การรายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการบริหารเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น

รูปภาพของ ssspoonsak

ชื่อเรื่อง การรายงานการประเมินผลการดำเนินโครงการบริหารเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  ปีการศึกษา  2548-2549
ชื่อผู้รายงาน นางคลอรีน  คุณารักษ์ 

บทคัดย่อ 

               การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการบริหารเพื่อส่งเสริมนิสัยร ักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  เป็นการวิจัยโดยใช้ CIPP MODEL เป็นกรอบแนวคิดของการประเมิน แหล่งข้อมูล คือ นักเรียนช่วงชั้นที่  3-4  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  จำนวน 153  คน  ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  จำนวน 44  คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน 15 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 153 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการมี  4  ชุด  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ค่าร้อยละ  (%)  ค่าเฉลี่ย  (X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และค่า  t-test
 ผลการประเมิน พบว่า
  ผลการประเมินโครงการด้านสภาพแวดล้อม  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต  ตามความคิดเห็นของครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมและรายข้อ  มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ  พฤติกรรมด้านนิสัยรักการอ่านของนักเรียน  โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น  พบว่า  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  ในระดับมากทุกข้อคำถาม  หลังการดำเนินการตามโครงการ  เมื่อเปรียบเทียบนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโดยภาพรวม  ก่อนและหลังการดำเนินงานโครงการ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ    ที่ระดับ 0.05  โดยนิสัยรักการอ่านของนักเรียนหลังการดำเนินงานตามโครงการ  อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยปานกลางและดีกว่านิสัยรักการอ่านของนักเรียนก่อนดำเนินโคร งการ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังสิ้นสุดโครงการ  นักเรียนช่วงชั้นที่  3-4   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินลดลง
  ผลการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ  ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมโครงการบริหารเพื่อส่ งเสริมนิสัยรักการอ่าน  หลังสิ้นสุดโครงการโดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเท่ากัน  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า  ความคิดเห็นมากที่สุดการจัดบรรยากาศในห้องสมุด  ข้อที่ระดับความคิดเห็นน้อยสุด  คือครูสอบวัดความรู้จากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมของนักเรียน  ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง   ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการบริหารเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านหลังสิ้นสุด โครงการโดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน  และเมื่อพิจารณารายข้อระดับความคิดเห็นมากสุด  คือ  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้  ข้อที่ระดับความคิดเห็นน้อยสุดคือ  โรงเรียนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  
  ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้  
 1.  ควรจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  โรงเรียนต้องมีแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย  มีสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียน  และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง
 2.  การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจโดยกำหนดน โยบายที่ชัดเจน  ให้ขวัญกำลังใจ  พัฒนาศักยภาพครู  สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้หรือจัดกิจกรรม  นิเทศติดตามผลเป็นระยะ
 3.  ผู้ปกครอง  ชุมชนต้องเข้าใจการดำเนินงานของโรงเรียนและให้ความร่วมมือใน    การพัฒนานักเรียน
 4.  ควรมีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนผลการดำเนินโครงการในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้มี     การพัฒนา การดำเนินโครงการอย่างแพร่หลายและส่งผลต่อครู นักเรียน ตามเป้าหมายของโครงการมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัย
 1.  ควรทำรายงานการวิจัยติดตามโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการและประสิทธิภาพของโค รงการ
 2.  ควรทำวิจัยศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการเพื่อให้ทราบความต้องการทำโครงการพัฒนาต่าง ๆ ต่อไปให้สอดคล้องกับความต้องการของครู

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์