แม่โจ้-ชุมพร,แพร่ เปิดรับโควตา รับตรงปี 53

 

         มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จังหวัดชุมพรจะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี(ระบบรับตรง)สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว,สาขาวิชาบริหารธุรกิจ,สาขาวิชาการประมง,สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและสาขาวิชารัฐศาสตร์ โดยรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือเทียบเท่า ประจำปีการศึกษา 2553 จำนวนรวม 200 คน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2552
         สาขาวิชา/จำนวนรับ
         สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว จำนวน 40 คน
         สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 40 คน
         สาขาวิชาการประมง จำนวน 40 คน
         สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช จำนวน 40 คน
         สาขาวิชารัฐศาสตร์  จำนวน 40 คน
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.เป็นผู้กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต,ศิลป์-คำนวณ,ศิลป์-ภาษา,ศิลป์-ทั่วไป,ปวช.หรือเทียบเท่ามีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
         2.มีประวัติในกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ในระดับดี
         3.ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษและ/โรคพิษสุราเรื้อรัง
         4.ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำความผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท
         5.เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ มาแล้วเพราะความประพฤติไม่เหมาะสมหรือกระทำความผิดต่าง ๆ ที่ไม่ใช่้ทางด้านวิชาการ
         6.ไม่เป็นผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้อื่นได้
         เอกสารการสมัคร
         1.ใบสมัครที่สมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.chumphon.mju.ac.th พิมพ์ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายเพื่อใช้ยื่นสมัคร
         2.หนังสือยินยอมชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า
         3.สำเนา Pay Slip ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาละแมที่ชำระเงิน 8,000 บาทแล้ว ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร "ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า"เลขที่บัญชี 630-3-00500-6
         4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         5.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดามารดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         6.สำเนาใบรายงานผลการศึกษาปพ.1 จำนวน 4-5 ภาคการศึกษาพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งไปที่คุณพรลภัส พงษ์พานิช(รับตรง 2553) งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 99 หมู่ที่ 5 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร 86170
        
         มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติจะรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียติ จังหวัดแพร่ ในระบบโควตา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่มีกิจกรรมและผลการเรียนดีเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา รับสมัครผ่านทางโรงเรียนให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารการสมัครไปยังมหาวิทยาลัยภายในวันจันทร์ที่ 30  พฤศจิกายน 2552
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.เป็นผู้กำลังศึกษา ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6  หรือ ปวช.3
         2.มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25 ตามเกณฑ์ต่อไปนี้
         เฉพาะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ เท่านั้น
         สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (081153)  จำนวน  40  คน
         สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (081093)  จำนวน  40  คน
         สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (081053)  จำนวน 40  คน
         สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (081043)  จำนวน  40  คน
         สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ (081143)   จำนวน 80  คน
         เฉพาะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลป์-คำนวณ หรือ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ ปวช.
         สาขาวิชาการบัญชี (081113)   จำนวน   40  คน
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (081133) จำนวน 40  คน
         ทุกกลุ่มสาระหรือ ระดับ ปวช. 3
         สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว (081063)  จำนวน 40  คน
         สาขาวิชาการจัดการชุมชน (081083)   จำนวน 40  คน
         สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (081123)   จำนวน 40  คน
         สาขาวิชาการตลาด (081103)   จำนวน 40  คน
         สาขาวิชารัฐศาสตร์ (081073)   จำนวน 80  คน
         3.มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษทางวินัยนักเรียน
         4.ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถขอรับโควตาโดยตรงกับมหาวิทยาลัย
         5.มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ สามารถเรียนจนสำเร็จการศึกษาได้
โดยให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณานักศึกษาที่มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนเข้าระบบโควตาตามความต้องการของนักศึกษาและให้ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ได้ผ่านการพิจารณาแล้ว ไปยังนายอภิสิทธิ์        รัตนปภานันท์ งานบริการการศึกษา (รับเข้านักศึกษาใหม่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 ภายในวันจันทร์ที่ 30  พฤศจิกายน 2552 วงเล็บมุมซอง “โควตา 53” พร้อมเอกสารประกอบดังนี้ คือ
         1.ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน หรือสามารถเข้าไปสมัครผ่านเวปไซต์ www.phrae.mju.ac.th
         2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ใบ รบ.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
         3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
         5.หนังสือยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 8,000 บาท พร้อมกับสำเนาใบชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) 
         ทั้งนี้ เมื่อเข้ารายงานตัวจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกประมาณ 13,000 บาท นอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 8,000 บาท ดังกล่าวข้างต้น

         การพิจารณาจัดสรรโควตา
         1.มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อรับโควตาตามเอกสารประกอบข้างต้นเท่านั้น ขอให้สถานศึกษาพิจารณาคัดเลือกและแจ้งตอบยืนยันการรับโควตาทันที  ถ้าหากสาขาวิชาใดที่มีผู้สมัครครบถ้วนตามจำนวนแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับทันที
         2.ถ้าหากปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติหรือสละสิทธิ์โควตา มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์และจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงบุคคลอื่นมาทดแทน และจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า 8,000 บาท ที่ได้ชำระไว้แล้ว
         3.มหาวิทยาลัยจะแจ้งผลการพิจารณาโควตาให้ทราบภายในวันอังคารที่  15 มกราคม 2553 หรือสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาโควตาได้ที่ www.phrae.mju.ac.th 
         4.มหาวิทยาลัยจะแจ้งกำหนดการรายงานตัวและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ที่ได้รับจัดสรรโควตาทราบ ตามที่อยู่ที่ติดต่อสะดวกทางไปรษณีย์ ในเดือนมีนาคม 2553
         5.ในกรณีที่ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยแม่โจ้แล้ว มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายชื่อไปยังสำนักทดสอบกลาง เพื่อตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย     ถ้าหากประสงค์ขอยกเลิกสละสิทธิ์โควตา เพื่อคัดชื่อออกจากสำนักงานทดสอบกลาง ให้ส่งเอกสารยกเลิกภายในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 เท่านั้น
         6.สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึงตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด สามารถสมัครได้โดยให้ทางสถานศึกษารับรองกิจกรรมดีเด่น เช่น นักกีฬา นักดนตรี นักกิจกรรมอื่น ๆ ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาและแจ้งผลให้ทราบทางไปรษณีย์ถึงผู้สมัครโดยตรง
         หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ 2 ปี (รับรุ่นสุดท้าย) ปีการศึกษา 2553
         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email:reg_mju-phrae@hotmail.com  โทร   0-5464-8593-5 ต่อ 6018-9,0-5464-8374,0-5464-8596


โดย นิตยสารการศึกษาวันนี้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์