แบบประเมินโครงการไปทัศนศึกษา

แบบประเมินโครงการทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
วันที่  17   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2552
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
 เพศ           ชาย        หญิง
 อายุ     11 – 20 ปี          21 – 30 ปี        31 – 40 ปี      41 – 50 ปี     51 – 60 ปี
 สถานะ   ม.6/1     ม.6/2         ม.6/3       ม.6/4      ม.6/5      ครู
ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษาที่ตรงกับความคิดของนักเรียนมากที่สุด
ข้อที่ รายการ ระดับความคิดเห็น
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 สถานที่ที่จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาในครั้งนี้     
2 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการไปทัศนศึกษา     
3 ความรู้ที่ได้รับจากการไปทัศนศึกษา      
4 ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเหมาะสม     
5 อาหาร น้ำ ขนมมีจำนวนเพียงพอและมีรสชาติอร่อย     
6 นักเรียนทราบจุดมุ่งหมายของการไปทัศนศึกษาครั้งนี้     
7 นักเรียนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้     
8 การดูแลเอาใจใส่ของคณะครู     
9 นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน ที่ได้ไปทัศนศึกษา     
10 ควรจัดกิจกรรมนี้อีกในปีต่อไป     
ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 6 คน และ ผู้เยี่ยมชม 262 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak
  • nbr13917
  • nbr13927
  • nbr14306
  • nbr13915