ประกวดสลากออมสินชิง 8 แสน

ธนาคารออมสิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบสลากออมสินพิเศษ หัวข้อ "ออมสินคู่สังคมไทย"

รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลดีเด่น 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลพิเศษ 7 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท และรางวัล Popular Vote 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท 

ส่งผลงานได้ที่ กลุ่มงานศิลปกรรม อาคาร 3 ชั้น 5 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400 ตั้งแต่วันนี้ถึง 16 กรกฎาคม 2551

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2278-5100, 0-2299-8000 ต่อ 020257-61


ย้อนรอยการประกวดออกแบบสลากออมสิน
นับย้อนไปเมื่อปี พ.ศ. 2538 ที่ธนาคารออมสินได้จัดประกวดออกแบบสลากออมสินพิเศษขึ้นเป็นครั้งแรก นับเป็นยุคบุกเบิกของการจัดประกวดด้านการออกแบบในแวดวงของธนาคารออมสินเลยทีเดียว และการจัดโครงการประกวดออกแบบสลากออมสินพิเศษในครั้งนั้นนับเป็นโครงการส่งเสริมด้านศิลปะที่ทรงคุณค่ายิ่ง เพราะนอกจากผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวด จะเป็นผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงและมีความโดดเด่นด้วยความงดงามของภาพและแนวคิดในการนำเสนอแล้ว ธนาคารฯ ยังได้นำผลงานเหล่านั้นมาพิมพ์บนใบสลาก ซึ่งสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง เพราะทุกผลงานผ่านการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติทางด้านจิตรกรรม และคณาจารย์จากภาควิชาด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งสิ้น


ในปี พ.ศ. 2551 นี้ ธนาคารออมสินจะจัดโครงการประกวดออกแบบสลากออมสินขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แต่ก่อนที่เราจะไปติดตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการประกวดในครั้งนี้ เราย้อนรอยกันไปติดตามบรรยากาศการประกวดออกแบบสลากออมสินพิเศษเมื่อ 12 ปีก่อน กับคุณวรสิฐ จารุจินดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการสลากออมสินและเงินฝาก งานประมวลผล ซึ่งในครั้งนั้น คุณวรสิฐได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานและเลขานุการฯ จึงได้สัมผัสบรรยากาศตั้งแต่เริ่มต้นเลยทีเดียว


“การจัดประกวดในครั้งแรกนั้น ต้องขอชื่นชมในความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของคุณประเทือง แก้วสุข หัวหน้ากองออกสลากและพันธบัตรในสมัยนั้น ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2536 ท่านเป็นผู้นำเสนอธนาคารในการเปลี่ยนเครื่องออกรางวัลสลากออมสินมาเป็นเครื่องที่ใช้ปัจจุบัน ซึ่งในขณะนั้น นับว่าเป็นเครื่องออกรางวัลที่ทันสมัย ที่สุด ใช้ในบ่อนการพนันทั่วโลก ประกอบกับในช่วงเวลาดังกล่าว ธนาคารอื่นมักมีการส่งเสริมศิลปกรรมโดยการจัดประกวดภาพวาดของศิลปินเพื่อเป็นการส่งเสริมจิตรกรรมไทย


ธนาคารออมสินจึงมีแนวคิดว่าสลากออมสินมักมีรูปแบบเดิมๆ ซ้ำกันมา น่าจะมีรูปแบบใหม่ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมงานด้านจิตรกรรมของชาติ จึงจัดให้มีการประกวดออกแบบขึ้นเพื่อที่จะได้แนวคิดและรูปภาพใหม่ๆ เหมาะสำหรับการจัดเป็นคอลเลกชั่น ซึ่งในครั้งนั้น ผมเป็นเลขาฯ ของคณะทำงาน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกองประชาสัมพันธ์ (ในขณะนั้น) จัดการประกวดขึ้นซึ่ง ใ น ส มัย นั้น ธ น า ค า ร ยัง ไ ม่เค ย มี ก าร จัดประกวดประดิษฐ์กระปุกหรือออกแบบในผลิตภัณฑ์ใดเลย อาจจะเรียกได้ว่า การจัดโครงการประกวดออกแบบสลากออมสินเป็นการบุกเบิกเริ่มแรกของการจัดการประกวดก็ว่าได้


ศิลปินในสมัยนั้นที่เชิญมาเป็นกรรมการตัดสิน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ อาจารย์ ประเทือง เอมเจริญ ล้วนเป็นศิลปินแห่งชาติทั้งสิ้น รวมถึงอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ มัณฑศิลป์ อีกประมาณ 4 ท่าน ซึ่งตอนนั้นเงินรางวัลที่ 1 สูงถึง 100,000 บาท ซึ่งถือว่าสูงมาก และมีรางวัลอื่นอีกรวม ประมาณ 10 รางวัล”


