ม.คริสเตียน ต่อป.โท-เอก ปี51

 

                มหาวิทยาลัยคริสเตียน รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551

                หลักสูตรที่เปิดรับ

                ระดับปริญญาโท

                -หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารโรงพยาลบาล  สาขาการจัดการลอจิสติกส์ด้านการบริการสุขภาพและเภสัชกรรม

                -หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการจัดการสื่อและบันเทิง

                -Master of Arts Program in Teaching English as a Second Language

                -หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพ

                -หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง

                คุณสมบัติผู้สมัคร

                -สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางการพยาบาล จากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง เป็นสมาชิกสภาการพยาบาลมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างน้อย 1 ปี

                ระดับปริญญาเอก

                -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารโรงพยาบาล

                -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการพยาบาล

                -หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน

                คุณสมบัติผู้สมัคร

                1.สำเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) หรือสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองทุกสาขาวิชา ทั้งนี้สาขาการบริหารการพยาลาลผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโทสาขาวิชาใดก็ได้

                2.มีประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 2 ปี ยกเว้นสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนและมีหน่วยกิตของรายวิชาทางการบริหารจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค

                3.กรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาขาดคุณสมบัติตามข้อ 2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมได้น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.christian.ac.th

                (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์  60104089 แล้วส่ง  SMS  มาที่  4264444)

                ข้อมูล : คอลัมน์ เรียนต่อหลังป.ตรีนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับที่ 378 http://www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 22 คน กำลังออนไลน์