บริการในระบบอินเตอร์เน็ต

รูปภาพของ dsp7761

บริการในระบบอินเตอร์เน็ต

 

           บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีแหล่งที่ให้บริการข้อมูล ข่าวสาร บทความรายงาน ผลงานวิจัยและความบันเทิงด้านต่างๆรูปแบบการให้บริการบนอินเตอร์เน็ต มีดังนี้

1.ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail : E-Mail)

เป็นการรับ – ส่งจดหมายถึงกันผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต การส่งเอกสารข้อความมีลักษณะเหมือนการส่งจดหมาย แต่ระบบคอมพิวเตอร์ทำงานให้เองโดยอัตโนมัติทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว สามารถติดต่อกันได้อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคที่ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีที่อยู่ (E-mail address) เช่น san@kku.ac.th, scha@rayongwit.ac.th , mjeeb@oho.ipst.ac.th, webmaster@thaigoodview.com
 
  
2.การถ่ายโอนข้อมูล (File Transfer Protocol : FTP)

 เป็นบริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล ข่าวสาร บทความ รวมถึงแฟ้มข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งสู่คอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งในกรณีที่โอนย้ายข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนอินเตอร์เน็ตมาลงในเครื่องคอมพิวเตอร์
์ของเราเรียกว่า ดาวน์โหลด  (download) ส่วนกระบวนการนำข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนอินเตอร์เน็ตเรียกว่า
อัพโหลด (upload)

 3. การเรียกใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (telnet)

 ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบอื่นๆในที่ห่างไกล ช่วยให้ผู้ใช้ไม่ต้องเดินทางไปที่เครื่องนั้นๆ

 4.โกเฟอร์ (gopher)

 บริการค้นหาไฟล์และฐานข้อมูลเป็นบริการที่คล้ายกับ FTP แต่การจัดเก็บสารบบรายการแฟ้มข้อมูล และไอคอนของโกเฟอร์จะมีความเป็นระเบียบและแสดงรายละเอียดได้ดีกว่า FTP ซึ่งเสมือนกับตู้บัตรคำในห้องสมุดที่สามารถค้นหาข้อมูล โดยการระบุชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อที่เกี่ยวข้อง 
 5.การสนทนา (chat) และข่าวสาร (Usenet)

เป็นการจัดเก็บข่าวสารที่ส่งไปไว้ในคอมพิวเตอร์ที่เป็นศูนย์กลาง โดยที่ทุกคนสามารถเข้าไปอ่านข่าวสาร มีการจัดกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะและแสดง ความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆผ่านทางอินเทอร์เน็ต

6.เวิร์ลไวด์เว็บ  (World  Wide  Web : WWW)

 เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงแหล่งข้อมูลข่าวสารเข้าหากันและครอบคลุมทั่วโลก ลักษณะของข้อมูลที่สืบค้นได้จะเป็นเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ที่สร้างด้วยภาษา HTML (Hypertext Markup Language) ซึ่งประกอบด้วยข้อความ ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว บริการนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากสร้างและแก้ไขง่าย ผู้คนหรือหน่วยงานต่างๆ จึงนิยมนำเสนอข้อมูลหรือขายสินค้าด้วยบริการนี้  การเข้าถึงข้อมูลแต่ละแห่งเปรียบเสมือนการเยี่ยมบ้านของแต่ละคนเราจึงมักได้ยินคำว่าโฮมเพจ (Homepage) หรือบ้านของแหล่งข้อมูลแต่ละแห่งและสามารถเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจ(Webpage) อื่นๆได้อีก

Web Sites ที่น่าสนใจ 


       1.เว็บไซต์ทางการศึกษา 

               http://oho.ipst.ac.th/
               http://www.school.net.th/
               http://www.ku.ac.th/
               http://www.thaigoodview.com
               http://www.rakang.net/

       2.  เว็บไซต์สำหรับสืบค้นข้อมูล

               http://www.siamguru.com/
               http://www.thaiseek.com/
               http://www.thaifind.com/
               http://www.sansarn.com/
               http://www.google.com/

