เกษตรศาสตร์คัดเรียนวิศวะ 820 คน

 
          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน จะเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกนิสิตใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และนานาชาติ โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2553 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2552 จำนวน 820 คน

          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2544 โดยมีจำนวนหน่วยกิตของการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
          2.มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยและมีหลักฐานแสดงตามที่ราชการออกให้
          3.เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
          หลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษา GPAX 10% GAT 20% PAT1 20% PAT3 50%
          หมายเหตุ : สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์จะใช้คะแนน A-NET วิชาความถนัดทางวิศวกรรมเพื่อสมัครเข้าศึกษา สามารถสมัครได้เฉพาะภาคพิเศษ กลุ่มวิทยาเขตบางเขน(รหัส 101) โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในมัธยมศึกษาตอนปลาย 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 และมีคะแนนในรายวิชาความถนัดทางวิศวกรรมไม่น้อยกว่า 45 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้งนี้จำนวนรับเข้าในกลุ่มนี้ไม่เกิน 10 คน และใช้เฉพาะคะแนนความถนัดทางวิศวกรรมเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
          หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัครการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนโดยวิธีรับตรง โดยกรอกหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://admission.eng.ku.ac.th พร้อมติดรูปถ่ายจำนวน 1 รูป(รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 3x4 ซม.ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
          2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงค่าผลการเรียนสะสม(GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 5 ภาคการเรียน ในกรณีที่ไปศึกษา ณ ต่างประเทศเป็นช่วงเวลาตั้งแต่ 1 ภาคการเรียนขึ้นไปให้แนบหลักฐานการศึกษา ณ ต่างประเทศด้วย แต่จะไม่นำผลการเรียน ณ ต่างประเทศมาพิจารณา
          3.เอกสารแสดงคะแนนในรายวิชา GAT PAT1 PAT3 ครบทุกรายวิชา พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรนักเรียน 1 ชุด โดยผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง
          5.ค่าสมัครคนละ 200 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน) สาขามก.  ระบุชื่อผู้นำฝากเป็นชื่อ-สกุล และเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร และส่งหลักฐานใบนำฝากเงินค่าธรรมเนียมการสมัครพร้อมใบสมัคร
          หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะมีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการกรอกข้อความในใบสมัคร หรือส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัคร อย่างใดอย่างหนึ่งไม่เป็นความจริง หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์จะเสนอให้มหาวิทยาลัยดำเนินการคัดชื่อออกจากสถานภาพการเป็นนิสิตทันที
          การสมัคร
          -สมัครด้วยตนเอง ที่งานบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
          -ทางไปรษณีย์ สมัครโดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนที่โครงการรับตรง งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตู้ป.ณ. 1032 ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903


          ทางด้านโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต (ภาคพิเศษ)คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552


          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย และอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
          2.เป็นบุคคลที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
          3.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
          4.ไม่เคยถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออก จากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางความประพฤติ
          5.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


          หลักฐานประกอบการสมัคร
          1.ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
จำนวน 1 รูป (ติดที่ใบสมัคร)
          2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
          3.หลักฐานการศึกษา
          3.1 ในกรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ใช้ใบรับรองจากสถานศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า จำนวน 1 ชุด
          3.2 ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ใช้สำเนาวุฒิการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ชุด
          4.สำเนาเอกสารอื่น ๆ ( ถ้ามี ) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล จำนวน 1 ชุด
          หมายเหตุ : โดยเอกสารหมายเลข 2-4 โดยผู้สมัครลงชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้องแล้ว การสมัครสอบ ทำได้ 2 วิธี คือ
          -สมัครด้วยตนเองที่ โครงการภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ชั้น1 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์)
          -สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัคร พร้อมทั้งโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ธนาคารทหารไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา เลขที่บัญชี 605-2-00008-7 (ต้องส่งสำเนาใบโอนเงินมาด้วย) ค่าสมัครสอบ 300 บาท
          หมายเหตุ : รับสมัครในวันและเวลาราชการรับสมัครด้วยตนเอง ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 สมัครทางไปรษณีย์ (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)พร้อมทั้งโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี “คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เลขที่บัญชี 605-2-00008-7 ธนาคาร
ทหารไทย สาขาย่อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552


          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโครงการภาคพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา199 หมู่ 6 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 โทร   0-3835-4852, 0-3835-4580-4 ต่อ 2827 , 08-4100-3693 โทรสาร 0-3835-4852

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์