ในยุคนั้นได้ตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้ว่า ที่ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงหรือผู้มีความสามารถสูงสักหน่อย เพราะกรรมการที่เชิญมาร่วมตัดสินเป็นศิลปินผู้มีชื่อเสียงระดับชาติ ซึ่งอย่างที่บอกไว้ข้างต้นว่ า ไ ด้ รั บ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ อ ย่ า ง ดี จ า ก ก อ งประชาสัมพันธ์ คุณยุทธพงษ์ คุณสมศักดิ์ คุณไกรโชติ ใช้ความสนิทสนมส่วนตัวในการเชิญกรรมการระดับชาติมา ผลงานที่ได้จึงมาจากกลุ่มศิลปินที่มีชื่อเสียง จากศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ศิลปินดังๆ ที่จบจากเพาะช่าง ม.ศิลปากร รวมทั้งศิลปินเกี่ยวกับแวดวงสถาปัตยกรรม หลายท่าน ซึ่งขณะนั้นงานไม่ได้จำกัดเฉพาะจิตรกรรม มีงานโมเดิร์นหลายชิ้นที่ผสมผสานเข้ามา จึงมีผลงานที่หลากหลายทั้งพวกศิลปะประยุกต์จากนิสิตคณะสถาปัตยกรรม จุฬาฯ ส่งผลงานกันเข้ามากว่า 50 ภาพ และก็ได้รับรางวัลหลายภาพ
แนวคิดในขณะนั้น จะเป็นแนวธรรมชาติ วัฒนธรรมไทยหรืออะไรก็ได้ เปิดกว้างไม่จำกัด ซึ่งผู้ส่งเข้าประกวดหลายคนในขณะนั้น สมัยนี้ก็เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก อย่างเช่น คุณฉัตรธำรง ชโลธรพิเศษ ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 เจ้าของผลงาน “รูปแบบความเป็นไทยภายใต้สัญลักษณ์ทั้งสาม” ซึ่งเป็นผลงานแรกที่ธนาคารนำมาพิมพ์เป็นใบสลากออมสินรุ่นธนโชค ซึ่งเป็นสลากออมสินรุ่นพิเศษที่มีมูลค่ารางวัลที่ 1 สูงถึง 15 ล้านบาท อายุสลาก 10 ปี ออกมาเพื่อสนองนโยบาย Matching Funds ของธนาคาร โดยนำไปให้บริษัทการบินไทยกู้ในระยะยาว


สำหรับการตัดสินผลงาน คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานและตัดสินภายในวันเดียว โดยรางวัลที่ 1 ค่อนข้างเป็นเอกฉันท์เพราะฝีมือโดดเด่น ส่วนรางวัลที่ 2 และ 3 ฝีมือใกล้เคียงกับรางวัลที่ 1 แต่ทางกรรมการจะดูว่ายังมีส่วนที่ผิดเพี้ยนไป บางภาพออกแบบมาดี แต่ใช้กราฟฟิคเข้าช่วย ซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับภาพที่ใช้ฝีมือจริงๆ กรรมการซึ่งส่วนใหญ่เป็นศิลปินแห่งชาติทางด้านจิตรกรรม จึงเน้นที่ฝีมือส่วนเรื่องของการนำผลงานไปใช้พิมพ์บนใบสลาก ธนาคารได้นำผลงานจากการประกวดทั้ง 10 ชิ้นไปใช้ รวมกับอีก 5 ชิ้นที่ผลงานมีความงดงาม โดยได้มีการขออนุญาตจากเจ้าของ ซึ่งการนำภาพมาพิมพ์บนใบสลากในแต่ละงวดทางธนาคารจะคัดเลือกตามความ เหมาะสม จะเห็นว่าบางรุ่นเป็นลวดลายแบบศิลปกรรมไทย บางรุ่นเป็นแบบโมเดิร์น ผสมผสานกันเพื่อความหลากหลาย


เสียงตอบรับจากลูกค้าดีมาก ชื่นชมว่า ออมสินมีพัฒนาการใหม่ๆ มีรูปแบบของสลากใหม่ๆ ไม่จำเจ เพราะเดิมสลากแม้จะออกงวดใหม่แต่ก็จะมีลวดลายคล้ายกับธนบัตร การประกวดสลากออมสินจึงนับเป็นพัฒนาการที่เรียกว่าก้าวกระโดดก็ว่าได้ เพราะมีรูปแบบที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิง โดยธนาคารได้นำมาใช้ตั้งแต่งวดที่ 13 – 25 รวมรุ่นธนโชคด้วย ก็รวม 14 ภาพ จากนั้นก็ใช้ภาพที่มีการออกแบบโดยธนาคารจนถึงงวดปัจจุบัน คือ งวดที่ 34 ท่านรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน คุณอุไรวรรณ แสงแก้ว ซึ่งดูแลสายเงินฝาก จึงได้มีแนวคิดว่าน่าจะจัดให้มีการประกวดออกแบบสลากอีกครั้งหนึ่ง หรือควรจัดเรื่อย ๆ เพื่ออย่างน้อยจะมีลูกค้าที่เป็นศิลปินหรือธนาคารได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมศิลปะของชาติให้คงไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านจิตรกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์