       3.  เว็บไซต์ที่รวบรวมนิตยสารคอมพิวเตอร์ไว้มากที่สุดแห่งหนึ่ง

               http://www.zdnet.com/

       4.  ส่งบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ในโอกาสต่างๆ

               http://www.thaimail.com/

       5.  ข่าวที่น่าสนใจ 24 ชั่วโมง ทั่วโลก

               http://www.cnn.com/
               http://www.mcot.net/

        6.  พยากรณ์อากาศทั่วโลก

               http://www.usatoday.com/weather/basemaps/nw484560.htm

        7. แหล่งซอฟต์แวร์ฟรี ที่น่าสนใจ

              http://www.thaiware.com/
              http://www.easyhome.in.th/
              http://www.download.com/

         8. ดนตรี

              http://www.musiccyber.com/
              http://www.eotoday.com/

         9. ตัวอย่างภาพยนตร์

              http://www.papayont.com/

         10. คอมพิวเตอร์ เทคนิค และการใช้งาน

              http://www.vision4d.com/
              http://www.easyhome.in.th/
              http://www.reuncom.com/
              http://www.byxtream.com/

การสนทนาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 


          ไออาร์ซี (Internet Relay Chat : IRC) เป็นกลุ่มโปรแกรมสำหรับสนทนาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยการส่งข้อความ (message) จากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่ง  ผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันได้ทันที กลุ่มสนทนาอาจมีมากกว่า 2 คนขึ้นไป โปรแกรมไออาร์ซี จะแสดงให้ทราบว่ามีใครบ้างกำลังร่วมสนทนากันอยู่ ใครบ้างเข้ามาใหม่ หรือใครบ้างที่กำลังออกจากระบบไออาร์ซีเป็นกลุ่มโปรแกรมที่พัฒนามาจากพื้นฐานของโปรแกรม Talk บนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) และนิยมเรียกกันว่า Chat ปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมสนทนาผ่านเครือข่ายมากขึ้นและหลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมไอซีคิว (ICQ) , โปรแกรมเพิร์ช (Pirch), โปรแกรมไมโครซอฟท์ เมสเสจ (Microsort Message)เป็นต้น การสนทนาอีกแบบหนึ่งที่เรามักพบ บนอินเตอร์เน็ต คือ เว็บบอร์ด (Webboard) หมายถึง กระดานข่าว ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเขียนข้อความของตนเอง ไปวางไว้ที่บอร์ดตามหัวข้อที่สนใจ เมื่อมีผู้อื่นอ่านพบและสนใจตอบคำถามหรือสนทนาด้วย ก็จะเขียนข้อความของตนส่งไปไว้บ้าง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารบนอินเทอร์เน็ตขึ้น

จรรยาบรรณที่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ตยึดถือไว้เสมือนเป็นแม่บทแห่งการปฏิบัติเพื่อระลึกและเตือนความจำเสมอ


          1.   ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์ทำร้าย หรือละเมิดผู้อื่น
          2.   ต้องไม่รบกวนการทำงานของผู้อื่น
          3.   ต้องไม่สอดแนม หรือแก้ไขเปิดดูในแฟ้มของผู้อื่น
          4.   ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการโจรกรรมข้อมูลข่าวสาร
          5.   ต้องไม่ใช้คอมพิวเตอร์สร้างหลักฐานที่เป็นเท็จ
          6.   ต้องไม่คัดลอกโปรแกรมผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์
          7.   ต้องไม่ละเมิดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์โดยที่ตนเองไม่มีสิทธิ์
          8.   ต้องไม่นำเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
          9.   ต้องคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสังคมอันติดตามมาจากการกระทำ 
        10. ต้องใช้คอมพิวเตอร์โดยเคารพกฎระเบียบ กติกามารยาท

          จรรยาบรรณเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมอินเตอร์เน็ตเป็นระเบียบ ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นเรื่องที่จะต้องปลูกฝัง กฎเกณฑของแต่ละเครือข่ายจึงต้องมีการวางระเบียบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบ และเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน บางเครือข่ายมีบทลงโทษที่ชัดเจนเช่น หากปฏิบัติเช่นไรจะถูกคัดชื่อออกจากการเป็นผู้ใช้เครือข่ายอนาคตของการใช้เครือข่ายยังมีอีกมาก จรรยาบรรณจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้สังคมสงบสุข และหากการละเมิดรุนแรงกฎหมายก็จะเข้ามามีบทบาทได้

ข้อควรระวัง 


           1.  อย่าเชื่อผู้สนทนาที่เราไม่รู้จัก
           2.  อย่าบอกชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์จริงของผู้ใช้ให้กับคู่สนทนาที่ไม่รู้จักกันมาก่อน


http://school.obec.go.th/prathueang/network/service%20internet.html

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 194 คน กำลังออนไลน์