พระจอมเกล้าลาดกระบัง รับตรง 450 คน


 


          คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระบบรับตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.)หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2553 รวมจำนวน 450 คน ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2552 ทั้งโดยระบบอินเตอร์เน็ตและสมัครด้วยตนเอง
          สาขาวิชา/จำนวนรับ
          -พืชไร่ จำนวน 60 คน
          -ปฐพีวิทยา จำนวน 25 คน
          -พืชสวน จำนวน 60 คน
          -เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช จำนวน 40 คน
          -สัตวศาสตร์ จำนวน 50 คน
          -วิทยาศาสตร์การประมง จำนวน 50 คน
          -พัฒนาการเกษตร จำนวน 35 คน
          -การจัดการทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม จำนวน 20 คน
          -นิเทศศาสตร์เกษตร จำนวน 35 คน
          -บริหารธุรกิจเกษตร จำนวน 35 คน
          -เทคโนโลยีการจัดการ จำนวน 40 คน


          คุณสมบัติผู้สมัคร
          1.กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาและ
          1.1เรียนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต และวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตสมัครได้ทุกหลักสูตรหรือ
          1.2เรียนคณิตศาสตร์ไม่น่อยกว่า 10 สมัครได้เฉพาะหลักสูตร นิเทศศาสตร์เกษตร,บริหารธุรกิจเกษตร,เทคโนโลยีการจัดการ เท้านั้น
          1.3เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
          2.มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเป็นนักศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
          หลักฐานการสมัครที่ต้องยื่นต่อคณะกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์
          1.พิมพ์ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 1 รูป(ยื่นต่อกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์)
          2.ใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา(ตัวจริงพร้อมสำเนา)
          3.บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริงพร้อมสำเนา)


          วิธีการสมัคร
          1.สมัครได้ทางออนไลน์ที่ www.reg.kmitl.ac.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงในใบสมัคร สามารถเลือกสมัครได้ 2 หลักสูตรโดยเรียงลำดับตามความต้องการ
          2.พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 200 บาทเพื่อนำไปชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)ได้ทุกสาขา
          3.ผู้สมัครต้องนำหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
          การประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ดูได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th และ www.agri.kmitl.ac.th หรือโทร.0-2326-4111 ต่อ 3205,3203,7138,7149


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 82 คน กำลังออนไลน์