การปกครองสมัยอยุธยา

รูปภาพของ sila17271

การปกครองสมัยอยุธยา
  ระบบการปกครองสมัยอยุธยามีลัษณะการปกครองที่ส่วนรวมศูยน์ที่สถาบันพระมหากษัตริย์อย่าง    สูงสถาบันพระมหากษัตริย์อยุธยาใช้อำนาจการปกครองโดยผ่านทางลัทธิความเชื่อและรูปแบบการปกครอง โดยผ่านลัทธิความเชื่อและรูปแบบการปกครอง
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
ในสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์เคารพยกย่องสมมุติเทพ  จึงมีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือมนษย์  เป็นสถาบันที่สูงส่ง
 ศักดิ์สิทธิ์   หลักธรรมที่ผู้ปกครองถือปฏิบัติคือ  ทศพิศราชธรรม  ตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่สืบทอดมาแต่สมัยสุโขทัยทำให้พระมหากษัตริย์ใช้อำนาจอย่างมาล้น จึงทำให้อาณาจักรมีความมั่นคงยืนยาว
รูปแบบการปกครองสมัยอยุธยา
 แบ่งเป็น  3 ระยะการปกครอง
- การปกครองสมัยอยุธยาตอนต้น  (พ.ศ.๑๘๙๓-๑๙๙๑)
แบ่งออกเป็น  ๒ ส่วนคือ
๑. การปกครองส่วนกลาง   ได้แก่  เวียง  วัง  คลัง  นา
๒. การปกครองส่วนหัวเมือง   ได้แก่  เมืองลูกหลวงหรือเมืองหน้าด่าน   หัวเมือนชั้นนอก    หัวเมืองชั้นใน   เมืองประเทศราช
    -       การปกครองในสมัยอยุธยาตอนกลาง  (พ.ศ๑๙๙๑-๒๒๓๑)
แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ
๑.การปฏิรูปการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ๑๙๙๑-๒O๓๑)
๒.การปฏิรูปการปกครองส่วนกลาง

- การปรับปรุงการปกครองหลังสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. ๒๗๓๑ – ๒๒๓๑)
เป็นการรวมอำนาจเข้าสู้ส่วนกลางอย่างชัดเจน
หัวเมืองชั้นเอก  คือหัวเมืองขนาดใหญ่  มีคามสำคัญทางยุทธศาสตร์และการเมือง  มียศเป็นเจ้าพระยา  คือ  เมืองพิษณุโลก  และนครศรีธรรมราช
หัวเมืองชั้นโท  คือหัวเมืองที่มีความสำคัญรองลงมาเจ้าเมืองมียศเป็นพระยา  คือ เมืองสวรรคโลก  สุโขทัย  กำแพงเพชร  เพชรบูรณ์  นครศรีธรรมราช   และตะนาวศรี
หัวเมืองชั้นตรี  เจ้าเมืองมียศเป็นพระยา  คือ  เมืองพิชัย  พิจิตร  นครสวรรค์   จันทบุรี  ไชยา   พัทลุง  และชุมพร
- การปรับปรุงการปกครองในสมัยอยุธยาตอนปลาย  (พ.ศ.  ๒๒๓๑ –๒๓๑O)

ความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยา
๑.กาเสื่อมอำนาจของสถาบันพระมหากษัติย์
๒.ปัญหาการสืบราชสมบัติ
๓.การแก่งแย่งอำน่จของพวกเจ้านายกับขุนนาง
๔.ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  ๑
พ.ศ.๒๑๑๒  ปัจจัยที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาสูญเสียเอกราช
๑.  ความเข้มแข็งของอาณาจักรพม่า
๒. ความอ่อนแอทางการเมืองของกรุงศรีอยุธยา
๓. อำนาจศูยน์กลางหรือราชธานีอ่อนแอลงไม่สามารถควบคุมหัวเมืองๆได้
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่  ๒
พ.ศ.๒๓๑O ปัจจัยที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาสูญเสียเอกราช
๑. ความอ่อนแอทางการเมืองของกรุงศรีอยุธยา
๒. ความอ่อนแอของผู้นำ
๓. การด้อยประสิทธิภาพของกองทัพ
๔. ความสามารถในการรบของพม่า
สร้างโดย
นายเสฏฐวุฒิ   อำมะลา  ชั้น ม. 4/3  เลขที่  27 
ข้อมูลอ้างอิง  ผู้เขียน รศ.ดร.ไพฑูรย์  มีกุศล  ,รศ.ทวีศักดิ์  ล้อมลิ้ม ผู้ตรวจ  ธนาลัย  ลิมปรัตยศีรี,จรรยภรณ์ ,สุเทพ  จิตรชื่น หนังสือเรียนรู้พื้นฐาน  ประวัติศาสตร์  ช่วงชั้นที่ ๓ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔

 

รูปภาพของ silavacharee

Frown  พิมพ์ไม่ถูก หลายแห่ง ทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไป ตรวจสอบใหม่แล้วแก้ไขให้ถูกต้องด้วย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 188 คน กำลังออนไลน์