แนวข้อสอบภาค ข ความรอบรู้

 

แบบทดสอบ ความรอบรู้ทั่วไป

1. แผนการศึกษาแห่งชาติ ประกาศใช้ช่วงใด
พ.ศ. 2544 – 2558
พ.ศ. 2544 – 2559
พ.ศ. 2545 – 2558
พ.ศ. 2545 – 2559

2. แผนการศึกษาแห่งชาติ ถือว่าเป็นแผนประเภทใด
แผนปฏิบัติการ
แผนระยะปานกลาง
แผนระยะยาว
แผนกลยุทธ์

3. คำว่า “เด็กทุกคนจบการศึกษาภาคบังคับเก้าปี” เป็นวัตถุประสงค์ข้อใดของแผนการศึกษาแห่งชาติ
สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรมภูมิปัญญาและการเรียนรู้
การปลูกฝังและเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม
การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
พัฒนาคนอย่างรอบด้าน

4. ข้อใดไม่ใช่ การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ผู้เรียนเป็นคนเก่งที่พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็นคนดี และมีความสุข
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถานศึกษาทุกแห่งมีการประเมินคุณภาพการศึกษา
ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

5. การเพิ่มสัดส่วนการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศจากภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ เท่าใดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในแผนการศึกษาแห่งชาติ
ร้อยละ 1.5
ร้อยละ 2.5
ร้อยละ 3.5
ร้อยละ 4.5

6. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ประกาศใช้เมื่อใด
1 ตุลาคม 2549
19 ตุลาคม 2549
1 มกราคม 2550
30 กันยายน 2549

7. แผนฯใดที่มุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7

8. การอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ อยู่ในแผนฯใด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10

9. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายการลดอัตราเพิ่มของโรค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
เบาหวาน
เนื้องอกร้าย
หัวใจ
เป็นเป้าหมายทุกข้อ

10. การลดสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลงเหลือร้อยละ ๔ ภายในปี ๒๕๕๔ อยู่ในเป้าหมายด้านใด
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคน
เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ
เป้าหมายการพัฒนาชุมชน
เป้าหมายการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร

11. ตามแผนฯ10 สัดส่วนภาคเศรษฐกิจในประเทศต่อภาคการค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละเท่าใด ในปีไหน
ร้อยละ 75 ภายในปี 2553
ร้อยละ 75 ภายในปี 2554
ร้อยละ 85 ภายในปี 2553
ร้อยละ 85 ภายในปี 2554

12. สัดส่วน NPL ต่อ GDP เป็นเท่าใดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
ไม่เกินร้อยละ 60
ต่ำกว่าร้อยละ 60
ไม่เกินร้อยละ 50
ต่ำกว่าร้อยละ 50

13. อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ เท่าใดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
ร้อยละ ๓.๐-๓.๕ ต่อปี
ร้อยละ ๓.๕-๔.๐ ต่อปี
ร้อยละ ๔.๐-๔.๕ ต่อปี
ร้อยละ ๔.๕-๕.๐ ต่อปี

14. การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละเท่าใดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
ร้อยละ 5
ร้อยละ 6
ร้อยละ 7
ร้อยละ 8

15. การลดการใช้น้ำมันในภาคการขนส่งให้เหลือร้อยละเท่าใดของการใช้พลังงานทั้งหมด
ร้อยละ 20
ร้อยละ 30
ร้อยละ 40
ร้อยละ 50

16. เกณฑ์มาตรฐานของPM10ต้องมีค่าเฉลี่ยเท่าใดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10
24 ชั่วโมงไม่เกิน 100 มก./ลบ.ม.
24 ชั่วโมงไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม.
12 ชั่วโมงไม่เกิน 100 มก./ลบ.ม.
12 ชั่วโมงไม่เกิน 120 มก./ลบ.ม.

17. PM10 คืออะไร
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
สารละอองขนาดเล็ก
ละอองขนาดเล็ก
สารขนาดเล็ก

18. คะแนนภาพลักษณ์ของความโปร่งใสอยู่ที่เท่าใด ภายในปี 2553
4.0
5.0
6.0
ไม่ได้กำหนด

19. การรักษาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำต่างๆ และแหล่งน้ำธรรมชาติให้อยู่ในเกณฑ์เท่าใดตามแผนฯ10
พอใช้และดี รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
ปานกลางและดี รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75
ดีและดีมาก รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85
พอใช้และดี รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

20. GMS คือ
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง
แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ

21. Sub-Prime Loans คือ
ปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพในภาครัฐ
ปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพในภาคอสังหาริมทรัพย์
ปัญหาหนี้เสียในภาคกองทุนกู้ยืม
ปัญหาหนี้เสื่อมคุณภาพในภาคอสังหาริมทรัพย์

22. ระบบดูแลนักเรียนเป็นกิจกรรมตามกลยุทธ์สพฐ.ปี2551 ข้อใด
กลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา

23. ช่วงชั้นใดที่ไม่ได้เน้นเรื่องระบบดูแลนักเรียน ตามกลยุทธ์สพฐ.
มัธยมศึกษาตอนต้น
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
เน้นทุกช่วงชั้น

24. การพัฒนาองค์กรนักเรียน เป็นกิจกรรมตามกลยุทธ์ข้อใด
กลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา

25. ในกรณีที่สถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาประเภทที่ 1แต่ต่อมาไม่ได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบสองจะกำหนดให้จัดทำแผนเร่งรัดพัฒนาคุณภาพภายในกำหนดระยะเวลาเท่าใด
1 ปี
1 ปีการศึกษา
1 ภาคเรียน
1 ปีงบประมาณ

26. การดูแลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับเป็นกิจกรรมตามกลยุทธ์ข้อใด
กลยุทธ์คุณธรรมนำความรู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและทั่วถึง
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา

27. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายตามกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
นักเรียนทุกคนอ่านหนังสือคล่อง และเขียนหนังสือได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น ฯ
ร้อยละ 70 ของโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับดี และ ดีมาก ฯ
ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบริหารระบบจัดการความรู้ที่ดี มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนเป็นรายโรง ฯ
เป็นเป้าหมายทุกข้อ

28. การวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพอย่างน้อยร้อยละเท่าใดในปี 2551
ร้อยละ 10 – 20
ร้อยละ 20 – 30
อย่างน้อยร้อยละ 10 – 20
อย่างน้อยร้อยละ 20 – 30

29. กลยุทธ์เร่งพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในจุดเน้นการขยายการสอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ อย่างน้อยร้อยละเท่าใด
ร้อยละ 5
ร้อยละ 15
ร้อยละ 25
ร้อยละ 35

30. ตาดีกา คือ
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด
ศูนย์การสอนศาสนาอิสลามประจำมัสยิด
สถานการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด
สถานการสอนศาสนาอิสลามประจำมัสยิด

31. แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นแผนระยะกี่ปี
1 ปี
2 ปี
3 ปี
4 ปี

32. การดำเนินการนำร่องตามรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นระยะที่เท่าไหร่ตามแผนในข้อ 31
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 3
ระยะที่ 4

33. ตามระยะของแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก คาดว่าจะมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวนกี่โรง
2000 โรงเรียน
3000 โรงเรียน
4000 โรงเรียน
5000 โรงเรียน

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก มีกี่ยุทธศาสตร์
3 ยุทธศาสตร์
4 ยุทธศาสตร์
5 ยุทธศาสตร์
6 ยุทธศาสตร์

35. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก
พัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคุณภาพการศึกษา
เสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
เป็นยุทธศาสตร์ทุกข้อ

36. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ มีกี่มิติ
3 มิติ
4 มิติ
5 มิติ
6 มิติ

37. ข้อใดไม่ไช่ตัวชี้วัดในการประเมิน Best Practices
การระบุปัญหา
การระบุผลงาน
ความเป็นนวัตกรรมการ
เป็นตัวชี้วัดทุกข้อ

38. ข้อใดคือ A3 ระดับ 3 ในเกณฑ์ตัดสินระดับคุณภาพการขับเคลื่อนกลยุทธ์สพฐ.
ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ต่ำกว่าเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเป้าหมาย/มีนวัตกรรม

39. ใครคือ เลขานุการของ ก.ต.ป.น.
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ
กรรมการที่ประธานกรรมการแต่งตั้ง

40. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในก.ต.ป.น. ต้องคุณสมบัติด้านอายุข้อใด
ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์
ไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์

41. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
8 พฤษภาคม 2550
9 พฤษภาคม 2550
10 พฤษภาคม 2550
16 พฤษภาคม 2550

42. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน อยู่ในเรื่องใดของการกระจายอำนาจให้สถานศึกษา
วิชาการ
งบประมาณ
บริหารทั่วไป
บริหารบุคคล

43. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องแจ้งผลการอนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวต่อผู้ยื่นขออนุญาต ตามกำหนดระยะเวลาใด
ภายใน 7 วัน นับแต่วันขออนุญาต
ภายใน 15 วัน นับแต่วันขออนุญาต
ภายใน 30 วัน นับแต่วันขออนุญาต
ภายใน 45 วัน นับแต่วันขออนุญาต

44. ใครเป็นผู้ออกหนังสือรับรองการจบการศึกษาโดยครอบครัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
สถานศึกษาในเขตบริการของครอบครัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตบริการของครอบครัวแล้วแต่กรณี

45. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการจำหน่ายนักเรียนออกจากทะเบียนนักเรียน
นักเรียนย้ายไปโรงเรียนข้างเคียง
นักเรียนถึงแก่กรรม
นักเรียนป่วยหนักหยุดเรียนติดต่อกันเป็นเวลานาน
นักเรียนอายุพ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ

46. ข้อใดใช้กรณี สถานศึกษาขอหนังสือรับรองการไม่มีตัวตนของนักเรียน จาก อปท.
แบบ บค.25
แบบ บค.24
แบบ บค.23
แบบ บค.22

47. สถานศึกษาจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง และรายงานผลการดำเนินงานต่อส่วนราชการต้นสังกัด ในกำหนดระยะเวลาใด
อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
รายงานทุกเดือน

48. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ประกาศใช้เมื่อใด
1 กรกฎาคม 2551
11 กรกฎาคม 2551
21 กรกฎาคม 2551
31 กรกฎาคม 2551

49. ในปี 2552 ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ในช่วงชั้นใด
ป.1-6
ม.1-ม.4
ม.1และ ม.4
ป.1-6 และม.1และ ม.4

50. ใครมีอำนาจยกเลิกหลักสูตรแกนกลาง
เลขาธิการสพฐ.โดยความยินยอมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการสพฐ.โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการสพฐ.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการสพฐ.โดยการอนุมัติของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขอเฉลยข้อสอบด้วยค่ะ   และ ขอแนวข้อสอบการจำหน่ายนักเรียน แบบใหม่ค่ะ 

ขอดูเฉลยหน่อย

 ขอบคุณครับ  ได้ความรู้มากๆครับ

ดีมาก ๆ นะคะสำหรับแนวข้อสอบ

รู้เฉลยได้ยังไงครับ

ขอเฉลยได้ไหมค่ะ

ขอเฉลยด้วยคะ

tnx you

จะรู้เฉลยได้ไงครับ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 84 คน กำลังออนไลน์