รับนักศึกษาใหม่เรียนวิทยาลัยนานาชาติ

 

          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการรับสมัครและสอบคัดเลือกโดยตรง ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ช่วงเวลาระหว่างเปิดรับสมัคร ได้ที่ www.muic.mahidol.ac.th   

                ผู้สมัครต้องสอบข้อเขียนทั้งสิ้น 5 วิชา วันที่ 1 ช่วงเช้า วิชาภาษาอังกฤษ (TOEFL) ช่วงบ่าย การเขียนภาษาอังกฤษ (Writing) และวันที่ 2 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกจากข้อเขียนแล้วจึงจะสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอีกครั้ง

          กำหนดรับสมัครรอบที่ 1   

          -กำหนดการรับสมัคร วันที่ 21  เมษายน ถึงวันที่ 8  พฤษภาคม 2551

          -กำหนดวันสอบข้อเขียน วันที่ 17–18 พฤษภาคม 2551

          -เปิดภาคเรียน วันที่ 22 กันยายน 2551

          หมายเหตุ   

          1.สำหรับผู้สมัครที่มีผลสอบภาษาอังกฤษระดับสากล ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี ได้แก่

          •TOEFL คะแนน 550 ขึ้นไป  Paper Base คะแนน 213 ขึ้นไป  Computer Base  คะแนน 79 ขึ้นไป Internet-Base,  IBT และ TWE 4.5 หรือ

          •IELTS คะแนน 6.0 ขึ้นไป และ Writing 6.0 ขึ้นไป หรือ

          •SAT 1 คะแนน 1,100 ขึ้นไป อย่างใดอย่างหนึ่งใช้ยื่นแทนการสอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ (TOEFL) หรือการเขียนภาษาอังกฤษ (Writing) ได้

          คุณสมบัติผู้สมัคร

          1.ผู้จบการศึกษาในประเทศ สอบผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

          2.ผู้จบการศึกษาจากต่างประเทศสอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศนั้น และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

          3.ผู้ขอโอนย้ายจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ นักศึกษาต้องผ่านการสอบคัดเลือกของวิทยาลัยนานาชาติก่อน จากนั้นนำใบแสดงผลการเรียน (transcript) และรายละเอียดวิชาต่าง ๆ (course description) มาประกอบการพิจารณาการโอนย้ายหน่วยกิต

          ขั้นตอนการสมัคร

          1.กรอกใบสมัคร

          1.1 เลือก “Application Form”

          (สำหรับผู้สมัครสาขา Entertainment Media เลือก “Entertainment Media Production Application Form”)

          1.2 กรอกข้อมูล กด “Apply”

          1.3 ตรวจสอบข้อมูล กด “Confirm” เพื่อยืนยันความถูกต้อง

          * ผู้สมัครไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชาได้เมื่อยืนยันข้อมูลแล้ว

          เอกสารการสมัคร

          1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 รูป (ไม่เกิน 6 เดือน)

          2.สำเนาใบแสดงผลการเรียน

          3.สำเนาประกาศนียบัตร

          4.หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ผู้สอน 2 ฉบับ

          5.สำเนาผลการสอบ TOEFL, IELTS หรือ SAT 1 (ถ้ามี)

          6.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

          7.สำเนาทะเบียนบ้าน

           -ส่งเอกสารและชำระค่าสมัครสอบ   

          1.ส่งเอกสารพร้อมชำระค่าสมัครสอบด้วยตนเองที่งานรับสมัคร/จัดสอบ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

          2.ส่งเอกสารพร้อมธนาณัติค่าสมัครสอบ สั่งจ่ายในนาม วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลทางไปรษณีย์ก่อนวันปิดรับสมัคร 1 สัปดาห์ (ถือตราประทับทางไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ส่งมายัง งานรับสมัคร/จัดสอบ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 อ.ศาลายา จ.นครปฐม 73170

          หมายเหตุ

          1.ค่าสมัครสอบจะปรากฏที่หน้าจอโดยอัตโนมัติเมื่อท่านกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว

          2.ในกรณีที่ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ กรุณาติดต่องานรับสมัคร/จัดสอบภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากส่งเอกสารเพื่อติดตามรับบัตรเลขที่นั่งสอบ

          รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ งานรับสมัคร/จัดสอบ  โทรศัพท์ 0-2441-5090 ต่อ 1124, 1245 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00–17.00 น.  หรือ E-mail: icdad@mahidol.ac.th

          (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104103  แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

          ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 378 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์