การฟ้อน

รูปภาพของ mbl19767

การฟ้อน
การฟ้อนคือการแสดงของชาวเหนือโดยมีลีลาอ่อนช้อยงดงามการฟ้อนจะฟ้อนไปตามจังหวะของดนตรี เครื่องดนตรีที่ใช้มักเป็นเครื่องดนตรีของพื้นเมืองเกือบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสะล้อ ซึง กลองต่าง ๆ เป็นต้น ชาวอำเภอป่าแดดมักใช้ฟ้อนในงานสำคัญต่าง ๆ เช่นงานบุญงานทาน งานฉลอง งานรื่นเริง โดยการฟ้อนอาจแบ่งเป็นฟ้อนผู้หญิง ฟ้อนผู้ชาย 
ป้จจุบันผู้หญิงอาจฟ้อนของผู้ชาย ผู้ชายฟ้อนของผู่หญิงก็ได้ไม่ผิด โดยหลัก ๆ ฟ้อนแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ใหญ่ ๆ คือ 
ฟ้อนบ่าเก่า(ฟ้อนโบราณ) 
ฟ้อนประดิษฐ์ในพระราชสำนัก 
ฟ้อนแบบเงี้ยว และ 
ฟ้อนประยุค 
โดยแยกได้ดังนี้ 
 ฟ้อนบ่าเก่า (ฟ้อนโบราณ)
การฟ้อนแบบนี้หมายถึงการฟ้อนต่าง ๆ ที่ตกทอดมาโดยไม่มีการปรับปรุง ซึ่งอาจมีอายุเท่ากับอาณาจักรล้านนา หรืออาจเก่ากว่านั้นก็เป็นได้ แต่เราไม่อาจบอกได้ว่าได้ว่าเรียบร้อยด้วยท่าฟ้อนที่มีชื่อว่าอะไรบ้าง เกิดขึ้นในสมัยใด มีลีลาท่าทางอย่างไร เพระไม่เหลือไว้ให้ศึกษาค้นหารายละเอียดได้เลย แต่พอจะสรุปวัตถุประสงค์ของการฟ้อนได้จากสาเหตุ 2 ประการ คือ 
เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อและศรัทธาต่อสิ่งศักสิทธิ์ทั้งหลาย เริ่มจาก "ผี" " จากนั้นพัฒนาไปหา "ศาสนาพุทธ" ได้แก่ฟ้อนแห่ครัวทาน ทานข้าวใหม่ฯ 
เพื่อความสนุกสนานบันเทิงในกลุ่ของตน เช่น งานปีใหม่ (สงกรานต์) งานขึ้นบ้านใหม่ งานบวชลูกแก้ว ฯลฯ 
ทั้งนี้ พอจำแนกการฟ้อนของล้านนาออกมาได้เป็น 7 กระนฟ้อน ดังนี้ 
1.ฟ้อนแห่ครัวทาน(อ่านฟ้อนแห่คัวตาน) 
2.ฟ้อนผี 
3.ฟ้อนปั่นฝ้าย 
4.ฟ้อนแง้น 
5.ฟ้อนเจิง 
6.ฟ้อนดาบ 
7.ฟ้อนหอก 
8.ฟ้อนกายลาย(ฟ้อนก๋ายลาย) 
9.ฟ้อนสาวไหม
ฟ้อนประดิษฐ์ในพระราชสำนัก
การฟ้อนแบบนี้หมายถึงการฟ้อนที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงประดิษฐ์ขึ้น หรือการฟ้อนที่ผู้ใกล้ชิดกับพระราชชายาฯ ได้ประดิษฐ์ ซึ่งพบว่ามี 9 กระบวนท่าฟ้อน คือ 
1.ฟ้อนเล็บ-ฟ้อนแฟ่ครัวทาน 
2.ฟ้อนเทียน 
3.ฟ้อนเงียว(แบบในวัง) 
4.ฟ้อนล่องน่าน(ฟ้อนน้อยไชยา) 
5.ฟ้อนกำเบ้อ 
6.ฟ้อนม่านมุ่ยเชียงตา 
7.ฟ้อนมูเซอ 
8.ฟ้อนโยคีถวายไฟ 
 ฟ้อนแบบเงี้ยว
หมายถึงการฟ้อนแบบไทใหญ่ พบว่ามีอยู่ 6 อย่าง คือ 
1.ฟ้อนเงียว 
2.ฟ้อนไต 
3.ฟ้อนนกหรือฟ้อนกิงกะหร่า 
4.ฟ้อนก้าลาย 
5.ฟ้อนโต 
6.ฟ้อนก้าไต 
 ฟ้อนประยุค(ฟ้อนที่ประดิษฐ์ขึ้นในระยะหลัง)
เมื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเริ่มเป็นที่สนใจของคนทั่วไปแล้ว ก็ได้มีผู้ประดิษฐ์การฟ้อนรำขึ้นมาอีกหลายแบบ โดยชาวอำเภอป่าแดดมักนำการฟ้อนประยุคนี้มาฟ้อนในงานแห่ครัวทาน อาจจะรับอทธิพลจาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้าง ภาคกลาง ภาคใต้ก็ดี บ้างก็คิดเองขอเพียงมีจังหวะชาวอำเภอป่าแดดก็สามารถฟ้อนได้ในขบวนครัวทาน เช่นการฟ้อนภูไท ฟ้อนชาวเขา เซิ้ง ฟ้อนประยุค เป็นต้น 
ในที่นี้จะขอยกการฟ้อนประยุคที่มีความนิยมทั่วไปไม่เฉพาะอำเภอป่าแดดเท่านั้น พบว่ามีหลายกระบวนท่าฟ้อนมาก ดังนี้ 
1.ฟ้อนหริภุญชัย 
2.ฟ้อนร่ม 
3.ฟ้อนเก็บใบยาสูบ 
4.ฟ้อนยอง 
5.ฟ้อนศิลามณี 
6.ฟ้อนผางประทีป 
7.ฟ้อนล่องแม่ปิง 
8.ฟ้อนเชียงแสน 
9.ฟ้อนล่องน่าน 
10.ฟ้อนน่านนันทบุรี 
11.ฟ้อนวี(ฟ้อนพัด) 
12.ฟ้อนร่มฟ้าไท-ยวน(ฟ้อนร่มฟ้าล้านนาหรือฟ้อนยวนสาวไหม) 
13.ฟ้อนเบิกฟ้าป่าแดด 
14.ฟ้อนขันส้มปอย

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 133 คน กำลังออนไลน์