มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค

           มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับ

สภาพเศรษฐกิจสังคมตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้รับประโยชน์จากการศึกษาอย่างทัดเทียมกัน มหาวิทยาลัยจึงมี

การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สมัครสอบส่วนภูมิภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2551 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2551

          คณะและสาขาวิชาที่เปิดชั้นปริญญาตรี มี 4 สาขาวิชา

          คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์

           คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป

          คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

           คณะรัฐศาสตร์ สาขาการบริหารรัฐกิจ

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.สอบไล่ได้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป

(ม.ศ.5 หรือ ม.6) หรือ

          2.สอบไล่ได้ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึ้น

ไป (ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม) และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

          2.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่า

ขึ้นไป หรือ

          2.2 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นลูกจ้างในหน่วยงาน

ของรัฐ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

          2.3 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกรรมการสุขาภิบาล

          การสมัคร การลงทะเบียนเรียนและการสอบ

          -การกำหนดการจำหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร

          ทางไปรษณีย์ จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม-23 พฤษภาคม 2551 ราคาชุดละ 100  บาท โดยส่งเงินเป็นธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปทฝ.รามคำแหง จ่าหน้าซองถึง หัวหน้างานวิทยบริการและรับสมัครส่วนภูมิภาค ตู้ ปณ.1011 ปทฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 วงเล็บ ซื้อชุดสมัครส่วนภูมิภาค

           หรือซื้อด้วยตนเองที่ งานวิทยบริการและรับสมัครส่วนภูมิภาค ณ อาคาร สวป. ชั้น 4 ราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม-23 พฤษภาคม 2551 การสมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม-6 มิถุนายน 2551

          สมัครด้วยตนเองที่สาขาวิทยบริการฯ มี 21 จังหวัด คือ ที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปราจีนบุรี อุทัยธานี นครพนม อำนาจเจริญ แพร่ ขอนแก่น สุโขทัย ศรีสะเกษ ตรัง ลพบุรี นครราชสีมา หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ บุรีรัมย์ เชียงใหม่ เชียงราย กาญจนบุรี สุรินทร์ และอุดรธานี จำหน่ายใบสมัคร ที่

สาขาวิทยบริการฯ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม-13 มิถุนายน 2551 ใบสมัครราคาชุดละ 100  บาท รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2551 และวันที่ 3-13 มิถุนายน 2551

          การรับสมัครส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์ เฉพาะนักศึกษาที่สมัครประเภทไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนเท่านั้น กรณีสมัครประเภทโอนหน่วยกิตต้องสมัครที่สาขาวิทยบริการฯ

          การลงทะเบียนเรียนให้ลงเฉพาะกระบวนวิชาที่ปรากฏในแผนกำหนดการศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาค 1

ตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร ส่วนนักศึกษาที่เคยสมัครประเภทรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี และสมัครโดยใช้สิทธิ์เทียบโอนให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่มีการเปิดสอบส่วนภูมิภาคในภาค 1 ปีการศึกษา 2551 เท่านั้น ซึ่งดูจากระเบียบการสมัคร

          การสอบจะต้องเข้าสอบ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคที่แจ้งไว้ตอนสมัครเท่านั้น

          หลักฐานการสมัคร

          1.สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิซึ่งชัดเจน 2 ฉบับ (กรณีเทียบโอน ดูรายละเอียดจากระเบียบ

การสมัคร)

          2.สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ

          3.ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ

          4.สำเนาหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสำเนา 2 ฉบับ

          4.1 กรณีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด กรณีสมรส หรือหย่า

          4.2 กรณีผู้สมัครที่ใช้วุฒิม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับ

หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

          4.3 กรณีเป็นวุฒิต่างประเทศจะต้องมีเอกสารใบเทียบความรู้แนบไปด้วย

          5.ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) ติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 2x1.5 นิ้ว

ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

          6.คู่มือแนะนำการกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และแผ่น ม.ร.25

          7.แบบทำบัตรประจำตัวนักศึกษาติดรูปสี ขนาด 2x1.5 นิ้วเท่านั้น (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

1 รูป

          8.บัตรลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค (ม.ร.34)

