เฉลยข้อสอบภาค ก ผู้บริหาร ปี 52

 Posted : 2009-08-22 10:14:19
1.สมศ.ประเมิน...............5 ปี
2. ใบประกอบวิชาชีพ.........5 ปี
3.ครูผู้ช่วยพัฒนาเข้ม.........2 ปี
4.สัญญาจ้างพนักงานราชการ.............4 ปี
5.เหตุครูผู้ช่วยไม่ได้รับเงินเดือน...............ปฏิบัติงานไม่ครบ 4 เดือน
6.ครูผู้สอนส่งย้าย..............2 ครั้ง 1-5 ก.พ.และ 1-5 ส.ค.
7.กรณีครูลาคลอดบุตร 90 วัน ลาป่วย......... วัน ลากิจ............วัน ตอบ พิจาณา 0 .5 ขั้น
8.ลาบวชได้เงินวิทยฐานะ..........60 วัน
9. อ.ก.ค.ศ. มีวาระเท่าไร............................4 ปี
10. อ.ก.ค.ศ.หมดวาระเลือกตั้ง....................60 วัน
11.ครู ค.ศ. 2 ร้องทุกข์ใคร.........อ.ก.ค.ศ.
12.ครูถูกลงโทษทางวินัย ต้องอุทธรณ์ภายใน........ 30 วัน
13. ผ.อ.โรงเรียนลงโทษ .........5% ไม่เกิน 1 เดือน
14.ข้อใดเป็นความผิดวินัยร้ายแรง … ขาดราชการเกิน 15 วันโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีเหตุอัน
15.ข้อใตไม่ใช่ห้องสมุด 3 ดี...........บริการดี
16.ข้อใดไม่ใช่โรงเรียน 3 D........Decentiantization
17.เวปสพฐ..........www.obec.go.th
18.GFMIS........... Government Fiscal Management Information System
19.จุดบริการ One Stop Service …….จะให้บริการทุกอย่างเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
20.I D PLAN…….พัฒนาครูรายบุคคล
21.ข้อใดคือนโยบายตามโครงการไทยเข้มแข็ง (SP2) ………. ครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนา
22.ขงเบ้งตาย ……..KM
23. Education Hub……….ศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน
24.E-oction วงเงิน.............2 ล้าน
25.ผู้ปกครองยากจน...............40,000/ปี
26.ผ.อ.โรงเรียนอนุมัติเงินรายได้แผ่นดิน.........15 ล้าน
27.เงินรายได้สถานศึกษา.............ขายแบบ
28.ข้อใดคืองบลงทุน.............ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
29.ข้อใดต้องจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม …ค่าวัสดุตามโครงการ
30.เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จแล้ว วันที่ 3 สิงหาคม จะต้องทำเรื่องเสนอขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่เท่าใด …..2 กันยายน

31.เบิกน้ำมันค่ารถยนต์.........4 บาท 4 บาท
32.หลักสูตร 2551 ใช้ครบทุกชั้นในปี ………. 2555
33.ข้อใดไม่ใช่วิสัยทัศน์ ตามหลักสูตร 51…… ส่งเสริมการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
34.กระทรวงกำหนดให้ใช้แบบ ป.พ...........ป.พ. 1-3
35.ข้อใดไม่มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.......ปฐมวัย
36.เน้นผู้เรียนป็นสำคัญคืออะไรของหลักสูตร 51...........หลักการ
37.กิจกรรมใดกระทำหลังสุด ในหลักสูตร ตอบ หน่วยการเรียนรู้
38. การศึกษาภาคบังคับ..............ประถม มัธยมต้น
39.การวัดผลในหลักสูตร 2551 ระดับใดที่วัดผลรายปี ……..ประถม
40.ข้อใดไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 51 …..มีความเป็นสากล
41.ระดับการศึกษาหลักสูตร 51............ประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย
42.การวัดผล 2551 ต่างกับ 2544 ในเรื่อง……….การวัดผลระดับเขตพื้นที่
43.ข้อใดไม่มีกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.............. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก จะจัดทำโครงการ จะต้องผ่าน....... คณะกรรมการสถานศึกษา
44.การทำอย่างไรที่ทำให้ที่ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ...........ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน
45. โรงเรียนท่านเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบ .......เรียนแบบคละชั้น
46.ใครมีอำนาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตร 51 ….เลขาสพฐ.
