เฉลยข้อสอบภาค ก ผู้บริหาร ปี 52

 Posted : 2009-08-22 10:14:19
1.สมศ.ประเมิน...............5 ปี
2. ใบประกอบวิชาชีพ.........5 ปี
3.ครูผู้ช่วยพัฒนาเข้ม.........2 ปี
4.สัญญาจ้างพนักงานราชการ.............4 ปี
5.เหตุครูผู้ช่วยไม่ได้รับเงินเดือน...............ปฏิบัติงานไม่ครบ 4 เดือน
6.ครูผู้สอนส่งย้าย..............2 ครั้ง 1-5 ก.พ.และ 1-5 ส.ค.
7.กรณีครูลาคลอดบุตร 90 วัน ลาป่วย......... วัน ลากิจ............วัน ตอบ พิจาณา 0 .5 ขั้น
8.ลาบวชได้เงินวิทยฐานะ..........60 วัน
9. อ.ก.ค.ศ. มีวาระเท่าไร............................4 ปี
10. อ.ก.ค.ศ.หมดวาระเลือกตั้ง....................60 วัน
11.ครู ค.ศ. 2 ร้องทุกข์ใคร.........อ.ก.ค.ศ.
12.ครูถูกลงโทษทางวินัย ต้องอุทธรณ์ภายใน........ 30 วัน
13. ผ.อ.โรงเรียนลงโทษ .........5% ไม่เกิน 1 เดือน
14.ข้อใดเป็นความผิดวินัยร้ายแรง … ขาดราชการเกิน 15 วันโดยไม่ได้รับอนุญาต และไม่มีเหตุอัน
15.ข้อใตไม่ใช่ห้องสมุด 3 ดี...........บริการดี
16.ข้อใดไม่ใช่โรงเรียน 3 D........Decentiantization
17.เวปสพฐ..........www.obec.go.th
18.GFMIS........... Government Fiscal Management Information System
19.จุดบริการ One Stop Service …….จะให้บริการทุกอย่างเบ็ดเสร็จในจุดเดียว
20.I D PLAN…….พัฒนาครูรายบุคคล
21.ข้อใดคือนโยบายตามโครงการไทยเข้มแข็ง (SP2) ………. ครูทุกคนต้องได้รับการพัฒนา
22.ขงเบ้งตาย ……..KM
23. Education Hub……….ศูนย์กลางการศึกษาอาเซียน
24.E-oction วงเงิน.............2 ล้าน
25.ผู้ปกครองยากจน...............40,000/ปี
26.ผ.อ.โรงเรียนอนุมัติเงินรายได้แผ่นดิน.........15 ล้าน
27.เงินรายได้สถานศึกษา.............ขายแบบ
28.ข้อใดคืองบลงทุน.............ครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
29.ข้อใดต้องจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม …ค่าวัสดุตามโครงการ
30.เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนเสร็จแล้ว วันที่ 3 สิงหาคม จะต้องทำเรื่องเสนอขอขึ้นทะเบียนภายในวันที่เท่าใด …..2 กันยายน

31.เบิกน้ำมันค่ารถยนต์.........4 บาท 4 บาท
32.หลักสูตร 2551 ใช้ครบทุกชั้นในปี ………. 2555
33.ข้อใดไม่ใช่วิสัยทัศน์ ตามหลักสูตร 51…… ส่งเสริมการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
34.กระทรวงกำหนดให้ใช้แบบ ป.พ...........ป.พ. 1-3
35.ข้อใดไม่มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.......ปฐมวัย
36.เน้นผู้เรียนป็นสำคัญคืออะไรของหลักสูตร 51...........หลักการ
37.กิจกรรมใดกระทำหลังสุด ในหลักสูตร ตอบ หน่วยการเรียนรู้
38. การศึกษาภาคบังคับ..............ประถม มัธยมต้น
39.การวัดผลในหลักสูตร 2551 ระดับใดที่วัดผลรายปี ……..ประถม
40.ข้อใดไม่ใช่ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 51 …..มีความเป็นสากล
41.ระดับการศึกษาหลักสูตร 51............ประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย
42.การวัดผล 2551 ต่างกับ 2544 ในเรื่อง……….การวัดผลระดับเขตพื้นที่
43.ข้อใดไม่มีกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.............. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนอนุบาลแสนสนุก จะจัดทำโครงการ จะต้องผ่าน....... คณะกรรมการสถานศึกษา
44.การทำอย่างไรที่ทำให้ที่ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ...........ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน
45. โรงเรียนท่านเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูไม่ครบ .......เรียนแบบคละชั้น
46.ใครมีอำนาจในการยกเลิก เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตร 51 ….เลขาสพฐ.
47.ผลงานของรัฐบาลในรอบ 6 เดือน ที่เห็นเด่นชัด …….. นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
48.ข้อใดไม่ใช่การจัดการสอนปฐมวัย ตอบข้อ ง. คือไม่สอนมุ่งประโยชน์และสังคม
49.คณะกรรมการชุดใดสำคัญที่สุดในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ……..ภาคี 4 ฝ่าย
50.ภาคี 4 ฝ่าย มีอะไรบ้าง …..ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน ผู้แทนนักเรียน
51.ข้อใดไม่ใช่งานบริการของโรงเรียน ………. บริการทุนการศึกษา
52.การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนข้อใดเกี่ยวข้องน้อยที่สุด …..นโยบายจังหวัด
53.การพิจารณาความดีความชอบดูจาก………… ผลการปฏิบัติต่อตัวผู้เรียน
54.ความหมายของวิสัยทัศน์ …….. มองอนาคต
55.ผอ.และรองไปราชการ………สพท.แต่งตั้งครูรักษาราชการแทน
56.การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนใครได้รับการพิจารณาก่อน…….. วิทยฐานะ
57.เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนควรทำอะไร ……… รายงานประจำปี
58.ข้อใดเป็นการบริการของครู …… แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
59.ไปดูงานต่างประเทศ ...............เลขาสพฐ.
60