ทุนต่อพยาบาลนิวซีแลนด์ เรียนจบทำงานได้ทั่วโลก

ชื่อเต็ม ๆ ของโครงการนี้คือ โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษในการยกระดับพยาบาลไทยสู่สากล โดยการรับทุนเรียน (บางส่วน) และเพื่อประกอบอาชีพในประเทศนิวซีแลนด์
          เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นมาเพื่อการเตรียมความพร้อมให้กับพยาบาลไทยเพื่อให้มีคุณสมบัติตามที่ประเทศต่าง ๆ เช่น นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ ฯลฯ ได้ตั้งเงื่อนไขสำหรับพยาบาลจากต่างประเทศ เพื่อการรับเข้าไปทำงาน เนื่องจากภาวะการขาดแคลนพยาบาลของแต่ละประเทศ โครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือ การมุ่งไปทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ ส่วนขั้นตอนที่สอง หลังจากนั้นถ้าต้องการไปอยู่ที่ประเทศอื่น เช่นออสเตรเลีย อังกฤษ แคนาดา ฯลฯ ก็จะมีการจัดการตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
          ความเป็นมาของโครงการ
          วัตถุประสงค์ของโครงการ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง King’s Education แห่งเมือง Christchurch ประเทศ New Zealand และโรงเรียนกรุงเทพภาษาต่างประเทศ International Language Academy at Bangkok (ILAB) เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางสาธารณสุขในประเทศนิวซีแลนด์ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น จนกระทั่งทางการต้องยินยอมให้รับพยาบาลจากต่างประเทศเข้าไปอยู่และทำงานได้ 
          King’s Education เป็นองค์กรการศึกษาที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษาและสาธารณสุข มีโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุหลายแห่งอยู่ในเครือ ขณะนี้ได้รับอนุมัติโครงการในการเตรียมพยาบาลเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพและจัดการเรื่องการทำงานในนิวซีแลนด์ให้กับพยาบาลในต่างประเทศได้แล้ว  King’s Education และ ILAB ได้ร่วมกันในการจัดการ โดยพยาบาลที่มาร่วมโครงการจะได้รับการดูแลเป็น one stop service คือจะได้รับการดูแลจัดการในเรื่องของพื้นฐานภาษาในประเทศไทย การจัดการเรื่องการเดินทาง เรื่องเงินกู้จากสถาบันการเงิน เมื่อเดินทางไปที่เมือง Christchurch แล้วจะได้รับการดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่ งาน part-time การเรียนจนได้รับใบประกอบโรคศิลป์ ให้ทุนเรียนบางส่วนโดยต้องทำงานกับเขาเป็นเวลาสองปี (ได้รับเงินเดือนตามปรกติ) และเมื่อหมดสัญญาแล้วจะมีการจัดการเรื่องการทำงานในประเทศและต่างประเทศให้อีกด้วย
          อาชีพพยาบาลที่นิวซีแลนด์
          คุณสมบัติของพยาบาลที่จะทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ ต้องได้รับใบประกอบโรคศิลป์ของประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand Nursing License)
          การที่จะได้มาซึ่งใบประกอบโรคศิลป์ในประเทศนิวซีแลนด์นั้น ประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้
          1.เป็นพยาบาลอาชีพและมีใบประกอบโรคศิลป์ รวมทั้งประสบการณ์การทำงานสองปี (ถ้าเป็นไปได้) จากประเทศที่พยาบาลตั้งถิ่นฐานอยู่
          2.มีความรู้เชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Advanced หรือ IELTS 7.0 เพราะจะต้องใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านวิชาการพยาบาลและทั่วไปได้มากเท่ากับเจ้าของประเทศ สามารถดูแลรักษาคนไข้ได้โดยไม่มีปัญหา (barrier) ทางด้านภาษาที่ต้องสื่อสารกัน 
          3.ผ่านการสอบใบประกอบโรคศิลป์ (Nursing Competency Assessment) ในประเทศนิวซีแลนด์
          เมื่อมีใบประกอบโรคศิลป์ของนิวซีแลนด์แล้ว จะได้รับการเปลี่ยนเป็นวีซ่าการทำงาน สามารถอยู่ทำงานได้ทุกแห่งในประเทศได้นานเท่าที่ต้องการ หลังจากนั้นสามารถขอรับวีซ่าเป็นต่างด้าว (permanent residence) หรือเปลี่ยนสัญชาติได้ ขึ้นอยู่กับจุดหมายที่ต้องการ และยังสามารถทำงานในประเทศอื่น ๆ ได้ นอกเหนือจากที่ประเทศอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ หรือแคนาดา  
          อัตราค่าจ้าง 
          -งาน part-time สามารถทำได้สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง รายได้ประมาณ NZ$12.-   
          -งาน full-time หลังจากจบแล้ว เริ่มทำงานในอัตราเงินเดือนปีละประมาณ NZ$ 45,000.-   
         การเข้าร่วมโครงการ
          พยาบาลที่ต้องการไปทำงานในนิวซีแลนด์ จะต้องเริ่มต้นด้วยการส่งเอกสารไปสมัครเพื่อขอใบประกอบโรคศิลป์ (Nursing License) ที่สภาการพยาบาล หรือ New Zealand Nursing Council เมื่อได้รับคำตอบรับมาแล้ว ถึงจะไปสมัครเรียนหลักสูตรต่าง ๆ กับ King’s Education เพื่อให้ผ่านเงื่อนไข (criteria) ของสภาพยาบาล 
         ขั้นตอนการเตรียมตัวและการเรียน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน
          ส่วนที่ 1 เรียนในประเทศไทย
