เกษตรศาสตร์ สอบตรงคณะประมง

          โครงการรับนิสิต (โดยวิธีรับตรง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2553 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) จำนวน 138 คน ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 ตุลาคม ถึงวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2552


          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
          1.เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ
          2.เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์ - คณิต
          3.มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนสิ้นสุดภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
          4.มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด 5 ภาคการศึกษา (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนสิ้นสุดภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 2.25 และต้องเคยเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ให้แนบหลักฐานใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 3 กิจกรรม


          หลักฐานการสมัคร
          1.ใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนตามความเป็นจริงพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด และแนบรูปถ่ายอีก 1 รูป โดยเขียนชื่อนามสกุล และโรงเรียนไว้ด้านหลังรูปถ่ายด้วย
          2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ตลอด 5 ภาคการศึกษา (นับตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงสิ้นสุดภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ) พร้อมกับระบุแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งประทับตราโรงเรียนและลงนามกำกับด้วย
          3.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด โดยผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง
          4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด โดยผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง
          5.สำเนาหลักฐานใบรับรองหรือประกาศนียบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เฉพาะผู้ที่ใช้คุณสมบัติ ข้อ 2.4 โดยผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง
          6.ส่งหลักฐานใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ จำนวน 300 บาทโดยให้ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี โครงการรับนิสิต (โดยวิธีรับตรง) คณะประมง มก. เลขที่บัญชี 374-0-00712-9 ประเภทกระแสรายวัน ตามแบบ บส.ปม.2 ที่แนบมาด้วยแล้วหรือใบนำฝากเงินค่าธรรมเนียมส่งมาพร้อมใบสมัคร


          วิธีการสมัคร
          -ผู้สนใจสามารถ download ใบสมัครได้จาก http://www.fish.ku.ac.th หรือถ่ายเอกสารใบสมัครที่แนบมาพร้อมกับประกาศคณะประมง
          -ผู้สมัครกรอกใบสมัคร พร้อมให้อาจารย์ประจำชั้นและผู้อำนวยการ/อาจารย์ใหญ่รับรอง และจัดเตรียมหลักฐานการสมัครให้ครบตามที่ระบุในข้อ 3 โดยส่งเอกสารการสมัครได้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงโครงการรับนิสิต (โดยวิธีรับตรง) คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 ทั้งนี้คณะประมงจะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นวันที่สมัคร
          -รายละเอียดในการเลือกสาขาวิชาในคณะประมง สามารถดูได้ที่ http://www.fish.ku.ac.th
          สนใจสอบถามโทร  0-2579-0113, 0-2942-8200-45 ต่อ 4076-4077, 0-2942-8364 กด 0 และ 0-2942-8936


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์