47.ผลงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน ที่เห็นเด่นชัด …….. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
48.ข้อใดไม่ใช่การจัดการสอนปฐมวัย ตอบข้อ ง. คือไม่สอนมุ่งประโยชน์และสังคม
49.คณะกรรมการชุดใดสำคัญที่สุดในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ……..ภาคี 4 ฝ่าย
50.ภาคี 4 ฝ่าย มีอะไรบ้าง …..ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนนักเรียน
51.ข้อใดไม่ใช่งานบริการของโรงเรียน ………. บริการทุนการศึกษา
52.การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด …..นโยบายจังหวัด
53.การพิจารณาความดีความชอบดูจาก………… ผลการปฏิบัติต่อตัวผู้เรียน
54.ความหมายของวิสัยทัศน์ …….. มองอนาคต
55.ผอ.และรองไปราชการ………สพท.แต่งตั้งครูรักษาราชการแทน
56.การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนใครได้รับการพิจารณาก่อน…….. วิทยฐานะ
57.เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนควรทำอะไร ……… รายงานประจำปี
58.ข้อใดเป็นการบริการของครู …… แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
59.ไปดูงานต่างประเทศ ...............เลขาสพฐ.
60.ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะมุ่งผลสัมฤทธิ์......ปรับปรุงบริการ
61.ข้อใดเป็นสมรรถนะหลัก........การบริการที่ดี
62.ความพึงพอใจอยู่ในสมรรถนะใด.......การบริการที่ดี
63.ช่วยแก้ปัญหาเป็นที่พึ่งเกือบทุกเรื่อง.........ระดับ 4 ดีมาก
64.ข้อใดบริการที่ดี..............ปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำ
65. ผอ.ควรมีทักษะในด้านใดมากที่สุดในการทำงานเป็นทีม…….ความคิดรวมยอด
66.การทำงานเป็นทีมสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล ข้อใด…….. มีส่วนร่วม
67.โรงเรียนจัดการบริหารการศึกษาโดยใช้โรงเรียนฐานโดยยึดหลักธรรมภิบาล……. การมีส่วนร่วม
68.ผอ.ว่า ครูน้อย ผอ.ทำผิดจรรยาบรรณข้อใด …....... จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
69.บุคคลใดเหมาะสมกับงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนมากที่สุด มีมนุษยสัมพันธ์ รู้ภาระงานโรงเรียน
70.การนำครูมาบริหารงานบุคคลคำนึงถึง...........มนุษยสัมพันธ์
71.ถ้าท่านต้องการอยากให้ครูนำผลการวิจัย นำไปใช้......พัฒนาครูให้มีความรู้ และทำการวิจัยได้
72.ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการวิจัยในชั้นเรียน …การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
73.รายงานผลการพัฒนานักเรียนที่......... เป็นงานวิจัย
74.โรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนเนื่องจากโรคหวัด 2009 เป็นหนังสือประเภทใด……หนังสือสั่งการ
75.หนังสือภายใน..........บันทึกข้อความ
76.หลักธรรมสำหรับการบริการที่ดี น่าจะตรงกับข้อใดมากที่สุด........สังคหวัตถุสี่
77.หลักธรรมสำหรับทีมงานที่ดี น่าจะตรงกับข้อใดมากที่สุด........สังคหวัตถุสี่
78.ในยุคโลกาภิวัตน์ผลกระทบต่อการบริหารในองค์กร...... ยอมรับการเปลี่ยนแปลง
79.ผอ.จะระดมทุนอย่างไรจึงจะดีที่สุด ......พูดคุยขอบริจาคกับผู้มีฐานะ
80.โรงเรียนขาดแคลนครู ประกอบกับชุมชนข้างมีความขัดแย้งกันในทางการเมือง ลักษณะแบบนี้เข้ากับข้อใดมากที่สุด ……หมาจนตรอก