          ระบบการเรียนในเมืองไทย เป็นการเรียนแบบ Total Immersion Technique ต้องเข้าไปเรียนอยู่ในค่ายภาษา (Boot Camp) โดยมี concept ที่จะต้องใช้ภาษาอังกฤษในทุกทักษะตลอด 24 ชั่วโมง โดยการจัดการเรียนในค่ายนั้นมุ่งประเด็นของการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ และต้องให้พยาบาลไทยมีความรู้ภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างจะแข็งแรง และเมื่อไปต่อยอดการเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์แล้วจะสามารถเรียนจบได้โดยไม่ยากนัก โดยเฉพาะการไปเริ่มต้นชีวิตที่จะต้องมีความพร้อมในด้านภาษาและวัฒนธรรมความเป็นอยู่  
          การเรียนการสอน ประกอบด้วย การปูพื้นฐาน (English Foundation Program) เช่น การสอนไวยากรณ์ โครงสร้างของประโยค การสนทนา และการเรียนรู้ให้เข้าใจถึงวัฒนธรรมของการสื่อสารและความเป็นอยู่ของคนตะวันตก นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อให้มีความรู้ทุกทักษะ คือ การพูด อ่าน เขียน และฟัง จนได้ระดับตั้งแต่ Upper Intermediate หรือ IELTS 5.5 ไปจนถึง Upper Post Intermediate หรือ IELTS 6.5
          ส่วนที่ 2 การเรียนในนิวซีแลนด์
          King’s Education ได้จัดการการเรียนการสอนในนิวซีแลนด์ ดังนี้
          1.ภาษาอังกฤษ  
          -ถ้าสอบได้ภาษาอังกฤษระดับ IELTS 5.5 สามารถเข้าเรียนในหลักสูตร Pre ENR (Pre English for Nursing Registration) จะใช้เวลาเรียน 12 อาทิตย์ เพื่อให้ได้ภาษาอังกฤษ เทียบเท่ากับ Post Intermediate Level หรือ IELTS 6.0        
          -ถ้าสอบได้ภาษาอังกฤษระดับ IELTS 6.0 หรือ 6.5 สามารถเข้าเรียนในหลักสูตร ENR (English for Nursing Registration) จะใช้เวลาเรียน 13 หรือ 26 อาทิตย์ การสอนจะประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องของการสาธารณสุขของประเทศนิวซีแลนด์ ให้ความรู้ทางด้านศัพท์การแพทย์และภาษาอังกฤษในระดับสูง เพื่อให้ได้ภาษาอังกฤษเทียบเท่ากับระดับ Advanced หรือ IELTS 7.0
          2.ใบประกอบโรคศิลป์
          หลักสูตร Nursing Competency Course (NCC) เป็นหลักสูตรเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ (Nurse License) ใช้เวลาเรียน 8 สัปดาห์
          เมื่อเรียนจบจะได้ Nurse License และเซ็นสัญญากับ King’s Education เพื่อทำงานที่นิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปี ซึ่งในระหว่างเรียนทางโครงการจะจัดหาที่พักให้ และมีทุนค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งสำหรับหลักสูตร ENR NZ$ 4,500 (จาก NZ$ 9,750) และหลักสูตร NCC  ให้ทุนเต็มจำนวน NZ$ 4,500
          คุณสมบัติของผู้สมัคร   
          -อนุปริญญาหรือปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร์ 
          -ใบประกอบวิชาชีพ  (Nursing License)
          -ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ
          -มีความรู้คอมพิวเตอร์
          -มีใบขับขี่รถยนต์สากล (ถ้ามี)   
          -มีความรู้อาหารไทย  (ถ้ามี)
          -มีความรู้นวดแผนไทย (ถ้ามี) 
          เอกสารประกอบการสมัคร   
          -ใบแสดงผลการเรียน 
          -ใบปริญญาบัตร 
          -ใบฝึกงานในโรงพยาบาล 
          -ใบประกอบวิชาชีพ 
          -ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับแปลจากสภาพยาบาล) 
          -ใบรับรองการลงทะเบียนประกอบวิชาชีพ และที่อยู่-ภาษาอังกฤษ (ออกโดยสภาพยาบาล)  
          -ใบต่ออายุ ใบประกอบวิชาชีพ
          -ประวัติการทำงาน 
          -ใบรับรองการทำงาน (สถานที่ทำงาน หัวหน้างาน แพทย์)          
          -ใบรับรองจากอาจารย์ มหาวิทยาลัย (ถ้ามี)                               
          -ประวัติส่วนตัว 
          -ใบเกิด 
          -สำเนาพาสปอร์ต 
          -สำเนาบัตรประชาชน 
          -สำเนาทะเบียนบ้าน 
          -สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
          -สำเนาใบทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)  
          -สำเนาใบหย่า (ถ้ามี)
          -รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว  
          -สำเนาใบขับขี่   
          อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนกรุงเทพภาษาต่างประเทศ International Language Academy at Bangkok (ILAB) 322/22 หมู่บ้านอยู่เจริญ ซอย 2 ถนนอโศก-ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
          โทร.0-2246-2463, 0-2641-1084, 08-6919-5513          
          E-mail:ilab@providence-edu.com   www.providence-edu.com


 

     (ดาวน์โหลดข้อความพิมพ์ 60104018 แล้วส่ง SMS มาที่ 4264444)
     ข้อมูลจากนิตยสารการศึกษาวันนี้ ฉบับ 376 www.elearneasy.com

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์