มรภ.เชียงราย รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย(มรภ.เชียงราย) ได้เปิดหลักสูตรใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2551 ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

หลักสูตรที่เปิดรับ

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

-หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู  สาขาบริหารการศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย

2.สำหรับสาขาวิชาชีพครู ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า/ใบประกอบอาชีพครูในปัจจุบันโดยมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ปฏิบัติงานสอนอยู่

ระดับปริญญาโท

-หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน  สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

-หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการทั่วไป

-หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย  สาขาวิจัยและพัฒนาสังคม  สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา

-หลักสูตรแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต  สาขาการแพทย์แผนไทย  สาขาการแพทย์พื้นบ้าน  สาขาการแพทย์ทางเลือก

-หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขารัฐประศาสนศาสตร์

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาสาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  สาขาการสอนวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย

ระดับปริญญาเอก

-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม  สาขายุทธศาสตรการพัฒนาภูมิภาค

-หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต  สาขาการแพทย์แผนไทย  สาขาการแพทย์พื้นบ้าน  สาขาการแพทย์ทางเลือก

คุณสมบัติผู้สมัคร

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2551

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร.0-5377-6026 หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://grad.ricr.ac.th

(ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104083 แล้วส่ง  SMS  มาที่  4264444)

ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 378 http://www.elearneasy.com