แบบประเมินโครงการไปทัศนศึกษา

แบบประเมินโครงการทัศนศึกษาสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
วันที่  17   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2552
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
 เพศ           ชาย        หญิง
 อายุ     11 – 20 ปี          21 – 30 ปี        31 – 40 ปี      41 – 50 ปี     51 – 60 ปี
 สถานะ   ม.6/1     ม.6/2         ม.6/3       ม.6/4      ม.6/5      ครู
ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษาที่ตรงกับความคิดของนักเรียนมากที่สุด
ข้อที่ รายการ ระดับความคิดเห็น
  มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1 สถานที่ที่จัดกิจกรรมไปทัศนศึกษาในครั้งนี้     
2 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการไปทัศนศึกษา     
3 ความรู้ที่ได้รับจากการไปทัศนศึกษา      
4 ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเหมาะสม     
5 อาหาร น้ำ ขนมมีจำนวนเพียงพอและมีรสชาติอร่อย     
6 นักเรียนทราบจุดมุ่งหมายของการไปทัศนศึกษาครั้งนี้     
7 นักเรียนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้     
8 การดูแลเอาใจใส่ของคณะครู     
9 นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน ที่ได้ไปทัศนศึกษา     
10 ควรจัดกิจกรรมนี้อีกในปีต่อไป     
ตอนที่ 3 : ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์