*-*-*การลำเลียงสารผ่านเซลล์*-*-*

รูปภาพของ msw6635

การลำเลียงสารผ่านเซลล์

1).ลักษณะของสารผ่านเซลล์ สารที่สามารถลำเลียงผ่านเซลล์ได้นั้น มีทั้งลักษณะที่เป็นของเหลว ของแข็งและก๊าซ โดยที่สารประกอบเหล่านี้จะอยู่ร่วมกับน้ำในลักษณะของสารผสมที่ต่างกัน 4 ลักษณะคือ
   a) สารละลาย(Solution) สารผสมที่เกิดจากโมเลกุล หรือก๊าซของสาร 2 ชนิดมาผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน (Homogeneous) สารที่มีปริมาณมากกว่า เรียกว่า ตัวทำละลาย(Solvent) สารที่มีปริมาณน้อยกว่า เรียกว่า ตัวถูกละลาย (Solute)

i)   สารละลายของก๊าซในของเหลว คือ สารละลายที่เกิดจากก๊าซละลายในน้ำ
ii)  ก๊าซบางชนิดละลายน้ำได้น้อย และเมื่อละลายน้ำได้ยังคงโมเลกุลของก๊าซนั้นๆ ไม่รวมตัวหรือทำปฏิกริยากับน้ำ
iii)  สารละลายของของเหลวในของเหลว คือ ของผสมที่เกิดจากของเหลวชนิดหนึ่งไปละลายในของเหลวอีกชนิดหนึ่ง
iv)  สารละลายของแข็งในของเหลว คือ สารละลายที่เกิดจากสารประกอบที่เป็นของแข็งสามารถละลายน้ำได้ เช่น น้ำตาล

        b) สารแขวนลอย(Suspension) คือ ของผสมที่เกิดจากการรวมตัวของสาร 2 ชนิด ซึ่งโมเลกุลของสารชนิดหนึ่งต่อเนื่องกันตลอด ส่วนโมเลกุลของสารอีกชนิดหนึ่งจะแยกตัวไปรวมกับอนุภาคสารแขวนลอย จัดเป็นสารที่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน (Heterogeneus)
       c) อิมัลชั่น( Emulsion) คือสารผสมที่เกิดจากของเหลว 2 ชนิดไปรวมกันแต่ต่างก็ไม่มีการละลายในกันและกัน
       d) คอลลอยด์ (Colloid) คือสารผสมที่เกิดจากสาร 2 ชนิดผสมกันแต่ไม่เป็นเนื้อเดียวกัน คือ ชนิดหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางให้สารอีกชนิดหนึ่งแขวนลอย คอลลอยด์มีหลายประเภทดังนี้

i)   เจล (Gel)
ii)  ซอล(Sol)
iii) แอโรซอล (Aerosol)

 2)  การลำเลียงสารโดยผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
มีหลายวิธีได้แก

(1) การแพร่ (Diffusion) เป็นปรากฏการณ์ที่มีโมเลกุลหรือไอออนของสารมีการเคลื่อนที่ จากที่ที่มีโมเลกุลไออนที่หนาแน่น ไปยัง ที่ที่มีโมเลกุลไออนของสารน้อยกว่า สารที่แพร่ได้อาจอยู่ในสถาวะของก๊าซ ของเหลว หรืออนุภาคของของแข็งซึ่งแขวนลอย

ที่มา   http://weerasak.net/ch_1_3.html

       (a) ปัจจัยควบคุมอัตราการแพร่ของสาร

(i)    ความเข้มข้นของสารที่แพร่
(ii)   อุณหภูมิ
(iii)   ความดัน
(iv)  สิ่งเจือปนหรือตัวถูกละลาย
(v)  การดูดติด
(vi)  ขนาดและน้ำหนักของสารที่แพร่
(vii)  ความสามารถในการละลายของสารที่แพร่

(2)   ออสโมซิส (Osmosis) เป็นแบบหนึ่งของการแพร่ ซึ่งมีความหมายเฉพาะการแพร่ของโมเลกุลของน้ำจากที่ที่มีโมเลกุลของน้ำมากกว่าไปยังที่ที่มีโมเลกุลของน้ำน้อยกว่า โดยผ่านเยื่อบางๆ มีคุณสมบัติพิเศษคือ ยอมให้โมเลกุลของน้ำผ่านได้อย่างสะดวก ส่วนสารอื่นไม่ยอมให้ผ่านเลย สำหรับสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ยอมให้ผ่านแต่ไม่สะดวก

 

สารละลายที่อยู่นอกเซลล์เมื่อเปรียบเทียบกับของเหลวที่อยู่ในเซลล์ มี 3 แบบ

1.Hypotonic Solution  หมายถึง ความเข้มข้นของสารละลายที่อยู่นอกเซลล์ มีความเข้มข้นน้อยกว่า ในเซลล์ ลักษณะนี้ทำให้น้ำนอกเซลล์เคลื่อนที่เข้าไปในเซลล์
2.Hypertonic Solution หมายถึง ความเข้มข้นของสารละลายภายนอกเซลล์ มีความเข้มข้นมากกว่า ภายในเซลล์ ลักษณะนี้น้ำในเซลล์จะออสโมซิสออกมาภายนอกเซลล์
3.Isotonic Solution หมายถึง ความเข้มข้นของสารละลายที่อยู่ภายนอกเซลล์ เท่ากับ ภายในเซลล์

               (3). กระบวนการแอกทีฟทรานสปอร์ต (Active Transport) เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำ ผ่านเนื้อเยื่อบางๆ ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสูง โดนอาศัยพลังงานจากเซลล์เป้นตัวนำ ตัวนำ จะเป็นสารประเภทโปรตีนที่เป็นพวกเอมไซม์ต่างๆซึ่งมีหลายชนิด

   ที่มา    http://weerasak.net/ch_1_3.html 

 ความจำเป็นที่ต้องมีการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์

  1. เพื่อให้เซลล์มีสภาวะปกติ
  2. เพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ
  3. ทำให้เซลล์ได้รับอาหารเพื่อการดำรงชีวิตของเซลล์

     การเพิ่มขนาดของเซลล์

  เซลล์สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้ เนื่องจากการได้รับสารอาหารและอากาศอย่างเพียงพอและสารมารถกำจัดของเสีย หรือสารพิษออกจากเซลล์ได้ ดังนั้นเยื่อหุ้มเซลล์ ซึ่งเป็นทางผ่านเข้าออกของสารต่างๆ จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการอยู่รอดของเซลล์สิ่งมีชีวิต ถ้าพื้นผิวเยื่อหุ้มเซลล์ไม่เพียงพอต่อการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์ ก็จะทำให้เกิดปัญหาต่อการเจริญของเซลล์ได้  จากการศึกษาพบว่า เมื่อเซลล์มีขนาดใหญ่ขึ้น มีปริมาตรเพิ่มมากขึ้น จะทำให้อัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริมาตรของเซลล์ลดลง

ที่มา  http://weerasak.net/ch_1_3.html

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 252 คน กำลังออนไลน์