตน์ คงสุพรศักดิ์ ชั้นม.3/8 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย