ศิลปากร รับตรงเรียนสถาปัตย์ 100%

          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมด้วยวิธีรับตรง 100 เปอร์เซ็นต์ ปีการศึกษา 2553 จำนวน 60 คนกำหนดการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 24 กันยายน 2552  สอบข้อเขียน 2 วันระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2552 สอบสัมภาษณ์วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552


          คุณสมบัติของผู้สมัคร
          1. เป็นผู้สำ เร็จการศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ตลอดหลักสูตรฯ ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
          2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50หรือ
          3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ซึ่งเคยหรือได้รับทุนแลกเปลี่ยนไปศึกษาในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี ขณะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษา เช่น ทุน AFS, ทุน YES เป็นต้น โดย ต้องนำเอกสารแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ซึ่งมีค่าระดับไม่ต่ำกว่า 2.50 ที่ทางโรงเรียนออกให้ พร้อมหนังสืรับรองการได้รับทุนแลกเปลี่ยนจากทางโรงเรียน โดยแนบผลการเรียนขณะศึกษาในต่างประเทศมาด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือก
          4.เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
          5. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน
          6. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และ/หรือ โรคพิษสุราเรื้อรัง
          7.ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท
          8. เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการหากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัครสอบคัดเลือกจะถูกตัดสิทธิในการคัดเลือกครั้งนี้ และแม้จะได้รับการส่งชื่อเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแล้วก็ตาม จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษา


          การสมัคร
          -สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.arch.su.ac.th/admission2553 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายให้เรียบร้อย
          -พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินค่าสมัครสอบ แล้วนำไปชำระเงินที่ธนาคารทหารไทย ค่าสมัครสอบคัดเลือก 1,000 บาท
          -พิมพ์บัตรสอบหลังจากการชำระเงินทางธนาคารแล้วประมาณ 5 วันทางเว็บไซต์ ซึ่งภายในบัตรสอบจะระบุชื่อ นามสกุล รูปถ่าย เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ อาคารสอบ และสถานที่สอบ
          วิชาที่สอบ/ค่านำหนักสำหรับใช้ในการพิจารณาการสอบข้อเขียน ภาษาอังกฤษ/20% คณิตศาสตร/20 %  วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)/20% ความถนัดทางสถาปัตยกรรม /40 %


          การประกาศผลสอบข้อเขียนและผลสอบคัดเลือก
          - ประกาศผลสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ประกาศผลสอบข้อเขียนทางเว็บไซต์ http://www.arch.su.ac.th/admission2553 โดยผู้สมัครจะต้องกรอกแบบประเมินผลจึงจะมีสิทธิเข้าไปดูผลสอบข้อเขียน
          ผู้สอบผ่านข้อเขียน ต้องกรอกข้อมูลในแบบประวัติ แล้วพิมพ์แบบประวัติลงในกระดาษ A4 พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ ผลการเรียน (ฉบับจริง) หนังสือรับรองจากโรงเรียน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารรายงานการตรวจสุขภาพและเอกซเรย์ร่างกาย (ออกให้โดยแพทย์ที่มีใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์) เป็นต้น เพื่อใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 นอกจากนี้สามารถดูกำหนดการเกี่ยวกับการ
สอบสัมภาษณ์ เช่น รายละเอียดเวลาสอบและห้องสอบ เป็นต้น
          - ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552 ทางเว็บไซต์ http://www.arch.su.ac.th/admission2553


          การรายงานตัวยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
          ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ต้องมารายงานตัวยืนยันสิทธิ์และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 – 15.00 น. ที่สำนักงานเลขานุการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนหน้าพระลาน เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200 พร้อมชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา จำนวน 9,860 บาท (เก้าพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ซึ่งเงินจำนวนนี้มหาวิทยาลัยศิลปากรจะโอนไปเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าลงทะเบียนวิชาเรียน ในภาคการศึกษาต้น ประจำปีการศึกษา
2553 และเงินค่ายืนยันสิทธิ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
          หมายเหตุ ผู้ไม่มารายงานตัวยืนยันสิทธิ์ตามวันและเวลาที่ประกาศ ถือว่าสละสิทธิ์
          -การตัดสิทธิ์การสมัครสอบคัดเลือกฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรเรียบร้อยแล้ว ไม่มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกฯ (Admission) ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
          ผู้สมัครสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี เกษมศุข โทร.0-2221-5877 ต่อ 3131 หรือ 08-7416-7661 และคุณกุลจิรา น้อยพงษ์ โทร.0-2221-5877 ต่อ 1219 หรือ 08-5376-6121


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์