เฉลยคำถามกิจกรรมท้ายบทที่ 17

รูปภาพของ msw8060

1.จงวิเคราะห์ว่าปริมาณเบสของโมเลกุล DNA ที่มีสองสายในข้อใดถูก


1.A+C = T+G


2.A+G = C+T


3.A+T = G+C


4.A/G = C/T


5.A/G = T/C


6.(A+G)/T = 1


    ตอบ ข้อ 1 2  และ 5 ถูก

 


2.ศึกษาแผนภาพการสังเคราะห์โปรตีนของยูคาริโอด แล้วตอบคำถามข้อ 2.1 ถึง 2.3
 

                  

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 5 (หน้า85).พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2550

2.1 ลูกศรหมายเลข 1 และ 2 เป็นกระบวนการอะไร
    ตอบ หมายเลข 1 คือ ทรานสคริปชัน
            หมายเลข 2  คือ  ทรานสเลชัน


2.2 ลำดับเบสของ DNA สายที่เป็นคู่ของสายแม่พิมพ์ เป็นอย่างไร
    ตอบ ACC  AGA  GGT   AAT  CAT  CGC


2.3  สายพอลิเพปไทด์ที่สังเคราะห์ได้มีลำดับของกรดอะมิโนเป็นอย่างไร
    ตอบ Thr – Arg – Gly – Asn – His – Aig


3. จงเปรียบเทียบกระบวนการทรานสคริปชันและการทรานสเลชันของการสังเคราะห์โปรตีนในสิ่งมีชีวิตพวกโพรคาริโอตและยูคาริโอต


    ตอบ

 กระบวนการ   โพรคาริโอต   ยูคาริโอต
 ทรานสคริปชัน   เกิดในไซโทพลาซึม   เกิดในนิเคลียส
  ทรานสเลชัน   เกิดในไซโทพลาซึม  เกิดในไซโทพลาซึม


 
    
4.การเกิดนอนดิสจังชัน มีผลต่อการอยู่รอดของไซโกตอย่างไร


    ตอบ การเกิดนอนดิสจังชันที่มีผลทำให้ไซโกตมีโครโมโซมเพิ่มขึ้นหรือขาดหายไป ถ้าไซโกตมีโครโมโซมเพิ่มมาจากปกติจะมีโอกาสอยู่รอด แต่ถ้าไวโกตมีโครโมโซมขาดหายไป 1 หรือมากกว่า 1 โครโมโซม ส่วนใหญ่มักจะไม่รอด

 

 

5.จงให้เหตุผลเกี่ยวกับการเกิดมิวเทชันเฉพาะที่แบบการแทนที่คู่เบสและการเกิดเฟรมชิฟท์มิวเทชัน ว่ามีผลต่อการสังเคาระห์โปรตีนและลักษณะของสิ่งมีชีวิตอย่างไร


    ตอบ การเกิดมิวเทชันเฉพาะที่แบบการแทนที่คู่เบส เกิดจากการแทนที่คู่เบส 1 นิวคลีโอไทด์ มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 1 รหัสพันธุกรรม หรือไม่เปลี่ยนเลย ตัวอย่างเช่น รหัส UAC เป็นรหัสของกรดอะมิโนชนิดไทโรซีน ถ้าเปลี่ยนเป็น CAC ก็จะเป็นรหัสของกรดอะมิโนชนิดฮีสทีดีน ทำให้สายพอลิเพปไทด์มีชนิดของกรดอะมิโนเปลี่ยน จะมีผลต่อลักษณะของสิ่งมีชีวิต ถ้า UAC เปลี่ยนเป็น  UAU จะเป็นรหัสของกรดอะมิโนชนิดเดียวกันคือ ไทโรซีน พอลิเพปไทด์ก็ยังมีลำดับกรดอะมิโนเหมือนเดิม ไม่มีผลต่อลักษณะของสิ่งมีชีวิต ถ้า UAC เปลี่ยนเป็น UAG จะเป็นรหัสหยุด ทำให้สายพอลิเพปไทด์สั้นลง อาจทำในรูปร่างและการทำงานของพอลิเพปไทด์เปลี่ยน
  มิวเทชันแบบเฟรมชิฟท์ เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือขาดหานไปของนิวคลีโอไทด์บริเวณที่เป็นรหัสพันธุกรรม 1- 3 นิวคลีโอไทด์ มีผลทำให้ลำดับและชนิดของกรดอะมิโนในสายพอลิเพปไทด์เปลี่ยนไปตั้งแต่กรดอะมิโนในตำแหน่งที่มีการเพิ่มหรือขาดหายไปของนิวคลีโอไทด์เป็นต้นไป โปรตีนมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและไม่สามารถทำงานได้จึงมีผลต่อลักษณะของสิ่งมีชีวิต

 


6. ภาพ ก.และภาพ ข.แสดงการเกิดมิวเทชัน นักเรียนจงอธิบายว่าการเกิดมิวเทชันในภาพ ก. และภาพ ข. เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

 

                

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 5 (หน้า86).พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2550


 
    ตอบ  มิวเทชันในภาพ ก. และ ภาพ ข. เหมือนกันที่เป็นมิวเทชันที่เกิดจากโครงสร้างของโครโมโซมผิดปกติ แต่ต่างกันที่มิวเทชันในภาพ ก. เกิดจากชิ้นส่วนของโครโมโซมเกินมาจากปกติ ทำให้ได้ยีนเพิ่มขึ้น ชิ้นส่วนที่เกินมาจากโครโมโซมคู่เดียวกันหรือต่างคู่กัน  ส่วนมิวเทชันในภาพ ข. เกิดจากชิ้นส่วนของโครโมโซมขาดหายไป ทำให้จำนวนยีนลดลง ถ้ายีนนั้นสำคัญก็จะมีผลต่อการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตอาจถึงเสียชีวิต

 

7. จงเติมข้อความในแผนภาพให้สมบูรณ์

                 

ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ.หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานและเพิ่มเติมชีววิทยา เล่ม 5 (หน้า86).พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2550
 
    ตอบ

                 

 

รูปภาพของ mswsompoch

ตรวจงานแล้วนะครับ...Wink 

ควรตัดคำถามและคำตอบ ออกเป็นหน้า ๆ โดยใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> จะทำให้มีลูกเล่นมากขึ้นนะครับ

รูปภาพของ mswsompoch

ตรวจงานแล้วนะครับKiss

ภาพไม่ได้บอกแหล่งที่มา ควรตัดคำถามทีละข้อ

เจ๋งไปเลย เรามานั้งดูคำตอบกะของเทอผิดโหม๊ดดด(ของเราผิดน่ะ)555+

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์