มสธ.รับเรียนระดับปริญญาตรีภาคปลาย

         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในสาขาวิชา ต่าง ๆ 12 สาขาวิชา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันนี้ถึงวั้นที่ 5 พฤศจิกายน 2552

         หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน
         สาขาวิชาศิลปศาสตร์  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
         สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
         สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
         สาขาวิชานิติศาสตร์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
         สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


         คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครผู้ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้
          1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
          2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาแรก
          3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า
          4. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
          5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
          ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาดังกล่าว สามารถสมัครเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และประกาศนียบัตรในสาขาวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
          ทั้งนี้ ในบางสาขาวิชา ผู้สมัคราต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ ขอให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร


         หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
         1.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน/ระเบียนแสดลผลการศึกษา/ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
         - ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ จะต้องส่งหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาเป็นหลักฐานการสมัคร
         - ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ ต้องส่งผลการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ หากไม่มีผลการเทียบวุฒิการศึกษา ให้ส่งสำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) กรณีที่เอกสารวุฒิการศึกษาไม่ใช่ภาษาสากล (ภาษาอังกฤษ) ให้แปลเอกสารดังกล่าวจากหน่วยงานที่รับรองแนบไปพร้อมการสมัครด้วย
         2.สำเนาทะเบียนบ้าน ด้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
         3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 2 ด้าน จำนวน 1 ฉบับ
         4.สำเนาพาสปอร์ต สำหรับผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 1 ฉบับ
         5.สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว ในกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
         6.สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาใบแต่งตั้งยศ หรือสำเนาใบเลื่อนยศ เป็นต้น
         7.แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัคร
         สำหรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาต่อไปนี้ ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มแบบกรอกข้อมูล และส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร
         7.1 ผู้สมัครที่เคยศึกษากับ มสธ. และยังไม่สำเร็จการศึกษา และยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่จะต้องลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมก่อนหากต้องการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติม เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เป็นข้อมูลดำเนินการต่อไป
         7.2 ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขังจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาใน มสธ. จากกรมราชทัณฑ์ และให้จัดส่งหนังสืออนุญาตเรียนจากกรมราชทัณฑ์มาประกอบการพิจารณา พร้อมเอกสารการสมัคร ทั้งนี้จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติม เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เป็นข้อมูลดำเนินการต่อไป
         7.3 ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครที่มีลักษณะความพิการต่างๆ รวมทั้งผู้สมัครที่มีความบกพร่องทางสายตา จักษุพิการทั้ง 2 ข้าง ซึ่งการจัดสอบอาจมีลักษณะที่แตกต่างจากนักศึกษาทั่วไป ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบกรอกข้อมูลสำหรับผู้พิการ เพื่อประโยชน์ในการจัดสอบ
          เอกสารตามข้อ 1 - 6 ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาเอกสารโดยใช้กระดาษ A-4 เท่านั้น พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องตรงกับต้นฉบับ
         ค่าใช้จ่าย 3 ชุดวิชาประมาณ 3,000 หรือ 3,450 บาท


         การสมัคร
         1.สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง ดังนี้
         - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดลำปาง - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครนายก
         - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดสุโขทัย - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดจันทบุรี
         - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครสวรรค์ - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดเพชรบุรี
         - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุดรธานี - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
         - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุบลราชธานี - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดยะลา
         2.สมัครทางไปรษณีย์
         3.สมัครทางอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายละเอียดการสมัครเป็นนักศึกษาและรายละเอียดที่สำคัญที่ผุ้สมัครพึงทราบได้ที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 192 คน กำลังออนไลน์