          9.บัตรสมัครสมาชิกข่าวรามคำแหง

          10.บัตรประจำตัวนักศึกษา (ไว้ตรวจสอบ) พร้อมรูปถ่าย 1x1 นิ้ว 2 รูป

          11.ซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าชื่อ-ที่อยู่ของผู้สมัคร จำนวน 2 ซอง

(เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)

          12.ใบธนาณัติ ธน.31 ส่งให้ครบจำนวนเงินตามใบส่งเงิน (เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)

          การกำหนดรหัสประจำตัว

           การกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับ ม.ร.ดังนี้

           คณะนิติศาสตร์ รหัส 510140001-C คณะรัฐศาสตร์ รหัส 510640001-C

           คณะบริหารธุรกิจ รหัส 510240001-C ผู้สมัครรายวิชา รหัส 519040001-C

           คณะมนุษยศาสตร์ รหัส 510340001–C

          สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยกำหนดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 36 จังหวัด

1.ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่                                 19.ศูนย์สอบจังหวัดตรัง

2.ศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย                  20.ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา

3.ศูนย์สอบจังหวัดแพร่                         21.ศูนย์สอบจังหวัดเพชรบูรณ์

4.ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก                                22.ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี

5.ศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์            23.ศูนย์สอบจังหวัดอุทัยธานี

6.ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี                 24.ศูนย์สอบจังหวัดอำนาจเจริญ

7.ศูนย์สอบจังหวัดนครพนม                                25.ศูนย์สอบจังหวัดชุมพร

8.ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น                                26.ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย

9.ศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์                   27.ศูนย์สอบจังหวัดศรีสะเกษ

10.ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา          28.ศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี

11.ศูนย์สอบจังหวัดร้อยเอ็ด                 29.ศูนย์สอบจังหวัดหนองบัวลำภู

12.ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี         30.ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม

13.ศูนย์สอบจังหวัดสุพรรณบุรี            32.ศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ

14.ศูนย์สอบจังหวัดราชบุรี                   33.ศูนย์สอบจังหวัดสกลนคร

15.ศูนย์สอบจังหวัดจันทบุรี                  34.ศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์

16.ศูนย์สอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   35.ศูนย์สอบจังหวัดสระแก้ว

17.ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี          36.ศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี

18.ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช 37.ศูนย์สอบจังหวัดน่าน

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี

          คุณสมบัติของผู้สมัคร

          1.ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ

          2.เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นสมควร หรือ

          3.เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้าศึกษาได้ จบมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

          วิธีการเข้าศึกษา

          -ให้ผู้สมัครกรอกในใบสมัครตรงช่องคณะว่า เรียนรายกระบวนวิชา

          -การลงทะเบียนเรียนต้องลงกระบวนวิชาที่เปิดให้มีการสอบในภาค 1 ปีการศึกษา 2551 สำหรับ

วิธีการสมัคร และแนวปฏิบัติกระบวนการต่าง ๆ ดำเนินการเช่นเดียวกับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี

          -การประเมินผล ดำเนินการพร้อมกับนักศึกษาส่วนภูมิภาคด้วยวิธีเดียวกัน ผลการศึกษานำไปใช้

เทียบโอนหน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้ เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ต้องเป็นผลการ

ศึกษาที่สอบไล่ได้ก่อนการสมัคร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี

พ.ศ.2544 และต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          สำหรับโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี) ภาคพิเศษ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2 สาขาวิชา

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครภาค 1 ปีการศึกษา 2551 ใน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป และสาขาวิชาการตลาด 

          -จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน25 พฤษภาคม 2551 (เว้นวันที่ 12-16 เมษายน 2551 และ 19 พฤษภาคม 2551)    รับสมัครวันที่ 1-25 พฤษภาคม 2551 (เว้น 16 พฤษภาคม 2551) เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มเรียนในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2551

           ผู้ที่สนใจติดต่อได้ที่สำนักงานโครงการฯ โทร.0-2310-8232, 08-9488-3561-2 หรือที่ http://www.ba.ru.ac.th/bba 

                (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104101 .แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

           ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 378 http://www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์