การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาพลศึกษา

เรื่อง                       การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาพลศึกษา  เรื่อง  กีฬาวอลเลย์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่  5       ผู้ศึกษา                   นางสาวหนูจร  มะลิมาตย์โรงเรียน                เทศบาล    (วัดป่าจิตตสามัคคี)                                สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา   2552 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน  ศึกษาดัชนีประสิทธิผล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาพลศึกษา  เรื่อง  กีฬาวอลเลย์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  โรงเรียนเทศบาล    (วัดป่าจิตตสามัคคี)  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครนครราชสีมา  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2551  จำนวน  20  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  (Simple  Random Samping)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  1)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาพลศึกษา  เรื่อง  กีฬาวอลเลย์บอล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  10  แผน  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัยเลือกตอบ  ชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ()  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และ t-test   ผลการศึกษาพบว่า1.  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการ  เท่ากับ  85.36  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ เท่ากับ  87.33    แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้                2.  ดัชนีประสิทธิผลของการเรียน  มีค่าเท่ากับ  0.7797  แสดงว่าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน  ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 77.97                 3.  คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนหลังเรียนและก่อนเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์