81. จากสถานการณ์ในข้อ 11 ถ้าท่านเป็นผอ. ท่านจะใช้กลยุทธ์ใด ……ถอยหลัง ตั้งหลัก
82.โรงเรียนแห่งหนึ่งครูมาสาย เด็กมาสาย ผู้บริหารควรทำอย่างไร ตอบ หามาตรการร่วมกัน
83.การควบคุมภายในสถานศึกษา สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง......ภูมิคุ้มกัน
ผู้นำในยุคการปฏิรูป ......ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
84.โรงเรียนมีข่าวเรื่องอนาจาร..............รายงานหน่วยเหนือ
85.นโยบายเรียนฟรี 15 ปี พัฒนาสมรรถนะใดของผู้บริหารมากที่สุด ….. บริการที่ดี
86.โรงเรียนเล็กกับโรงเรียนใหญ่ .........โรงเรียนคู่พัฒนา
87.กิจกรรมใดกระทำหลังสุด ในหลักสูตร ตอบ หน่วยการเรียนรู้
88.กรณีชู้สาว ........... สืบสวนข้อเท็จจริง
89.ข้อใดที่ผู้บริหารควรหลีกเลี่ยงมากที่สุด … ครูในโรงเรียนทะเลาะกันเรื่องส่วนตัว เรียกมา
90.ปัจจุบันใช้งบประมาณใด......มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
91.ในการจัดซื้อหนังสือตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ซึ้งกำหนดวันส่งมอบวันจันทร์
จันทร์ที่ 20 เมษายน 2552 แต่ผ้ขายมาส่งงวดแรกทันเวลา แต่มาส่งงวด
งวดที่ 2 วันที่ ศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552 และส่งงวดที่ 3 วันอังคารที่
28 เมษายน 2552 โรงเรียนจะปรับผู้ขายอย่างไร ……... ปรับรวมกัน 8วัน
92.หลักสูตร 44 กับ51 ต่างกันที่ใด ……… ตัวชี้วัด
93.. .ถ้าท่านเป็นผู้อำนวยการไปรับตำแหน่งใหม่ท่านจะทำอะไรเป็นลำดับแรก…ศึกษาข้อมูลสภาพปัจจุบัน
94. การนิเทศ....... ต้องรู้จักผู้ถูกนิเทศและใช้เทคนิคช่วย ผู้บริหาร
87.เมื่อทำการวิเคราะห์แล้วขั้นตอนต่อไปกำหนดอะไร.....ก. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
95.พระปรีชาสามารถ...ใช้กับวิชาใด..............บูรณาการทุกวิชา
96.ตัวชี้วัดโครงการคืนครู.............จำนวนครูที่มีจำนวนชั่วโมงสอนเต็มเวลา
97.ครูร้องเรียนเรื่องชู้สาว.....สืบสวนข้อเท็จจริง
98. SBM...............ตอบ (ง.) ข้อยาว 5 ข้อ....สุดท้ายช่วยตนเองได้
99 .การอบรมตามกฎหมาย...............อบรมเลื่อนวิทยฐานะ
100.ครูไปอบรมมา.......แลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะครู
101.ข้อใดไม่ถูกต้องกิจกรรมสาธารณประโยชน์........ปฐมวัย 50 ช.ม.
102.ข้อใดคือหนังสือประทับตรา..........ง.ถูกทุกข้อ
103.การสอน / ให้ความรู้เรื่องหวัด 2009 แก่นักเรียนให้ประโยชน์ใดต่อนักเรียน....ป้องกันและการดูแลสุขภาพ
104.ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุครูในโรงเรียน ……… ผอ.โรงเรียนโดยอนุมัติ อ.ค.ก.ศ.
105.ใครคือผู้นิเทศในโรงเรียน…….. หัวหน้ากลุ่มสาระ
106 . การบริการถ้าผู้รับบริการไม่ดีต้อง ………ปรับปรุง
107.โรงเรียนเล็กกับโรงเรียนใหญ่มีความเสมอภาคกันในเรียนฟรี 15 ปี........... โรงเรียนคู่พัฒนา
108.ข้อที่ไม่ใช่สมรรถนะผู้เรียนหลักสูตร 51 ……..การพัฒนาตนเอง
109 .การดูแลนักเรียน……….. 4. ครูที่ปรึกษา ............................ ส่งต่อ
110.E-Learning………การเรียนรู้ทางอิเลคทรอนิคส์

ยินดีกับทุกท่านที่สอบผ่านนะจ๊ะ...

สร้างโดย: 
กวิสรา
แหล่งที่มา: 
ครูไทยดอทอินโพร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 345 คน กำลังออนไลน์