มสธ.รับเรียนระดับปริญญาตรีภาคปลาย

         มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในสาขาวิชา ต่าง ๆ 12 สาขาวิชา ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่วันนี้ถึงวั้นที่ 5 พฤศจิกายน 2552

         หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน
         สาขาวิชาศิลปศาสตร์  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
         สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  สาขาวิชารัฐศาสตร์
         สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
         สาขาวิชานิติศาสตร์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
         สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์


         คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน
          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครผู้ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับต่างๆ ดังต่อไปนี้
          1. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และประกอบอาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
          2. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาแรก
          3. สำเร็จการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า
          4. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
          5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
          ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาดังกล่าว สามารถสมัครเป็นนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และประกาศนียบัตรในสาขาวิชาต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
          ทั้งนี้ ในบางสาขาวิชา ผู้สมัคราต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ ขอให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการสมัครเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนประจำปีการศึกษาที่เปิดรับสมัคร


         หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครดังนี้
         1.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน/ระเบียนแสดลผลการศึกษา/ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด
         - ผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ จะต้องส่งหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาเป็นหลักฐานการสมัคร
         - ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ ต้องส่งผลการเทียบวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ หากไม่มีผลการเทียบวุฒิการศึกษา ให้ส่งสำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร และสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) กรณีที่เอกสารวุฒิการศึกษาไม่ใช่ภาษาสากล (ภาษาอังกฤษ) ให้แปลเอกสารดังกล่าวจากหน่วยงานที่รับรองแนบไปพร้อมการสมัครด้วย
         2.สำเนาทะเบียนบ้าน ด้านที่มีชื่อผู้สมัครปรากฏอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
         3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนทั้ง 2 ด้าน จำนวน 1 ฉบับ
         4.สำเนาพาสปอร์ต สำหรับผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติ จำนวน 1 ฉบับ
         5.สำเนาบัตรประจำตัวบุคคลต่างด้าว ในกรณีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
         6.สำเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล สำเนาใบสำคัญการสมรส สำเนาใบแต่งตั้งยศ หรือสำเนาใบเลื่อนยศ เป็นต้น
         7.แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัคร
         สำหรับผู้สมัครที่เป็นนักศึกษาต่อไปนี้ ให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มแบบกรอกข้อมูล และส่งไปพร้อมเอกสารการสมัคร
         7.1 ผู้สมัครที่เคยศึกษากับ มสธ. และยังไม่สำเร็จการศึกษา และยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่จะต้องลาออกจากสถานภาพนักศึกษาเดิมก่อนหากต้องการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติม เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เป็นข้อมูลดำเนินการต่อไป
         7.2 ผู้สมัครที่เป็นผู้ต้องขังจะต้องได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาใน มสธ. จากกรมราชทัณฑ์ และให้จัดส่งหนังสืออนุญาตเรียนจากกรมราชทัณฑ์มาประกอบการพิจารณา พร้อมเอกสารการสมัคร ทั้งนี้จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบฟอร์มที่ผู้สมัครต้องกรอกเพิ่มเติม เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้เป็นข้อมูลดำเนินการต่อไป
         7.3 ผู้สมัครที่เป็นผู้พิการมหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครที่มีลักษณะความพิการต่างๆ รวมทั้งผู้สมัครที่มีความบกพร่องทางสายตา จักษุพิการทั้ง 2 ข้าง ซึ่งการจัดสอบอาจมีลักษณะที่แตกต่างจากนักศึกษาทั่วไป ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงในแบบกรอกข้อมูลสำหรับผู้พิการ เพื่อประโยชน์ในการจัดสอบ
          เอกสารตามข้อ 1 - 6 ผู้สมัครต้องรับรองสำเนาเอกสารโดยใช้กระดาษ A-4 เท่านั้น พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องตรงกับต้นฉบับ
         ค่าใช้จ่าย 3 ชุดวิชาประมาณ 3,000 หรือ 3,450 บาท


         การสมัคร
         1.สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หรือศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แห่ง ดังนี้
         - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดลำปาง - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครนายก
         - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดสุโขทัย - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดจันทบุรี
         - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครสวรรค์ - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดเพชรบุรี
         - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุดรธานี - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
         - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดอุบลราชธานี - ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จังหวัดยะลา
         2.สมัครทางไปรษณีย์
         3.สมัครทางอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยเผยแพร่รายละเอียดการสมัครเป็นนักศึกษาและรายละเอียดที่สำคัญที่ผุ้สมัครพึงทราบได้ที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี