มหาวิทยาลัยนเรศวร คัดต่อป.ตรี หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

        สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม  มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 สามารถซื้อใบสมัครด้วยตนเองระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2511    หรือซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2511

        คุณสมบัติผู้สมัคร

        คุณสมบัติทั่วไป

        1.เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

        2.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน

เต็มความสามารถและจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่

จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ 

        3.ต้องเป็นผู้ที่รับรองว่าสามารถชำระเงินค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาได้

        4.ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ และปราศจากโรคเหล่านี้ คือ

โรคเรื้อน โรคเท้าช้าง ในระยะที่ปรากฏอาการน่ารังเกียจ วัณโรคในระยะอันตราย โรคติดยาเสพติด

ให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง

        5.ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดอันลหุโทษ

        6.ไม่เป็นผู้ที่มีความพิการทางสายตา ได้แก่ ตาบอดทั้งสองข้าง ตาบอดสี 

        คุณสมบัติเฉพาะ

        1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 

        2.มีอายุไม่เกิน 30 ปี 

        3.มีคะแนนจากการสอบ A-NET วิชาคณิตศาสตร์ 2 วิทยาศาสตร์ 2 ภาษาัอังกฤษ 2 แต่ละรายวิชาไม่ต่ำกว่า 30% และมีคะแนนรวมทั้งสิ้น 3 รายวิชาไม่ต่ำกว่า 50% 

        หลักฐานการสมัคร

        1.ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยกรอกข้อความให้ชัดเจนถูกต้องสมบูรณ์

รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัคร จำนวน  3  รูป ปฏิบัติดังนี้

        -เขียนชื่อ-นามสกุลด้านหลังรูป

        -ติดในช่องติดรูปมุมขวาบนใบสมัคร จำนวน 1 รูป

        -ใช้ลวดเย็บกระดาษ เย็บติดกับใบสมัคร จำนวน 2  รูป (เขียนชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่สมัคร)

        2.สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล  และหลักฐานการสมรส (ถ้ามี)

        3.หลักฐานสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาธารณสุขศาสตร์ (เทคนิคเภสัชกรรม) หรือหลักสูตร

ประกาศนียบัตร (เจ้าพนักงานเภสัชกรรม) จากวิทยาลัยสาธารณสุข พร้อมสำเนา (รับรองสำเนาถูกต้อง)

จำนวน 1 ฉบับ

        4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) หรือสำเนาทะเบียนบ้าน  (พร้อมสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ

        5.ซองจดหมายสีขาว ขนาด 11x23 ซม. จำนวน 1ซอง จ่าหน้าซองถึงผู้สมัครสอบไม่ต้องติดแสตมป์ (เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)

         ผู้สมัครสามารถสมัครแบบยื่นคะแนนหรือแบบสอบข้อเขียนได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

        วิธีการสมัคร

        สมัครทางไปรษณีย์/อัตราค่าสมัคร ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครและค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 250 บาท ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2551 โดยชำระเป็น

        -ไปรษณีย์ธนาณัติ ปณ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 ในนาม   ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา หรือ ชำระเป็น

        -ตั๋วแลกเงินธนาคารใดก็ได้ (สาขาพิษณุโลก) ในนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งถึงงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000 ทั้งนี้ การนับวันสุดท้ายของการสมัครจะยึดวันซึ่งปรากฏบนตราประทับของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

        สมัครด้วยตนเอง  ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร และค่าธรรมเนียมสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 200 บาท ระหว่างวันที่ 10-11พฤษภาคม 2551 ณ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (อาคารเรียนรวม) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

        อนึ่ง หากตรวจสอบพบว่าใบสมัครขาดความสมบูรณ์หรือผู้สมัครขาดคุณสมบัติจะเป็นเหตุไม่สามารถสมัครสอบได้ หรือหมดสิทธิ์ในการสอบ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าระเบียบการและค่าสมัครสอบ และในกรณีที่ตรวจสอบพบการสมัครสอบมีการปลอมวุฒิการศึกษา หรือเอกสารหลักสูตรเหล่านั้น มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนิสิต และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย

        หมายเหตุ: ผู้สมัครเลือกสมัครแบบยื่นคะแนนหรือแบบสอบข้อเขียนได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

        สนใจสอบถามที่ งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (อาคารเรียนรวม) มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

        (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104033 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)

        ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนอะไรที่ไหนนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 378 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์