ศิลปากรรับโควตา 8 คณะ

          มหาวิทยาลัยศิลปากรกำลังเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2553 สำหรับนักเรียนที่สมัครคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้องสมัครสอบวิชา 73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ ต้องสมัครสอบวิชา 75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครูในการสอบครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2552 (เดือนตุลาคม) ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทศ. รวมจำนวน 1,535 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2552
          คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
          1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยและรับรองต่อมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
          3. เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการประกอบวิชาชีพ
          4. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า(ยกเว้น ผู้สมัครในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ และสาขาวิชาธุรกิจ วิศวกรรม ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น) ในสถานศึกษา 28 จังหวัด (กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชุมพร ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี) ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2553
          5.มีคุณสมบัติเฉพาะที่คณะฯกำหนด


          หลักฐานการสมัคร  (ยกเว้นผู้สมัครคณะเภสัชศาสตร์) ต้องส่งเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ ณ โรงเรียนที่เรียนอยู่
          1. ใบสมัคร ที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน โดยสั่งพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร ติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อในใบสมัคร
          2. เงินค่าสมัคร จำนวน 350 บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
          3. ใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1:4) ม.4-ม.6 ที่มีผลการศึกษารวม 4 ภาคการศึกษา และมีการรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียนหรือนายทะเบียน 1 ฉบับ
          4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนและลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับ
          ผู้สมัครที่ส่งหลักฐานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามรายการข้างต้นถือว่าขาดคุณสมบัติ จะไม่มีสิทธิสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ในกรณีสอบคัดเลือกได้ หากพบว่าคุณสมบัติไม่ถูกต้องจะถูกตัดสิทธิเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรทันที
          หมายเหตุ รูปถ่ายที่ใช้ติดใบสมัครใช้ขนาด 1 นิ้ว ที่เหมือนตัวจริงในวันสมัคร หน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน


          ขั้นตอนการสมัคร
          1. ผู้สมัครแจ้งความประสงค์การสมัคร (ยกเว้นคณะเภสัชศาสตร์) ณ โรงเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่
          2. โรงเรียนโดยผู้ได้รับมอบหมายเข้าสู่ Website : www.quota.su.ac.th หรือ www.su.ac.th คลิก quota เพื่อทำการสมัครสอบกับโปรแกรมการรับสมัคร โดยต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เมื่อกรอกข้อมูลแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วจึงยืนยันการสมัคร
          3. พิมพ์ใบสมัคร และเมื่อการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ถ้าสมัครหลายครั้งด้วยข้อมูลของคนเดียวกัน ระบบจะทำการยกเลิกการสมัครที่ผ่านมาทั้งหมด โดยจะใช้การสมัครครั้งล่าสุด และจะไม่คืนค่าสมัครให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
          4. โรงเรียนรวบรวมและชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย หรือชำระเงินโดยตรงที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
          5. โรงเรียนรวบรวมเอกสารหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินส่งด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ เอกสารที่ส่งถึงฝ่ายรับสมัครแล้วถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์
          6. ให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานภาพการชำระเงินทาง Website : www.quota.su.ac.th หลังจากโรงเรียนส่งหลักฐานการชำระเงินแล้วประมาณ 10 วัน
          หมายเหตุ ผู้ประสงค์สมัครคณะเภสัชศาสตร์ให้ดำเนินการเองทุกอย่าง โดยดูรายละเอียด รวมทั้งการตรวจสอบสภาพการเงิน ที่ www.pharm.su.ac.th


          การส่งใบสมัคร ให้โรงเรียนที่ได้ดำเนินการสมัครกับโปรแกรมการรับสมัคร จัดส่งเอกสารหลักฐานการสมัครโดย
          -ทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าถึงประธานอนุกรรมการฝ่ายรับสมัคร
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ทั้งนี้ ตราประทับของที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางจะต้องไม่เกินวันที่ 15 กันยายน 2552 หากพ้นกำหนดนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร จะไม่รับสมัคร
          -ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐมภายในวันที่ 15 กันยายน 2552
          คณะ/จำนวนรับโควตาปี2553
          -คณะอักษรศาสตร์ จำนวน 300 คน
          -คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 125 คน
          -คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 300 คน
          -คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 20 คน
          -คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 140 คน
          -คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 200 คน
          -คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 310 คน
          -คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 140 คน
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองบริการการศึกษา วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร โทร. 0-2221-3903
กองบริการการศึกษา พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม โทร. 0-3425-5750-1  สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เฉพาะการสมัครคณะเภสัชศาสตร์) โทร. 0-3425-5800, 0-3421-8770 สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3259-4028, 0-3259-4043-50 กด 1115, 1146, 1552 หรือดูจาก www.quota.su.ac.th หรือ www.su.ac.th หรือ reg.su.ac.th (สมัครสอบโควตาพิเศษคณะเภสัชศาสตร์ www.pharm.su.ac.th)


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์